2 VSPH 2169/2017-A
č. j. MSPH 90 INS 9680/2017 2 VSPH 2169 /2017-A 36

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců ]UDr. Petra Vaňouse a Mgr. Martina Lišký v insolvenční věci dlužníka: Vian & K, s. r, 0., IČO 25732072 sídlem Na Parukářce 2771 / 1, 130 00 Praha 3 zastoupený advokátem Mgr. Luďkem Voigtem, sídlem Hlavní 261, 273 05 Svinařov o insolvenčním návrhu věřitele: Pavel anonymizovano , anonymizovano bytem Tmaň 178 zastoupený advokátem Mgr. Jiřím Kokešem Sídlem Na Flusárně 168, 261 01 Příbram o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. listopadu 2017, č. j. MSPl I 90 INS 9680/2017 fX 18 takto:

Usnesení Městského soudu vPraze ze dne 2. listopadu 2017, č. ] MSPH 90 INS 9680/2017-A 18 se v bodech I. a II. výroku poteruje.

Odůvodnění:

Městský soud vPraze (dále jen insolvenční soudí? shora označeným usnesením mimo jiné zjistil úpadek dlužníka Vian & K, 5. r. o. (dále jen dlužník )[bod I. výroku ], prohlásil na majetek dlužníka konkurs (bod ll. výroku), konstatoval, že je dána mezinárodní příslušnost soudů České republiky kzahájení tohoto hlavního insolvenčního řízení (bod 111. výroku), insolvenčním správcem ustanovil Insolvenční agenturu, v. o. s. (bod IV. výroku), a konstatoval, že účinký rozhodnutí o úpadku a účinky prohlášení konkurzu nastávají dnem, hodinou a minutou zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (bod V. výroku).

Na základě provedeného dokazování dospěl insolvenční soud k závěru, že dlužník je podle $ 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 182 / 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v úpadku ve formě platební neschopnosti, nebot má více věřitelů, jejichž pohledávky jsou více než 3 měsíce po splatnosti,

Vyjma pohledávky navrhujícího věřitele Pavla Baňka (dále jen navrhovatelíí) ve výši 2.883.407,60 Kč vzniklé na základě neuhrazené zápůjčký, dle Dohody o uznání dluhu a stanovení jeho splatnosti a dohodý o přistoupení k dluhu ze dne 16. 2. 2015 a Dohody o splnění pohledávky; se svolením kvykonatelnosti uzavřené ve formě notářského zápisu NZ 52/2015, N 64/2015 sepsaného dne 16. 2. 2015, uzavřenými mezi mezi předchůdcem navrhovatele Teambuilding, s. r. o., jako věřitelem a dlužníky Vian &; K, s. r. o.,

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

. lVlDl'líl. ":J'U UND JDůU/ LUL!

2 VSPI I 2169 / 2017

Anzhelou Kulchytskou a lharem Kulchytskym, vdeklarované výši Dohodou o vypořádání vzájemných vztahů mezi Teambuilding, s. r. o. a dlužníkem ze dne 1. 8. 2016, měl insolvenční soud za osvědčenou i existenci dalšich věřitelů dlužníka, a to:

Finančního úřadu pro Středočeský kraj s pohledávkou ve výši 214.000 Kč dle platebního výměru na daň z nabytí nemovitosti ze dne 17. 3. 2017, č. j 1117665/17/2110 70461 204854, jež se stala splatnou 4. 5. 2017, a s pohledávkou ve výši 11.000 Kč dle platebního výměru na pokutu za opožděné tvrzení daně ze dne 25. 5. 2017, č. j. 2998025/17/2110-70461-204854, jež se stala splatnou 3. 7. 2017,

-Kapras, s. r. o. s pohledávkou ve výši 228.000 Kč dle smlouvy o zápůjčce ze dne 2. 10. 2015 (dále je smlouva o zápůjčceíí), podle níž Kapras, s. r. o. jako zapůjčitel zaplatil dle dohody s dlužníkem jako vydlužitelem 214.000 Kč pod IČ: íl'eambuilding na účet Finančního úřadu pro Středočeský kraj, přičemž zbývající částku ze smlouvy o zápůjčce ve výši 14.000 Kč dlužník nezpochybňoval.

4. O prohlášení konkursu na majetek dlužníka insolvenční soud rozhodl podle 148 odst. 1 insolvenčního zákona, neboť jiný způsob řešení úpadku u dlužníka, jenž je právnickou osobou, a u něhož reorganizace není navrhována, nepřichází v úvahu.

5. Proti bodům l. a II. výroku tohoto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž zejména namítal, že:

není správný názor insolvenčního soudu, že pohledávka navrhovatele byla osvědčená, naopak dlužník eviduje za předchůdcem navrhovatele Teambuilding, s. r. o. pohledávku ve výši 557.965 Kč s příslušenstvím přiznanou platebním rozkazem Okresního soudu Praha západ ze dne 25. října 2017, č. j. 6 C 288/2017-11,

Kapras, s.r.o. nikdy neplnil dlužníkovi z titulu smlouvy o zápůjčce zákonem předvídaným způsobem částku 214.000 Kč, když z oznámení o provedení příkazu kúhradě ze dne 6. 10. 2015 vyplývá, že částku 214.000 Kč Kapras, s. r. o. poukázal na účet Finančního úřadu pro Středočeský kraj za Teambuilding, s. r. o., když variabilní symbol platby je tvořen identifikačním číslem osoby přiděleným Teambuilding, s. r. o. (IČO 27634400),

-nesouhlasí s tvrzením insolvenčního soudu, že nezpochybnil pohledávku Kapras, s. r. o. ve výši 14.000 Kč, když dlužník tuto pohledávku považuje od začátku insolvenčního řízení za vysoce spornou, jak plyne z jeho vyjádření kinsolvenčnírnu návrhu ze dne 8. 6. 2017, podle něhož zbývajících 14.000 Kč ze smlouvy o zápůjčce ze dne 2. 10. 2015 tak dlužník nejen pod prizmatcm svých pohledávek vůči postupiteli považuje za marginální a sporné a má za to, že není důvod tuto spornou pohledávku ve výši 14.000 Kč řešit v insolvenčním řízení.

6. Vrchní soud v Praze dle Š 212 a 5 212a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) přezkoumal napadené. usnesení v rozsahu napadeném odvoláním včetně řízení jeho vydání předcházejícího, a poté, co odvolání projednal na jednání konaném dne 15. 2. 2018, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

7. Podle Š 136 odst. 1 IZ vydá insolvenční soud rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

8. Dlužník je podleŠ 3 odst. 1 a 4 insolvenčního zákona vúpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, a je li právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je vúpadku i tehdy, je li předlužen, tj. má-li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Z uvedeného plyne, že pojem úpadku je vymezen dvojím způsobem jako úpadek projevující se platební neschopností (insolvenci) dlužníka a jako úpadek projevující se jeho předlužením,

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza lsÍulštrunková.

10.

11. z vSiu i 2169/2017 přičemž k vydání rozhodnutí o úpadku postačuje zjištění, že dlužník je bud insolventní, nebo že je předlužen, jinými slovy, zjištění úpadku v obou zákonem vymezených formách není nezbytně.

Ustanovení Š 3 odst. 2 insolvenčního zákona vymezuje vyvratitelné právní domněnky, podle nichž se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v Š 104 odst. 1 insolvenčního zákona, kterou mu uložil insolvenční soud. Pokud bude zjištěno naplnění některé z nich, resp. pokud se dlužníkovi nepodaří některou z nich vyvrátit, platí, že je platebně neschopným ve smyslu Š 5 odst. 1 insolvenčního zákona.

Podle Š 141 insolvenčního zákona není proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka odvolání přípustné. Proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu věřitele se může odvolat pouze dlužník, odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí o úpadku nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v tomto zákoně. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se vodvolacím řízení nepřihlíží (odst. 1). Jesli osvědčen úpadek dlužníka, není důvodem k tomu, aby odvolací soud zrušil nebo změnil rozhodnutí oúpadku, skutečnost, že insolvenční navrhovatel nedoložil, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, ani skutečnost, že insolvenční navrhovatel v průběhu odvolacího řízení ztratil způsobilost být účastníkem řízení (odst. 2).

Odvolací soud přitom stejně jako insolvenční soud dospěl k závěru, že dlužník jevúpadku ve formě insolvence, nebot) má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit.

12. Jeho platební neschopnost je dána existencí vyvratitelné právní domněnky dle Š 5 odst. 2 písm. b)

13.

14.

IZ, jelikož v řízení bylo prokázáno, že je po dobu delší 3 měsíců v prodlení s plněním svých splatných závazků vůči více věřitelům, a to:

-Finančnímu úřadu pro Středočeský kraj se zaplacením pohledávky ve výši 214.000 Kč dle platebního výměru na daň z nabytí nemovitosti ze dne 17. 3. 2017, č. j. 1117665/17/211030461204854, jež se stala splatnou dne 4. 5. 2017, a pohledávka ve výši 11.000 Kč dle platebního výměru na pokutu za opožděné tvrzení daně ze dne 25. 5. 2017, č.j. 2998025/17/2110 70461 204854, jež se stala splatnou dne 3. 7. 2017 (existenci těchto pohledávek dlužník ostatně nezpochybúoval),

-Kapras s. r. o. se zaplacením pohledávky z titulu jistinu zápůjčky ve výši 228.000 Kč (214.000 + 14.000), jež se stala splatnou 1. 11. 2015, pohledávky z titulu odměny za poskytnutí zápůjčky ve výši 20.000 Kč, jež se stala splatnou 1. 11. 2015, a pohledávky z titulu smluvní pokuty za prodlení dlužníka s úhradou splátky zápůjčky ve výši 50.000 Kč, jež se stala splatnou 10. 11. 2015.

K výhradě zpochybňující existenci pohledávky Kapras, s. r. o. z titulu jistiny zápůjčky ve výši 214.000 Kč považoval odvolací soud za nutné uvést následující:

Smlouva o zápůjčce je smlouvou reálnou, což znamená, že nevzniká pouhou dohodou stran (účinným přijetím návrhu na uzavření smlouvy), ale až skutečným odevzdáním (slovy zákona přenechánírníí) předmětu zápůjčky dlužníku (srov. shodně při výkladu smlouvy o půjčce dle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 5. 2004, sp. zn. 21 Cdo 2217/2003, uveřejněný v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2004, pod číslem 110). Při peněžité zápůjčce zapůjčitel splní svůj závazek přenechat vydlužiteli peníze nejen jejich předáním vhotovosti, ale i formou bezhotovostního platebního styku, popřípadě podle dohody smluvních stran na označený účet třetí osoby, k němuž má vydlužitel dispoziční oprávnění, anebo na vydlužitelem označený účet třetí osoby,

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštmnková.

15.

16.

17.

18.

4 i\flbťrl ':IU J.PNID "?DůUjLULi' který podle dohody stran o zápůjčce je místem plnění závazku zapůjčitele poskytnout předmět zápůjčky (srov. opět v poměrech smlouvy o půjčce např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2012, sp. zn. 33 Cdo 3912/2010 a ze dne 25. 4. 2013, sp. zn. 33 Cdo 4237/2011). Jinými slovy jestliže se nevyžaduje fyzické předání předmětu zápůjčky vydlužiteli, bylo by zbytečným a neodůvodnčným omezením autonomie vůle smluvních stran nepřipustit určení bankovního účtu třetí osoby jako místa, kam má být předmět zápůjčky převeden, pokud se na tom strany smlouvy o zápůjčce dohodnou. Uskutečněním převodu pak je splněna podmínka předání předmětu zápůjčky vydlužiteli.

A o takový případ se jednalo iv této věci, když se smluvní strany ve Smlouvě o zápůjčce dohodli na tom, že zapůjčitel poskytne vydlužiteli zapůjčenou částku ve výši 228.000 Kč následujícím způsobem částku ve výši 214.000 Kč (slovy: dvě stě čtrnáct tisíc korun českých) složí zapůjčitel do 5 ti dnů ode dne podpisu této smlouvy na účet č. 7691-77628111/0710 svariabilním symbolem 27634400 . Vsituaci, kdy oznámením oprovedení příkazu k úhradě ze dne 2. 10. 2015 bylo prokázáno, že platba byla na tento dlužníkem určený účet (lhostejno, že jeho majitelem byla třetí osoba) poukázána, nemůže obstát argumentace, že Kapras, s. r. 0. předmět zápůjčky dlužníku nepřenechal.

K výhradě zpochybňující existenci pohledávky Kapras, s. r. o. z titulu jistiny zápůjčky ve výši 14.000 Kč považoval odvolací soud za nutné uvést, že ohledně částky 4.000 Kč dlužník nezpochybnil, že byla složena na jím určený na účet (advokáta Mgr. Jiřího Kokeše) a ohledně částky 10.000 Kč podpisem smlouvy o zápůjčce potvrdil, že mu jí Kapras, s. r. o. poskytl při podpisu smlouvy vhotovosti. K tvrzení dlužníka na jednání před odvolacím soudem, že pohledávku dne 13. 2. 2018 za něj uhradil spoludlužník, odvolací soud nepřihlédl, nebot? jde o skutečnost, která nastala po vydání rozhodnutí o úpadku (srov. Š 141 odst. 1 větu poslední insolvenčního zákona).

Domněnku platební neschopnosti přitom dlužník nevyvrátil, když ze seznamu jeho majetku plyne, že nemá žádný majetek vyjma pohledávky míči Teambuilding, s. r. o. ve výši 557.965 Kč s příslušenstvím, o níž se vede soudní spor, když proti výše (v bodě 5) označenému platebnímu rozkazu byl podán odpor. Není li totiž dlužník schopen využít pohledávky, které má za svými dlužníky k úhradě svých závazků, nepřihlíží se při úvaze o tom, zda dlužník je ve smyslu Š 3 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona v úpadku ve formě platební neschopnosti, ani kvýši těchto pohledávek. Srov. např. usnesení ze dne 2. 12. 2010, sen. zn. 29 NSČR 10 / 2009, uveřejněné pod číslem 80/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Odvolání dlužníka proti výroku o prohlášení konkursu je nedůvodné již proto, že závěry, jež vedly insolvenční soud kjeho vydání, dlužník vodvolání nezpochybnil. Jinými slovy, odvolání proti rozhodnutí o prohlášení konkursu nemůže uspět, spočívá li na argumentech, jejichž prostřednictvím jsou zpochybněny (jen) předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku. To je zjevně tam, kde rozhodnutí o úpadku nebylo příslušným opravným prostředkem vůbec zpochybněno, nebo tam, kde dlužník opravné prostředky proti rozhodnutí o úpadku již neúspěšně vyčerpal. Uvedené však platí i tehdy, jsou-li obě rozhodnutí odvoláním napadána souběžně (jako v tomto případě). Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 3. 2011, sen. zn. 29 NSČR 12/2011 uveřejněné pod číslem 110/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

.. \ D.IÍ'H álU'ij LUJJ

19. Odvolací soud proto podle Š 219 o. s. ř. usnesení insolvenčního soudu v bodech I. a H. výroku jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Městského soudu v Praze

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 15. února 2018

Mgr. Tomáš Braun v. i:.-předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. LZÁ'W