2 VSPH 2203/2015-A-19
MSPH 77 INS 17544/2015 2 VSPH 2203/2015-A-19

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka RADIO TAXI Karviná, s.r.o., sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 17544/2015-A-12 ze dne 9. září 2015

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 17544/2015-A-12 ze dne 9. září 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 77 INS 17544/2015-A-12 ze dne 9.9.2015 zastavil pod bodem I. výroku pro zpětvzetí insolvenčního návrhu insolvenční řízení zahájené na návrh RADIO TAXI Karviná, s.r.o. (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že se po právní moci rozhodnutí dlužníkovi vrací záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku insolvenčním návrhem ze dne 1.7.2015, jenž vzal podáním ze dne 2.9.215 zpět. Proto soud podle ust. § 129 odst. 1 a § 130 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční řízení zastavil a rozhodl o vrácení zaplacené zálohy na náklady insolvenčního řízení dlužníkovi.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby bylo v insolvenčním řízení pokračováno a záloha byla ponechána na účtu soudu k eventuální úhradě nákladů řízení. V odvolání tvrdil, že neměl v úmyslu vzít insolvenční návrh zpět, když aktuálně nebylo dořešeno financování jeho závazků a dlužník uvěřil slibům investora, který nakonec selhal . Kromě toho tvrdil, že zálohu neuhradil on, ale třetí, blíže neurčená osoba.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 129 odst. 1 insolvenčního zákona může insolvenční navrhovatel vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle ust. § 130 téhož zákona je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví (odst. 1). Je-li insolvenčních navrhovatelů více a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, insolvenční soud řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpět (odst. 2).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dne 3.7.2015 bylo na základě insolvenčního návrhu ze dne 1.7.2015, jímž se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a o způsobu jeho řešení, zahájeno insolvenční řízení. V jeho průběhu mimo jiné dlužník dne 25.8.2015 uhradil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč, podáním ze dne 2.9.2015 vzal zpět insolvenční návrh a s poukazem na tuto skutečnost požadoval podáním ze dne 11.9.2015, došlým soudu po vydání napadeného usnesení, aby soud rozhodl o vrácení zálohy. Dlužno přitom poznamenat, že všechny procesní úkony činil za dlužníka jeho jednatel Martin Sosna a všechna podání jsou opatřena jeho ověřenými podpisy. Soudu prvního stupně nelze vytknout žádné pochybení, když za této situace rozhodl o zastavení insolvenčního řízení a o vrácení složené zálohy dlužníkovi.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 23. listopadu 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková