2 VSPH 210/2011-A-12
KSCB 26 INS 15470/2010 2 VSPH 210/2011-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Jaromíry Šmídové, bytem Otín 77, pošta Jindřichův Hradec, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 15470/2010-A-7 ze dne 20.ledna 2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 15470/2010-A-7 ze dne 20.ledna 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 26 INS 15470/2010-A-7 ze dne 20.1.2011 odmítl insolvenční návrh Jaromíry Šmídové (dále jen dlužnice) spojený s návrhem na povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se dlužnice domáhala insolvenčním návrhem podaným dne 15.12.2010 zjištění úpadku a povolení oddlužení. Protože k insolvenčnímu návrhu nepřipojila bezvadné seznamy majetku a závazků, sdělení o vyživovací povinnosti, odhad obvyklé ceny automobilu a rodinného domu znalcem ke dni pořízení seznamu majetku, vyzval ji soud k doplnění insolvenčního návrhu o tyto přílohy do 7 dnů a poučil ji o následcích, pokud tak neučiní. Výzva jí byla doručena dne 20.12.2010 vhozením do schránky, lhůta k doplnění návrhu skončila dnem 27.12.2010. Ve stanovené lhůtě doplnila dlužnice insolvenční návrh o řádný odhad ceny rodinného domu znalcem, předložila seznam závazků s nedostatečným označením věřitelů, neoznačila osoby, vůči nimž má vyživovací povinnost, a nedoplnila odhad obvyklé ceny automobilu. Soud proto postupoval podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, v němž namítala, že v soudem stanovené lhůtě, do níž spadalo období vánočních svátků, nebylo možné výzvu splnit a zajistit odhad obvyklé ceny automobilu znalcem, přičemž její žádost o prodloužení lhůty soud zamítl. Požadovala proto, aby jí byla lhůta k doplnění insolvenčního návrhu prodloužena.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu -2-KSCB 26 INS 15470/2010 připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ust. § 104 téhož zákona ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek), a v odstavcích 2 a 3 vymezuje obsah seznamu majetku a seznamu závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznamů) podepsal a aby v nich výslovně uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby skutečnost, že žádné dlužníky nebo zaměstnance nemá, v těchto seznamech uvedl.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dlužnice sice připojila k insolvenčnímu návrhu řadu listin, nikoliv však zákonem požadované seznamy majetku a závazků. Aniž by považoval za nutné zabývat se přiměřeností lhůty k předložení znaleckých odhadů, pro rozhodnutí o odvolání považoval odvolací soud za podstatné to, že v seznamu závazků neoznačila dlužnice řádně své věřitele způsobem předpokládaným zákonem a podrobně popsaným ve výzvě insolvenčního soudu ze dne 16.12.2010 k doplnění insolvenčního návrhu, když je označila identifikačními čísly a částí jejich obchodních firem. Soudu prvního stupně nelze vytknout pochybení, když za této situace postupoval podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a insolvenční návrh odmítl.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným. Protože se na shora popsaném stavu nic nezměnilo ani v průběhu odvolacího řízení, postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil. Pro úplnost považoval za nutné uvést, že po skončení tohoto insolvenčního řízení dlužnici nic nebrání v podání nového řádného insolvenčního návrhu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 18.května 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová