2 VSPH 2125/2013-A-20
KSPA 59 INS 13059/2013 2 VSPH 2125/2013-A-20

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Petra Sitaře, bytem Čelakovského 909, Lanškroun, adresa pro doručování: Husova 761, Lanškroun, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 13059/2013-A-13 ze dne 9. října 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích

č.j. KSPA 59 INS 13059/2013-A-13 ze dne 9. října 2013 s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ve výroku označeným usnesením zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh, jímž se Petr Sitař (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSPA 59 INS 13059/2013-A-11 ze dne 19.8.2013 dlužníkovi uložil, aby do 8 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, přičemž ho současně poučil o následcích nesplnění uložené povinnosti včetně možnosti zastavení řízení. Usnesení bylo dlužníku doručeno dne 12.9.2013 a právní moci nabylo dne 28.9.2013. Protože dlužník v určené lhůtě zálohu nezaplatil, postupoval insolvenční soud podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž přiznal, že si je vědom nesplnění soudem uložené povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení; namítal však, že výzvě k zaplacení nemohl vyhovět, neboť se nezdržuje na adrese svého trvalého bydliště, a tvrdil, že u pošty měl zřízenou poštovní přihrádku, do níž mu měly být zásilky od soudu ukládány, avšak nový poštovní doručovatel o ní nevěděl. Požadoval, aby mu bylo umožněno zaplatit jednorázově 10.000,-Kč a zbytek zálohy doplatit ve splátkách dle jeho finančních možností. Současně uvedl novou doručovací adresu: Husova 761, Lanškroun.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející dle ust. § 212 a 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) a aniž v souladu s ust. § 214 odst. 2 písm. c) téhož zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona ve znění účinném do 31.12.2013 může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Dle odst. 3 téhož ustanovení nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud z obsahu spisu ověřil, že insolvenční soud uložil dlužníkovi usnesením ze dne 19.8.2013, aby do 8 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Současně ho poučil o následku v případě nesplnění povinnosti zaplatit zálohu spočívajícím v možnosti soudu zastavit řízení. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno v souladu s ust. § 80 odst. 1 insolvenčního zákona dne 12.9.2013 vyhláškou (opětovným zveřejněním), neboť se mu je nepodařilo doručit zvlášť na adresu jeho bydliště uvedenou v návrhu, a jinou adresu, na níž by mu bylo možné písemnost doručit, neuvedl (uvedl ji až v odvolání-viz výše); návrh na vyslovení neúčinnosti doručení dle ust. § 50d o.s.ř. přitom dlužník nepodal. Usnesení tak nabylo právní moci dne 28.9.2013, lhůta k zaplacení zálohy počala běžet následujícího dne a skončila dle ust. § 57 odst. 2 občanského soudního řádu (vzhledem k tomu, že poslední den lhůty připadl na neděli) dne 7.10.2013; záloha však zaplacena nebyla. Protože povinnost, jež mu byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím, dlužník ve stanovené lhůtě nesplnil, nelze soudu prvního stupně, jenž za této situace postupoval podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy, vytknout žádné pochybení.

Protože se tato situace nezměnila ani v průběhu odvolacího řízení, přičemž splácení zálohy ve splátkovém kalendáři dle finančních možností , jak navrhuje dlužník, je nepřípustné, postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 7. ledna 2014

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová