2 VSPH 2148/2015-A-20
KSPA 60 INS 15011/2015 2 VSPH 2148/2015-A-20

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Romana Pochopa, bytem T. G. Masaryka 5/35, Svitavy, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 60 INS 15011/2015-A-11 ze dne 15. října 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 60 INS 15011/2015-A-11 ze dne 15. října 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 60 INS 15011/2015-A-11 ze dne 15.10.2015 v insolvenčním řízení zahájeném na návrh Romana Pochopa (dále jen dlužník) odmítl pro opožděnost odvolání dlužníka proti usnesení téhož soudu č.j. KSPA 60 INS 15011/2015-A-8 ze dne 16.9.2015.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 9.6.2015 bylo na návrh dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Protože proti usnesení ze dne 30.7.2015 (č.d. A-6), jímž mu uložil zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, podal dlužník opožděně odvolání, soud je usnesením ze dne 16.9.2015 (č.d. A-8) odmítl, přičemž dlužníka řádně poučil o tom, že odvolání lze podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení. Toto usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 28.9.2015 a lhůta k podání odvolání proti němu skončila v úterý dne 13.10.215. Protože je dlužník napadl odvoláním, jež vyhotovil dne 14.10.2015 a téhož dne je předal k poštovní přepravě, soud je jako opožděné podle ust. § 208 odst. 1 občanského soudního řádu odmítl.

Toto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích napadl dlužník včas podáním, jež označil jako odvolání proti němu, jímž požadoval, aby mu odvolací soud umožnil pokračovat v řízení, a ujistil, že se zmeškání lhůt příště vyvaruje.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 7 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 204 odst. 1 občanského soudního řádu se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Lhůta je dle ust. § 57 odst. 3 téhož zákona zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Podle ust. § 208 odst. 1 téhož zákona odmítne předseda senátu soudu prvního stupně opožděně podané odvolání usnesením.

Ze spisu odvolací soud ověřil, že skutečnosti uvedené soudem prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení odpovídají průběhu řízení. Jinými slovy, odvolání proti usnesení ze dne 16.9.2015 (č.d. A-8) podal dlužník opožděně, což ostatně ani nepopíral, a soudu prvního stupně nelze vytknout žádné pochybení, když za této situace jeho odvolání jako opožděné podle ust. § 208 odst. 1 občanského soudního řádu odmítl.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 11. listopadu 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková