2 VSPH 2158/2013-A-18
MSPH 88 INS 19650/2013 2 VSPH 2158/2013-A-18

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka PVP FAMILY-spol. s r.o., sídlem Fráni Šrámka 14/2350, Praha 5, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 19650/2013-A-13 ze dne 18. listopadu 2013

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 19650/2013-A-13 ze dne 18. listopadu 2013 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze ve výroku označeným usnesením odmítl insolvenční návrh, jímž se PVP FAMILY-spol. s r.o. (dále jen dlužník) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dlužník k návrhu nepřipojil řádné seznamy závazků, majetku a zaměstnanců, a proto ho usnesením ze dne 7.11.2013 vyzval k jejich doplnění. Protože seznamy ani po doplnění nesplňovaly zákonné požadavky a nebyly obsahově v souladu s původními seznamy k návrhu připojenými, soud podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) návrh odmítl. Konkrétní nedostatky přitom spatřoval zejména v tom, že nemovitosti ve vlastnictví dlužníka nejsou v původním seznamu majetku nijak specifikovány, v seznamu majetku ze dne 14.11.2013 pak zcela chybějí, zboží uvedené v seznamu připojeném k insolvenčnímu návrhu není již v seznamu ze dne 14.11.2013 uvedeno a dlužník se nevyjádřil ani k dobytnosti svých pohledávek.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že rozhodne o jeho úpadku a prohlásí na jeho majetek konkurs. Poukazoval na to, že doložil veškeré listiny, jež soud požadoval, a vyslovil přesvědčení, že po doplnění obsahují seznamy všechny potřebné skutečnosti osvědčující jeho úpadek.

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle ust. § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle ust. § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle ust. § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle odstavce třetího téhož ustanovení je dlužník povinen označit v seznamu závazků jako své věřitele všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Podle odstavce čtvrtého téhož ustanovení musí dlužník předložené seznamy podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné. Pro označení osob v seznamech platí obdobně ust. § 103 odst. 1 IZ, jež kromě jiného určuje, že právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem.

Ze spisu odvolací soud v dané věci zjistil, že dlužník k insolvenčnímu návrhu připojil toliko kopie částí svého účetnictví označené jako Přehled dodavatelských faktur , Přehled vydaných faktur , účetní rozvahu, výsledovku a výpis z evidence majetku, přičemž k prvním dvěma přehledům připojil prohlášení o jejich správnosti a úplnosti; řádně zpracované seznamy s náležitostmi požadovanými ust. § 104 IZ však nepředložil. Soud prvého stupně jej proto usnesením ze dne 7.11.2013 vyzval, aby do 7 dnů ode dne jeho doručení doplnil přílohy k insolvenčnímu návrhu o seznamy majetku, závazků, zaměstnanců a o další listiny, přičemž podrobně popsal jejich požadovaný obsah (zdůraznil zejména, že v seznamech chybí přesné označení osob, vyjádření k dobytnosti pohledávek a seznam zaměstnanců), a dlužníka též poučil o následcích v případě, že listiny nepředloží a přílohy insolvenčního návrhu nedoplní. Podáním ze dne 14.11.2013 doplnil dlužník seznam majetku tak, že předložil listiny označené jako odpisy majetku , ani nyní však neoznačil zákonem předpokládaným způsobem své nemovitosti a doplnil k nim toliko informaci, že na nemovitost Husova ul. Nejdek je nařízena exekuce . Kromě toho opětovně předložil přehled dodavatelských faktur, v němž označil své věřitele obchodní firmou a identifikačním

číslem (sídlo neuvedl u žádného z nich) a uvedl data splatnosti jednotlivých faktur, a přehled vydaných faktur, v němž u žádného z dlužníků neuvedl údaj o jeho sídle; v obou přehledech tentokrát absentuje prohlášení o jejich správnosti a úplnosti. K seznamu pohledávek pak doplnil, že většina pohledávek je nedobytná , a připojil poznámku , že ke dni 31.10.2013 nemá žádné zaměstnance; podepsané prohlášení o správnosti a úplnosti těchto údajů však chybí.

Soudu prvého stupně nelze vytknout žádné pochybení, když za popsané situace postupoval podle ust. § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh odmítl. Dlužník totiž ani na výzvu k doplnění příloh insolvenčního návrhu seznamy svého majetku a závazků vůbec nepředložil; kopii části účetnictví dlužníka v podobě seznamu vydaných či přijatých faktur totiž nelze za seznamy požadované ust. § 104 IZ považovat. Nadto v seznamu nezaplacených dodavatelských faktur (tedy v seznamu závazků dlužníka) ani v seznamu vydaných faktur se součty za odběratele (tedy v seznamu pohledávek dlužníka) není ani jeden ze subjektů označen zákonem předpokládaným způsobem, tj. obchodní firmou, identifikačním číslem a sídlem; ani nemovitosti dlužníka nejsou v seznamu majetku označeny tak, aby je bylo možno identifikovat, chybí prohlášení o dobytnosti jednotlivých dlužníkových pohledávek (údaj většina pohledávek je nedobytná je vágní), a konečně doplněné seznamy nejsou podepsané a absentuje prohlášení o jejich správnosti a úplnosti.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným, postupoval proto podle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Městského soudu v Praze k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 22. října 2014

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná