2 VSPH 2130/2017-a-44
MSPH 96 INS 14050 /2017 č. j. 2 VSPH 2130/2017-a-44

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Martina Lišky a_jUDr. Petra Vaňouse ve věci dlužnice: Vila Švédska Finance, s. .:. o., sídlem Švédska 635/8, Praha 5, zastoupená advokátem Mgr. Pavlem Halounem, sídlem Španělská 2, Praha 2 navrhovatelkazHSB C B ank plc, 8 Canada Square, Londyn E 14 Sl IQ Spojené království Velké Británie a Severního Irska zastoupená advokátem JUDr. lvem Jandou, Ph.D., sídlem Na Příkopě 14, Praha 1,

! o odvoláni navrhovatelky proti usnesení Městského soudu v Praze č. j MSPI I 96 INS 14050/2017 A 27 ze dne 10. listopadu 2017 takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ě. ] MSPH 96 INS 14050/2017-A 27 ze dne 10. listopadu 2017 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č. j MSPH 96 INS 14050/2017 A-27 ze dne 10. 11. 2017 rozhodl. v insolvenčním řízení vedeném na majetek Vila Švédská Finance, s.r.o. (dále jen dlužnice) o tom, že se k insolvenčnitnu návrhu HSBC Bank plc (dále jen navrhovatelka) nepřihlíží.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že navrhovatelka podala dne 28. 6. 2017 v listinné podobě insolvenční návrh, jímž se domáhala zjištění úpadku dlužnice. Insolvenční návrh byl podepsán advokátem JUDr. lvem Jandou, Ph.D., přičemž k návrhu byl připojen opis procesní plné moci, již dne 28. 4. 2017 podepsal Michael Roger William Hordley jako vedoucí organizační složky navrhovatelky, Soud zdůraznil, že u zahraniční osoby, jež podniká na území Ceské republiky prostřednictvím své organizační složky, je nositelem práv a povinností výlučné zahraniční osoba, již je organizační složka součástí. Právní subjektivim, a tedy i způsobilost být účasmíkem řízení má pouze zahraniční osoba, nikoli její organizační Složka. V daném případě jedná navrhovatelka (zahraniční právnická osoba) prostřednictvím vedoucího odštěpného závodu. Z ustálené judikatury však plyne, že taková osoba je oprávněna jednat jen osobně a není oprávněna pověřit jiného zaměstnance, aby jednal za právnickou osobu ve věcech odštěpného závodu před soudem, ani zmocnit zástupce (např. advokáta) k zastupování právnické osoby. Soud zjistil, že v daném případě zmocnil vedouci odštěpného závodu za účelem zastupování navrhovatelky advokáta, aniž by k tomu měl výslovně zmocnění nebo pověření navrhovatele. Dospěl proto k závěru, že plná moc připojená k návrhu je podepsána osobou, jež k takovému zmocnění není oprávněna,

Shodu s prvopisern potvrzuje Tereza Kulštrunková.

::pokracovani" 2 MSI-'H 96 IN 5 14050/ 2017 2 VSPH 2130 /2017 a proto insolvenční návrh navrhovatelky nesplňuje náležitosti dle ust. Š 97 odst. 2 a 3 insolvenčního zákona.

Proti tomuto usnesení Městského soudu vPraze se navrhovatelka odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k věcnému projednání insolvenčního návrhu. V odvolání vyjádřil přesvědčení, že napadené usnesení není materiálně rozhodnutím podle ust. Š 97 odst. 2 a 3 insolvenčního zákona, nebot? toto ustanovení neřeší otázku oprávnění kpodání insolvenčního návrhu, ale zabyvá se toliko formou a způsobem podání insolvenčního návrhu. Pokud měl soud prvního stupně pochybnosti o dostatečnosti předložené plné moci, měl dle jeho názoru postupovat dle ust, Š 128 odst. 2 insolvenčního zákona a vyzvat ho kdoplnění insolvenčního návrhu o řádnou plnou mocí. Dovodil, že vzhledem k tomu, že napadené usnesení nemůže být rozhodnutím vydaným dle ust. Š 97 insolvenčního zákona, neuplatní se ani odstavec 6 tohoto ustanovení, podle něhož nelze proti takovému rozhodnutí podat opravny prostředek, a proto je jeho odvolání přípustné. Měla za to, že napadenym usnesením jí bylo odepřeno právo na přístup k soudu a na Spravedlivy proces. Závěry soudu, podle nichž není vedoucí organizační složky navrhovatelky je oprávněn zmocnit k zastupování navrhovatelky podle ust. Š 25 občanského soudního řádu třetí osobu, včetně advokáta, označil za mylné a překonané novelizací ust. Š 21 občanského soudního řádu a následnou ustálenou rozhodovací praxi, a odkázal na judikaturu Noname soudu ČR (rozhodnutí sp, zn. 29 Odo 963/2003 ze dne 10. 3. 2003, Sp. zn. 21 Cdo 1388/2007 ze dne 16. 4. 2007 a sp. zn. 26 Cdo 2667/2013 ze dne 16. 10. 2013), z níž plyne, že procesní plnou moc jako výraz procesního práva je za právnickou osobu oprávněna udělit osoba, jež za ni jedná ve smyslu ust. Š 21 odst. 1 občanského soudního řádu, tedy i vedoucí organizační složky. Na závěr poukázal na to, že v jiných insolvenčních řízeních, v nichž vedoucí organizační Složky navrhovatelky udělil právní moci k zastupování navrhovatelky stejnému zástupci k zastupování, byly tyto právní moci bez problémů akceptovány.

Odvolací soud považoval za nutné v prvé řadě zdůraznit, že shledal odvolání navrhovatelky přípustnym, nebot? napadené usnesení je rozhodnutím vydaným dle ust. Š 97 insolvenčního zákona jen zdánlivě. Navrhovatelce totiž nelze než přisvědčit v tom, že soud prvního stupně vycházeje z toho, že předložená plná moc byla podepsána osobou, jež nebyla ke zmocnění právního zástupce oprávněna, aplikoval vdaném případě ust. Š 97 insolvenčního zákona, jež problematiku nedostatku plné moci neupravuje, a proto rozhodl, že k insolvenčnímu návrhu nebude přihlížet, Tento postup však nemá oporu v zákoně.

Vrchní soud v Praze proto přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. Š 7 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, nestanoví li tento zákon jinak nebo není li takovy postup v rozporu se zásadami, na nichž spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. Š 21 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu jedná za právnickou osobu vedoucí jejího odštěpného závodu, jde li o věci týkající se tohoto závodu.

Podle ust. Š 25 odst. 1 občanského soudního řádu si účastník múže vždy zvolit zástupcem advokáta. Advokátu lze udělit pouze plnou moc pro celé řízení (procesní plná moc).

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

2 VSPH 2150/2017

Z ustálené soudní judikatury plyne, že je třeba odlišovat právní úpravu jednání za právnickou osobu v řízení před soudem, jež je upravena vobčanském soudním řádu, od hmotněprávní úpravy jednání jménem (v zastoupení) právnické osoby upravené především v občanském zákoníku (popř. v zákoně o obchodních korporacích). Proto je třeba odlišit smlouvu (dohodu) o zastoupení, v níž se zmocněnec zavazuje zastupovat právnickou osobu před soudem a která je právním důvodem vzniku zastoupení, od procesní plné moci (ust. Š 28 občanského soudního řádu), která je jednostranným projevem vůle adresovaným soudu, jímž se osvědčuje existence zmocněncova oprávnění jednat za právnickou osobu před soudem. Smlouva (dohoda) o zastoupení je hmotněprávním úkonem, který musí být za právnickou osobu uzavřen, a je-li smlouva písemná, podepsán způsobem vyplývajícím z hmotného práva. Naproti tomu procesní plnou moc jako výraz procesního práva je za právnickou osobu oprávněna udělit osoba, která za ni jedná podle ust. Š 21 odst. 1 občanského soudního řádu (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 2667/2013 ze dne 16. 10. 2013).

Odvolací soud z obsahu spisu ověřil, že se navrhovatelka insolvenčním návrhem ze dne 27. 6. 2017 domáhala zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Insolvenční návrh obsahuje všechny obligatorní náležitosti včetně úředně ověřeného podpisu ]UDr. lva Jandy, Ph.D., jenž insolvenční návrh na základě plné moci za navrhovatele podal. K insolvenčnímu návrhu byla připojena procesní plná moc ze dne 25. 4. 2017 opatřená úředně ověřeným podpisem vedoucího organizační složky navrhovatelky Michaela Hordleye, jenž je _ ve světle výše uvedeného oprávněn ve věcech týkajících se této organizační složky zmocnit zástupce k zastupování navrhovatelky v insolvenčním řízení na základě procesní právní moci. Insolvenční návrh tak nemá vady, jež by bránily jeho věcnému přezkoumání.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání navrhovatelky důvodným a napadené usnesení podle ust. Š 219a odst. 1 písm. a) a Š 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšírnu řízení.

Pouěení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha dne 21. prosince 2017]UDr.]íří K a r e t a v. r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza lf Íulštrunková. Mr