2 VSPH 2149/2013-P44-10
KSHK 45 INS 4712/2011 2 VSPH 2149/2013-P44-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka STAMP, s.r.o., sídlem Dobenínská 2002, Náchod, o odvolání TESMEN, s.r.o., sídlem Olešnice 191, Červený Kostelec, zast. advokátkou JUDr. Zuzanou Volfovou, sídlem Svatojánské náměstí 47, Trutnov, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 4712/2011-P44-3 ze dne 26. září 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 4712/2011-P44-3 ze dne 26. září 2013 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 45 INS 4712/2011-P44-3 ze dne 26.9.2013 odmítl přihlášku TESMEN, s.r.o. (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se STAMP, s.r.o. (dále jen dlužník) ve výši 725.004,-Kč a vyslovil, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast odvolatele v insolvenčním řízení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSHK 45 INS 4712/2011-A-9 ze dne 11.4.2011 rozhodl o úpadku dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs. Podáním, které bylo soudu doručeno dne 21.4.2011, přihlásil odvolatel do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 725.004,-Kč. Protože přihlášku nepodal na předepsaném formuláři, soud ji s poukazem na ust. § 185 ve spojení s § 176 insolvenčního zákona odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání namítal, že dle zjištění soudu vykazovala přihláška vadu, k jejímuž odstranění měl být vyzván postupem dle ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona. Přestože od podání přihlášky již uběhla delší doba, k odstranění vady přihlášky dosud vyzván nebyl.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku vyzve insolvenční soud dle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců, a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí 30 dnů.

Přihlášku pohledávky lze podle ust. § 176 insolvenčního zákona podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 211/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencni-zakon.cz. Kromě obecných náležitostí podání (ust. § 42 odst. 4 občanského soudního řádu) musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává.

Insolvenční správce přihlášku pohledávky přezkoumá; nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (ust. § 188 insolvenčního zákona).

Podle ust. § 185 insolvenčního zákona nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že odvolatel nepodal přihlášku své pohledávky na předepsaném formuláři. Proto ho měl insolvenční správce vyzvat, aby ji ve stanovené lhůtě doplnil a opravil, a současně ho měl poučit nejen o tom, jak opravu či doplnění provést, ale i o případných následcích nesplnění této výzvy-tj. že přihláška bude předložena insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k ní nepřihlíží. Ve výzvě měl insolvenční správce odvolatele řádně poučit i o tom, že opravenou nebo doplněnou přihlášku má podat u insolvenčního soudu.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že tak insolvenční správce dlužníka Mgr. Vít Biolek neučinil, a že insolvenční soud odmítl přihlášku odvolatele, aniž by mu bylo umožněno zjednat na základě výzvy insolvenčního správce k doplnění či opravě přihlášky nápravu.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným, postupoval proto podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a odst. 2 a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 18. února 2014

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková