2 VSPH 2170/2013-A-26
MSPH 89 INS 5344/2012 2 VSPH 2170/2013-A-26

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníků a) Olgy Šamkové a b) Štefana Šamka, obou bytem Marie Cibulkové 14/379, Praha 4, zast. advokátkou JUDr. Ivanou Seifertovou, sídlem Masarykovo nábřeží 246/12, Praha 1, zahájené na návrh dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 5344/2012-A-20 ze dne 20. listopadu 2013

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 5344/2012-A-20 ze dne

20. listopadu 2013 se m ě n í tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze ve výroku označeným usnesením zastavil řízení o insolvenčních návrzích manželů Olgy Šamkové a Štefana Šamka (dále též jen dlužnice a dlužník, popřípadě dlužníci) pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

V odůvodnění usnesení soud zrekapituloval dosavadní průběh řízení tak, že: 1) samostatně podanými insolvenčními návrhy spojenými s návrhy na povolení oddlužení ze dne 5.3.2012, jež mu byly doručeny dne 6.3.2012, se dlužnice a dlužník domáhali zjištění svého úpadku a jako způsob oddlužení navrhli splátkový kalendář, 2) usnesením ze dne 8.3.2012 spojil soud insolvenční návrhy dlužnice a dlužníka ke společnému projednání s tím, že společné řízení bude nadále vedeno pod sp. zn. MSPH 89 INS 5344/2012, 3) usnesením ze dne 3.4.2012 (dále též jen Usnesení o záloze) dlužníkům uložil, aby do 7 dnů od právní moci usnesení zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč,

4) usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 21.8.2013 (dále jen rozhodnutí odvolacího soudu), jež nabylo právní moci dne 23.9.2013, bylo k odvolání dlužníků Usnesení o záloze změněno jen tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení činí 5.000,-Kč, 5) ačkoli lhůta k zaplacení zálohy uplynula (již) dne 30.9.2013, dlužníci jí nezaplatili ani ke dni 20.11.2013.

Insolvenční soud proto podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) řízení o insolvenčních návrzích dlužníků zastavil s tím, že dlužníky na tento procesní postup upozornil již v Usnesení o záloze.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze podali dlužníci včasné odvolání, v němž uvedli, že částku odpovídající záloze poukázali na (označený) účet soudu dne 28.11.2013. Vysvětlili, že důvodem zpoždění úhrady bylo to, že si dlužnice, jež je (byla) plně vytížena péčí o dlužníka, jenž je ve špatném zdravotním stavu, neuvědomila, že pokynem pro zaplacení zálohy je již vlastní rozhodnutí odvolacího soudu a že tedy žádný další pokyn (od soudu první instance) již neobdrží. Skutečnost, že záloha nebyla zaplacena, vyplynula až z komunikace mezi dlužníky a jejich zástupkyní, jež se uskutečnila po vydání napadeného usnesení. Z těchto důvodů požadovali, aby je soud prvního stupně v rámci autoremedury zrušil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům :

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Soud prvního stupně tudíž postupoval v souladu se zákonem, když po dlužnících požadoval zálohu na náklady insolvenčního řízení, a rovněž mu nelze vytknout, že z důvodu absence její úhrady ve stanovené lhůtě řízení zastavil. Pro rozhodnutí o odvolání je ovšem podstatné, že dle záznamu o složení vyhotoveného soudem prvního stupně dne 2.12.2013 (č.l. A-21) dlužníci již zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč skutečně uhradili.

Jelikož napadené usnesení ve smyslu odvolacího návrhu nezměnil podle ust. § 95 IZ přímo soud prvního stupně, za použití ust. § 211, 167 odst. 2 a 154 odst. 1 občanského soudního řádu je podle ust. § 220 odst. 1 téhož zákona změnil odvolací soud a rozhodl o tom, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 16. prosince 2013

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková