2 VSPH 2130/2014-P43-7
KSHK 42 INS 20886/2014 2 VSPH 2130/2014-P43-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníků Pavla Rigo a Terezy Rigové, bytem Horská 33, Trutnov, o odvolání Miroslava Kužela, bytem Jičínská 145, Trutnov, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 20886/2014-P43-2 ze dne 14. října 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 20886/2014-P43-2 ze dne 14. října 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 42 INS 20886/2014-P43-2 ze dne 14.10.2014 odmítl přihlášku pohledávky Miroslava Kužela (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení vedeného na majetek Pavla Rigo a Terezy Rigové (dále jen dlužníci) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 1.9.2014 (č.d. A-9) rozhodl o úpadku dlužníků, povolil jeho řešení oddlužením, insolvenčním správcem ustanovil Ing. Lukáše Vlašaného a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 30 dnů od rozhodnutí o úpadku, a poučil je o tom, že k přihláškám, které budou podány později, nelze přihlížet a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Protože lhůta k podání přihlášek uplynula dne 1.10.2014 a odvolatel podal přihlášku pohledávek ve výši 35.250,-Kč do insolvenčního řízení prostřednictvím pošty dne 8.10.2014 (soudu došla dne 9.10.2014), postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání uvedl, že trvale pečuje o syna v PID, o manželku, která je dlouhodobě nemocná, a o rodinný dům. Protože tato činnost je psychicky a fyzicky velmi náročná, opomněl podat přihlášku pohledávky včas.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek podle odstavce 3 téhož ustanovení 30 dnů. Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenčního zákona obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení (vyvěšení usnesení vydaných insolvenčním soudem na úřední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho bydliště, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v případě usnesení o prohlášení konkursu, insolvenční zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i) a § 419 až 425 insolvenčního zákona).

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 30.7.2014 ve 14 hod. 35 min. bylo u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 42 INS 20886/2014 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužníků, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 1.9.2014 (č.d. A-9) o úpadku dlužníků a o povolení oddlužení (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne v 15 hod. 47 min.). Co se týče tohoto usnesení, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona, a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl na středu 1.10.2014.

V daném případě soud prvního stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona, neboť odvolatel podal přihlášku do insolvenčního řízení opožděně až dne 8.10.2014 po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 3. listopadu 2014

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková