2 VSPH 2150/2014-A-24
MSPH 96 INS 21434/2014 2 VSPH 2150/2014-A-24

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a ze soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Dagmar anonymizovano , anonymizovano , bytem U Roháčových kasáren 1030/20, Praha 10, adresa pro doručování: U čtyř domů 5, Praha 4, zast. advokátem Mgr. Luďkem Voigtem, sídlem Bělohorská 163/1895, Praha 6, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 21434/2014-A-17 ze dne 16. září 2014

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví označeným usnesením odmítl insolvenční návrh, jímž se Dagmar anonymizovano (dále jen dlužnice) domáhala vydání rozhodnutí o zjištění úpadku a povolení oddlužení.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, které podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 22.10.2014 (č.d. A-19) vzala zpět. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 5. listopadu 2014

Mgr. Tomáš B r a u n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová