2 VSPH 2106/2016-A-11
KSHK 35 INS 15224/2016 2 VSPH 2106/2016-A-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Hany Homolové ve věci dlužníka Miloše Braneyeaka, bytem Lípa 190, 582 57 Lípa, adresa pro doručování: Stonařov 317, 588 33 Stonařov, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 35 INS 15224/2016-A-6 ze dne 18. srpna 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 35 INS 15224/2016-A-6 ze dne 18.srpna 2016 se m ě n í tak, že se místní nepříslušnost Krajského soudu v Hradci Králové nevyslovuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové ve výroku označeným usnesením vyslovil svoji místní nepříslušnost k řízení o insolvenčním návrhu, jímž se Miloš Braneyeak (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o zjištění svého úpadku a povolení jeho řešení oddlužením s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Krajskému soudu v Brně.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že v době zahájení insolvenčního řízení měl dlužník bydliště ve Stonařově v obvodu působnosti Krajského soudu v Brně, jenž je k projednání a rozhodnutí věci místně příslušný. Dále uvedl, že Krajský soud v Hradci Králové, u něhož byl insolvenční návrh podán, není ani soudem na výběr daným dle ust. § 87 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) a s ohledem na povahu návrhu se nejedná ani o případ, kdy by byl k řízení výlučně příslušný jiný soud dle ust. § 88 o.s.ř. Proto vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena místně příslušnému soudu.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil, neboť soudem místně příslušným je Krajský soud v Hradci Králové. V odvolání uvedl, že soud nesprávně vyhodnotil údaj o jeho korespondenční adrese a zaměnil jej za údaj o jeho bydlišti. Vysvětlil, že má trvalé bydliště v obci Lípa 190 v okrese Havlíčkův Brod, kde se také zdržuje. S ohledem na povahu svého povolání však často cestuje a není schopen vyzvedávat si včas korespondenci. Proto k jejímu přebírání zmocnil svého bratra, jenž bydlí na adrese Stonařov 317 v okrese Jihlava. Svá tvrzení dokládal nájemní smlouvou, na jejímž základě je ubytován v pronájmu na adrese Lípa 190. isir.justi ce.cz

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. 7 věty před středníkem insolvenčního zákona (dále jen IZ) platí, že pokud tento zákon nestanoví jinak nebo pokud není takový postup v rozporu se zásadami, na nichž spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení o.s.ř. týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Speciální úprava místní příslušnosti soudu pro insolvenční řízení je obsažena v ust. § 7b IZ, jež určuje, že je pro insolvenční řízení příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka (odst. 1). Jde-li o insolvenční řízení, v němž se má řešit úpadek nebo hrozící úpadek osoby tvořící s dlužníkem koncern, je vedle soudu uvedeného v odstavci 1 k řízení příslušný také insolvenční soud, u něhož probíhá insolvenční řízení řešící úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který s touto osobou tvoří koncern (odst. 2). Jde-li o insolvenční řízení, v němž se má řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je zahraniční osobou, a nebrání-li tomu přímo použitelný předpis práva Evropské unie, lze insolvenční řízení zahájit i u insolvenčního soudu, v jehož obvodu je v České republice umístěn podnik nebo organizační složka podniku takového dlužníka (odst. 3). Insolvenční soud je příslušný ve věcech uvedených v § 7a písm. b) až e) (odst. 4).

Podle ust. § 105 odst. 1 o.s.ř. zkoumá soud místní příslušnost jen do skončení přípravného jednání podle ust. § 114c. Neprovedl-li tuto přípravu jednání, zkoumá soud místní příslušnost jen před tím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání, jen před vydáním rozhodnutí; to neplatí, jde-li o platební rozkaz, elektronický platební rozkaz nebo evropský platební rozkaz. Později ji soud zkoumá pouze tehdy, nebyla-li provedena příprava jednání podle ust. § 114c, a jen k námitce účastníka, která byla uplatněna při prvním úkonu, který účastníku přísluší. Při zkoumání místní příslušnosti se nepřihlíží k přípravě jednání, jednáním a jiným úkonům provedeným před věcně nepříslušným soudem a k rozhodnutím vydaným věcně nepříslušným soudem.

Podle ust. § 11 o.s.ř. se řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu (odst. 1). Je-li místně příslušných několik soudů, může se řízení konat u kteréhokoli z nich (odst. 2).

Podle ust. § 85 odst. 1 o.s.ř. je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Podle ust. § 85a o.s.ř. je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

K obsahu pojmu bydliště , jenž je zásadní pro určení místní příslušnosti, je třeba uvést, že není totožný s obsahem pojmu trvalý pobyt , který užívají předpisy správního práva upravující evidenci obyvatel. I když se tyto pojmy většinou překrývají, ne vždy zápis v identifikačním dokladu či v evidenci obyvatelstva o trvalém bydlišti fyzické osoby bude totožný s jejím skutečným bydlištěm. Tím se rozumí místo, v němž tato osoba bydlí s úmyslem trvale se zde zdržovat, zpravidla proto, že zde má svůj byt, rodinu, popř. zde současně pracuje i bydlí.

Ze spisu odvolací soud ověřil, že v kolonce 2 insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení ze dne 27.6.2016 uvedl dlužník jako adresu svého bydliště Lípa 233, 58 257 Lípa, jež je zároveň místem jeho trvalého pobytu, a jako korespondenční označil adresu Stonařov 317, 588 33 Stonařov.

Odvolací soud toho názoru, že korespondenční adresu dlužníka nelze bez dalšího považovat za adresu bydliště dlužníka. Je tomu tak proto, že uvedením korespondenční adresy sděluje dlužník soudu pouze to, že žádá, aby písemnosti byly doručovány jinam než na adresu jeho bydliště. Vzhledem k tomu, že v insolvenčním návrhu označil dlužník řádně adresu svého bydliště (byť uvedl nesprávné číslo popisné), jež je zároveň adresou jeho trvalého pobytu, a potvrdil, že na této adrese bydlí v úmyslu trvale se zde zdržovat, je zřejmé, že tato adresa je rozhodná pro určení místně příslušného insolvenčního soudu.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 a § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil způsobem ve výroku uvedeným.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

V Praze dne 28. listopadu 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu Za správnost: J. Vlasáková