2 VSPH 218/2011-B-31
KSCB 28 INS 3821/2009 2 VSPH 218/2011-B-31

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Rostislava Grecha, bytem Náměstí Míru 152/5, Lišov, o odvolání dlužníka a Ing. Olgy Grechové, bytem Náměstí Míru 152/5, Lišov, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 3821/2009-B-21 ze dne 14.ledna 2011

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 3821/2009-B-21 ze dne 14.ledna 2011 se v bodě I. výroku mění tak, že se zamítá návrh na nařízení předběžného opatření, jímž se dlužník domáhal, aby byla dražba nemovitého majetku v jeho vlastnictví uskutečněná v rámci insolvenčního řízení prohlášena za zmatečnou a dražebníkovi bylo uloženo vydat novou dražební vyhlášku.

II. Odvolání Ing. Olgy Grechové se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 28 INS 3821/2009-B-21 odmítl návrh na nařízení předběžného opatření, jímž se dlužník domáhal, aby byla dražba nemovitého majetku v jeho vlastnictví uskutečněná v rámci insolvenčního řízení prohlášena za zmatečnou a dražebníkovi bylo uloženo vydat novou dražební vyhlášku (bod I.výroku). Současně rozhodl o vrácení soudního poplatku ve výši 500,-Kč dlužníkovi (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dlužník jako navrhovatel předběžného opatření nesložil podle ust. § 75b odst. 1 a 2 o.s.ř. jistotu ve výši 50.000,-Kč, a návrh na předběžné opatření proto odmítl. Dále soud vysvětlil, že by návrh bylo třeba zamítnout i v případě, kdyby jistota byla složena, protože předběžným opatřením se nelze domáhat rozhodnutí o platnosti či neplatnosti dražby.

Proti tomuto usnesení se včas odvolal dlužník a jeho manželka Ing. Olga Grechová a požadovali, aby odvolací soud zrušil vyhlášky ze dne 7.12.2010 a dražební protokol ze dne 14.1.2011 č.j. 622-20011. Argumentovali zejména tím, že insolvenční správce svým postupem poškodil dlužníka a věřitele tím, že záměrně neinformoval účastníky řízení o snížení dražební ceny, a přestože věděl, že účastníci řízení o tom nebyli řádně a včas informováni, dopustil, aby bylo pokračováno v dražbě. Kromě toho záměrně zfalšoval podpis Ing. Olgy Grechové pod prohlášením ze dne 19.5.2010, podle něhož se vzdala předkupního práva.

Konečně, odvolatelé rovněž požadovali, aby soud prvního stupně přestal zveřejňovat na úředních listinách osobní údaje dlužníka.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Právo napadnout odvoláním rozhodnutí vydané v soudním řízení náleží podle ust. § 201 o.s.ř. pouze účastníku řízení. Ing. Olga Grechová účastníkem tohoto insolvenčního řízení není, proto není oprávněna k podání odvolání proti shora uvedenému rozhodnutí soudu prvního stupně vydané v této věci. Odvolací soud proto její odvolání podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu odmítl.

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Pokud jde o odlišnost úpravy při nařízení předběžného opatření v insolvenčním řízení, obsahuje insolvenční zákon ust. § 82, podle něhož může insolvenční soud nařídit předběžné opatření i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že v případě, kdy je možné nařídit předběžné opatření i bez návrhu, nemá navrhovatel povinnost složit jistotu. Insolvenční zákon taxativně vymezuje, kdy je předběžné opatření možné vydat pouze na návrh (například ust. § 100 insolvenčního zákona).

V případě předběžného opatření navrženého dlužníkem nelze z insolvenčního zákona dovodit, že by je bylo možné nařídit pouze na návrh. Z tohoto důvodu nebyl dlužník povinen složit jistotou a jeho návrh na nařízení předběžného opatření neměl soud odmítnout podle ust. § 75b odst. 2 o.s.ř.

Odvolací soud ze spisu zjistil, že usnesením č.j. KSCB 28 INS 3821/2009-A-11 ze dne 26.8.2009 byl zjištěn úpadek dlužníka a usnesením č.j. KSCB 28 INS 3821/2009-B-4 ze dne 6.10.2009 byl na jeho majetek prohlášen konkurs.

Prohlášení konkursu nemá vliv na dlužníkovu způsobilost k právním úkonům ani na jeho procesní způsobilost (ust. § 245 insolvenčního zákona). Podle ust. § 246 insolvenčního zákona přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práva a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že prohlášením konkursu dlužník sice neztrácí způsobilost být účastníkem řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do podstaty, ani způsobilost procesní, ale oprávnění nakládat s majetkem dlužníka má výhradě insolvenční správce. Pokud má dlužník zato, že zpeněžovaný majetek nepatří do soupisu majetkové podstaty, má podle ust. § 226 insolvenčního zákona možnost uplatnit vynětí majetku z majetkové podstaty, jestliže se jedná o věc, právo, pohledávku nebo jinou majetkovou hodnotu, která do majetkové podstaty nepatří podle ust. § 207 a 208 insolvenčního zákona. Domáhat se nařízení předběžného opatření, jímž má být zasahováno do zpeněžování jeho majetku, však dlužník oprávněn není.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 o.s.ř. a napadené usnesení změnil v bodě I. výroku tak, že se návrh na nařízení předběžného opatření zamítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 24.března 2011

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová