2 VSPH 2176/2016-P1-10
KSPH 67 INS 9853/2016 2 VSPH 2176/2016-P1-10

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Jaroslava Kocmana, bytem Husova 611, Zdice, adresa pro doručování: Lomená 87, Hudlice, zast. advokátem Mgr. Janem Hálkem, sídlem Pštrossova 6, Praha 1, o odvolání Ferratum Bank p.l.c., sídlem High Street 14, Tagliaferro Business Centre Level 6, Sliema, Malta, zast. Martinem Bastlem, bytem Palackého 563, Jemnice, proti blíže neurčenému usnesení Krajského soudu v Praze ve věci vedené pod sp. zn. KSPH 67 INS 9853/2016

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 67 INS 9853/2016-P1-2 ze dne 29.9.2016 v insolvenčním řízení vedeném na majetek Jaroslava Kocmana (dále jen dlužník) odmítl pro vady přihlášku pohledávky Ferratum Bank p.l.c. (dále jen odvolatel) v rozsahu přihlášené pohledávky ve výši 5.985,-Kč a rozhodl o tom, že se k přihlášce v tomto rozsahu nepřihlíží, a insolvenčnímu správci Ing. Tomáši Pachmanovi (dále jen správce) uložil, aby neodmítnutou část přihlášené pohledávky předložil ke zvláštnímu přezkumnému jednání. Z odůvodnění usnesení plyne, že správce vyzval odvolatele k doplnění údajů ohledně pohledávky přihlášené pod č. 1 v celkové výši 5.985,-Kč (sestávající z jistiny ve výši 4.500,-Kč a příslušenství ve výši 1.485,-Kč) do 15 dnů od doručení výzvy. Výzva byla odvolateli doručena dne 4.8.2016 a lhůta k odstranění vad uplynula dne 19.8.2016. Dle názoru soudu byly skutečnosti, na nichž se přihlášená pohledávka zakládá, popsány neurčitě, a její vady bránily jejímu přezkoumání.

V podání ze dne 13.10.2016 (č.d. P1-3), jež označil jako odvolání ve věci vedené pod sp. zn. KSPH 67 INS 9853/2016, odvolatel uvedl, že vyplněním on-line formuláře podal dlužník dne 26.11.2015 žádost o poskytnutí úvěru ve výši 4.500,-Kč s dobou čerpání na 30 dnů za poplatek 1.485,-Kč, již odvolatel akceptoval a požadovanou částku mu zaslal na účet. Úvěr splatný dne 28.12.2015 dlužník neuhradil.

Vzhledem k tomu, že měl soud prvního stupně pochybnost o tom, zda tento úkon učinila za odvolatele osoba k tomu oprávněná (podání podepsal Martin Bastl), vyzval dne 18.10.2016 (č.d. P1-4) odvolatele, aby mu předložil plnou moc či pověření udělení jmenovanému. Odvolatel soudu doložil, že dne 3.10.2016 udělil Martinu Bastlovi plnou moc k zastupování v řízení. Následně vyzval soud prvního stupně odvolatele usnesením ze dne 25.10.2016 (č.d. P1-6) k odstranění vad podání ze dne isir.justi ce.cz

18.10.2016 označeného jako odvolání spočívajících v tom, že v něm není uvedeno, kterému soudu je určeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu je napadá, v čem spatřuje odvolatel jeho nesprávnost a čeho se domáhá, přičemž ho podrobně poučil o tom, jak vytčené vady odstranit, i o následcích v případě, že tak neučiní ve lhůtě 7 dnů od doručení výzvy. Protože na výzvu, jež byla doručena jeho zástupci dne 7.11.2016, odvolatel nijak nereagoval a vady bránící pokračování v odvolacím řízení neodstranil, odvolací soud jeho odvolání podle ust. § 43 odst. 2 občanského soudního řádu odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 5. prosince 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík