2 VSPH 216/2018-B-105
č. j. KSUL 91 INS 10790/2014 2 VSPH 216 /2018-B-105

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu Mgr. Tomášem Braunem v insolvenční véci dlužníka: Zbyšek anonymizovano , anonymizovano bytem Malšovice 54, 405 02 Malšovice

O odvolání současného insolvenčního správce: JK insolv, v. o. s., ICO 04485645, sídlem ]ana Nečase 1343 / 29, 616 00 Brno o schválení zprávy odvolaného insolvenčního správce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. ledna 2018, č..j KSUL 91 INS 10790/2014-1334 takto:

Odvolací řízení se zastavuje. Odůvodnění:

Usnesením ze dne 15. 1. 2018, č. j KSUL 91 INS 10790/2014 B94, Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen insolvenční soud ) schválil zprávu odvolaného insolvenčního správce INKOS HK Turnov, v. o. 5. (dále jen odvolaný správce? ze dne 10. 5. 2017, zveřejněnou vinsolvenčním rejstříku dne 15. 5. 2017 na č. 1. 8-61, doplněnou podáním ze dne 7. 11. 2017 s tím, že vyplacené zálohjr na odmčnu odvolaného správce činí 241.120,11Kč, se schvalují hotové výdaje odvolaného správce ve výši 30.812,54 Kč včetné danč-z přidané hodnoty, odmčna odvolaného správce bude určena v dalším průběhu insolvenčního řízení v návaznosti na určení výše celkové odmčnv insolvenčního správce.

Proti tomuto usnesení podal současný insolvenční správce ]K insolv, v. o. s. včasné odvolání, které podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 22. 1. 2018 (č. d_ B 99) vzal zpét.

Předseda senátu odvolacího soudu proto podle 5 207 odst. 2 a 5 218c zákona č. 99 / 1965 Sb., občanského soudního řádu, odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnéní v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, odvolanému insolvenčnímu správci, současnému insolvenčnímu správci, státnínm zastupitelství, které (případné) vstoupilo do insolvenčního řízení, a véřitelskému výboru se však doručuje i zvláštním způsobem.

Praha 9. ledna 2018

Mgr. Tomáš Braun v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.