2 VSPH 2177/2015-A-31
KSPA 56 INS 19010/2014 2 VSPH 2177/2015-A-31

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníků Jána Svancára a Dany Svancárové, bytem Litomyšlská 50, Vysoké Mýto, zahájené na návrh dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 19010/2014-A-24 ze dne 8. října 2015

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 56 INS 19010/2014-A-24 ze dne 8.10.2015 uložil Jánu Svancárovi a Daně Svancárové, již se domáhali vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali a požadovali, aby je odvolací soud přezkoumal. Protože podáním ze dne 27.10.2015 vzali odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 18. listopadu 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná