2 VSPH 2120/2016-P8-9
KSPH 69 INS 29874/2015 2 VSPH 2120/2016-P8-9

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Heleny Fenešové, bytem Vojanova 1519, Rakovník, o odvolání Ing. Tomáše Wittlera, bytem Chrášťany 66, zast. advokátem Mgr. Tomášem Výborčíkem, sídlem Huťská 1383, Kladno, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 69 INS 29874/2015-P8-2 ze dne 8. srpna 2016

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 69 INS 29874/2015-P8-2 ze dne 8. srpna 2016 se m ě n í v bodech I. a II. výroku tak, že se přihláška pohledávek Ing. Tomáše Wittlera neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí; v bodě III. výroku se p o t v r z u j e.

II. Ing. Tomáš Wittler nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 69 INS 29874/2015-P8-2 ze dne 8.8.2016 odmítl přihlášku pohledávky Ing. Tomáše Wittlera (dále jen odvolatel) ve výši 484.144,-Kč do insolvenčního řízení vedeného na majetek Heleny Fenešové (dále jen dlužnice) a rozhodl, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení (body I. a II. výroku) a odvolatel nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 29.1.2016 (č.d. A-11) rozhodl o úpadku dlužnice a vyzval věřitele, aby do 30 dnů uplatnili přihláškou do insolvenčního řízení své pohledávky vůči ní. Dne 8.2.2016 přihlásil odvolatel přihláškou ze dne 2.2.2016 pohledávku ve výši 484.144,-Kč s tím, že manžel dlužnice vystavil směnku vlastní znějící na částku 300.000,-Kč, již se zavázal zaplatit do 31.8.2008. Protože dlužnice ani její manžel směnku nezaplatili, uplatnil odvolatel svůj nárok u Krajského soudu v Praze, jenž vydal směnečný platební rozkaz. Cituje ust. § 173 odst. 1, § 176, § 185 a § 188 odst. 2 insolvenčního zákona soud dále uvedl, že insolvenční správce (dle údajů v insolvenčním rejstříku by se mělo jednat o Ing. Tomáše Pachmanna-pozn. odvolacího soudu) vyzval odvolatele (výzva měla isir.justi ce.cz být zástupci odvolatele doručena dne 29.3.2016) k odstranění vad přihlášky s poučením o následcích v případě nesplnění výzvy. Dle soudu chyběly přílohy, na něž odvolatel v přihlášce odkazoval s tím, že bez jejich posouzení nebylo možné přihlášku přezkoumat, když všechna tvrzení v přihlášce se týkala manžela dlužníka a nebylo zřejmé, na základě jakého právního vztahu vznikla věřiteli pohledávka i za dlužníkem v insolvenci . Soud uzavřel na tom, že přihláška vykazovala vady, pro něž ji nebylo možné přezkoumat, a protože je odvolatel přes výzvu insolvenčního správce neodstranil, soud ji odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil, rozhodl o tom, že se jeho přihláška neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí a že má právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů. V odvolání namítl, že insolvenční správce jemu ani jeho zástupci žádnou výzvu nedoručil. Poukazoval přitom na to, že dle seznamu ze dne 24.3.2016 se insolvenční správce k žádné ze tří přihlášených pohledávek v celkové výši 484.144,-Kč (ze směnky a z nákladů nalézacího a exekučního řízení) nevyjádřil a dne 25.3.2016 je nepopřel.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Kromě obecných náležitostí podání musí přihláška obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (ust. § 174 odst. 2 insolvenčního zákona). K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává (ust. § 177 insolvenčního zákona). Insolvenční správce přihlášku pohledávky přezkoumá; nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (ust. § 188 insolvenčního zákona). Podle ust. § 185 insolvenčního zákona nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Jak již Vrchní soud v Praze opakovaně judikoval, uplatní se postup podle ust. § 188 pouze tehdy, je-li vadný sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky. Okolnost, že věřitel nepřipojí k přihlášce požadované přílohy, nemůže mít jiný následek, než že uplatnění nárok neprokáže (nesplní důkazní povinnost). Nedoplní-li věřitel zákonem vyžadované přílohy (soudních nebo jiných rozhodnutí, kopie smluv

či jiných listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce), je na insolvenčním správci, zda přihlášenou, leč nedostatečně doloženou pohledávku co do pravosti, výše či pořadí zpochybní a podle ust. § 192 a násl. insolvenčního zákona popře.

Dlužno dále poznamenat, že k odmítnutí přihlášky podle ust. § 185 insolvenčního zákona nepostačuje zjištění soudu, že přes výzvu insolvenčního správce věřitel přihlášku podle požadavku insolvenčního správce nedoplnil, ale takové rozhodnutí musí být založeno i na posouzení soudu, zda je přihláška skutečně vadná či neúplná, zda insolvenční správce vyzval řádně věřitele k odstranění zjištěné vady či k doplnění, zda ho poučil, jak při tom postupovat, a zda přihlášku pro tyto vady nelze přezkoumat. Názorem insolvenčního správce přitom není soud vázán.

Jak je zřejmé z odůvodnění napadeného usnesení, jež odvolací soud reprodukoval shora, v daném případě odmítl soud prvního stupně přihlášku odvolatele proto, že neodstranil vady přihlášky spočívající v tom, že k ní nepřipojil přílohy prokazující vznik přihlášené pohledávky, a již z toho je zřejmé, že napadené rozhodnutí není věcně správné.

Ze spisu navíc odvolací soud zjistil, že přihláškou ze dne 2.2.2016 přihlásil odvolatel do insolvenčního řízení nikoli jedinou pohledávku ve výši 484.144,-Kč, ale tři pohledávky v celkové výši 484.144,-Kč, a to pohledávku č. 1 ve výši 428.573,-Kč splatnou od 1.1.2009 sestávající z pohledávky ze směnky vlastní vystavené manželem dlužnice ve výši 300.000,-Kč přiznané pravomocným směnečným platebním rozkazem č.j. 47 Cm 583/2011-10 ze dne 30.1.2012 vydaným Krajským soudem v Praze se směnečným úrokem z prodlení za období od 1.1.2009 do 2.2.2016 ve výši 127.573,-Kč, pohledávku č. 2 ve výši 43.350,-Kč splatnou od 5.2.2012 z titulu náhrady nákladů směnečného řízení dle téhož směnečného platebního rozkazu a pohledávku č. 3 ve výši 12.221,-Kč z titulu náhrady nákladů exekučního řízení. Podle bodu 52 přihlášky k ní byl kromě plné k zastupování v insolvenčním řízení připojen směnečný platební rozkaz ze dne 30.1.2012 a příkaz k úhradě nákladů exekuce ze dne 1.2.2016. Přílohy přihlášky nebyly v insolvenčním rejstříku zveřejněny. Bez ohledu na to, že z výzvy k doplnění přihlášky ze dne 23.3.2016, dodejky opatřené datem 29.3.2016 a jeho podání ze dne 4.7.2016 zveřejněných pod č.d. B-12 plyne, že insolvenční správce vyzval odvolatele k předložení směnky, směnečného platebního rozkazu a příkazu k úhradě nákladů exekuce, přičemž výzva byla doručena zástupci odvolatele dne 29.3.2016, a navrhl soudu, aby rozhodl o tom, že se k přihlášce odvolatele nepřihlíží, nic to nemění na tom, že přihláška pohledávek odvolatele žádné vady nevykazovala a že k postupu podle ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona nebyl důvod. Soud zjevně nedostál svým povinnostem ani potud, že správnost postupu insolvenčního správce nepřezkoumal, a aniž by zjistil skutkový stav věci, vydal napadené usnesení.

K tvrzením odvolatele odvolací soud ze spisu zjistil, že insolvenční správce upozornil v seznamu přihlášených pohledávek ze dne 24.3.2016 soud na to, že na odvolateli požadoval, aby přihlášku doplnil, a zdůraznil, že se k jím přihlášeným pohledávkám nevyjadřuje, zatímco dlužnice dne 25.3.2016 výslovně uvedla, že je nepopírá. Pohledávky přihlášené odvolatelem nebyly právě z tohoto důvodu přezkoumány na přezkumném jednání konaném dne 5.4.2016 (viz č.d. B-5).

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným, byť z jiných než z jím uplatněných důvodů, a podle ust. § 220 odst. 1 občanského soudního řádu napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se přihláška pohledávek odvolatele neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí. Co se týče nákladů řízení vynaložených odvolatelem spojených s přihlášením pohledávek, považoval odvolací soud za nutné uvést, že podle ust. § 170 písm. f) insolvenčního zákona se náklady účastníků vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení, není-li dále stanoveno jinak, neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku. Protože insolvenční zákon dále jinak nestanoví, je napadené usnesení v bodě III. výroku správné, a odvolací soud je proto podle ust. § 219 občanského soudního řádu v této části potvrdil a z téhož důvodu nepřiznal odvolateli právo na náhradu těchto nákladů před odvolacím soudem.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

V Praze dne 22. listopadu 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík