2 VSPH 2091/2015-B-38
KSLB 57 INS 27653/2013 2 VSPH 2091/2015-B-38

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka MONTA-konstrukce, s.r.o., sídlem Dr. Milady Horákové 340/120, Liberec, o odvolání insolvenčního správce AK2H insolvence, v.o.s., sídlem Pařížská 1218/7, Ústí nad Labem, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 54 INS 27653/2013-B-32 ze dne 13. října 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci

č.j. KSLB 54 INS 27653/2013-B-32 ze dne 13. října 2015 se m ě n í v bodě II. výroku

tak, že odměna insolvenčního správce AK2H insolvence, v.o.s. činí včetně daně

z přidané hodnoty 54.450,-Kč a v rozsahu 7.430,-Kč bude uhrazena ze státního

rozpočtu.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č.j. KSLB 54 INS 27653/2013-32 ze dne 13.10.2015 v insolvenčním řízení vedeném na majetek MONTA -konstrukce, s.r.o. (dále jen dlužník) podle ust. § 304 odst. 4 písm. a) a odst. 5 insolvenčního zákona schválil konečnou zprávu AK2H insolvence, v.o.s. (dále jen správce), podle níž činily příjmy v konkursu 50.000,-Kč, pohledávky za majetkovou podstatou celkem 50.000,-Kč s tím, že dosud nebyly uspokojeny ani zčásti, a čistý výtěžek určený k rozdělení mezi přihlášené věřitele 0 Kč (bod I. výroku), schválil vyúčtování hotových výdajů správce ve výši 2.980,-Kč a určil jeho odměnu včetně daně z přidané hodnoty ve výši 33.880,-Kč (sestávající z odměny z počtu přezkoumaných přihlášek ve výši 13.000,-Kč, odměny za další činnost ve výši 15.000,-Kč a daně z přidané hodnoty ve výši 5.880,-Kč) s tím, že budou uhrazeny z majetkové podstaty (bod II. výroku), rozhodl o zrušení konkursu, protože majetek dlužníka je na uspokojení pohledávek věřitelů zcela isir.justi ce.cz nedostačující (bod III. výroku), a správci uložil, aby splnil povinnosti související se zrušením konkursu a podal mu o tom zprávu (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 20.1.2014 (č.d. A-16) rozhodl o úpadku dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurs a ustanovil správce do funkce, přičemž usnesením ze dne 3.6.2014 (č.d. B-15) rozhodl o tom, že konkurs bude projednán jako nepatrný. Dne 8.9.2015 zveřejnil soud v insolvenčním rejstříku konečnou zprávu správce ze dne 20.8.2015 spolu s vyúčtováním odměny a hotových výdajů, proti níž nebyly podány žádné námitky. Poukazuje na ust. § 304 insolvenčního zákona soud uvedl, že konečnou zprávu přezkoumal, a protože v ní neshledal žádné pochybení, jako věcně správnou ji schválil. Co se týče vyúčtování hotových výdajů, neměl proti němu žádné výhrady a bez dalšího je schválil. Co se však týče odměny, soud zdůraznil, že správce nezjistil žádný majetek dlužníka (doslova do majetkové podstaty nezískal žádný příjem ), a ačkoliv by mu podle ust. § 1 odst. 5 a § 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb. měla náležet odměna ve výši 45.000,-Kč zvýšená o daň z přidané hodnoty (celkem tedy ve výši 54.450,-Kč), soud ji podle ust. § 38 insolvenčního zákona snížil s přihlédnutím k rozsahu správcem vykonané činnosti. Přihlédnuvši k tomu, že správci náleží odměna za přezkoumání 13 přihlášek odměna ve výši 13.000,-Kč, za administrativní činnost a za činnost, již vykonal za účelem zjištění majetkových poměrů dlužníka, mu přiznal odměnu ve výši 15.000,-Kč. Součet těchto dvou složek odměny činil s připočtením daně z přidané hodnoty 33.880,-Kč s tím, že odměna i náhrada hotových výdajů ve výši 2.980,-Kč budou uhrazeny z majetkové podstaty (ze složené zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč).

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, a to výslovně v rozsahu bodu II. výroku, se správce včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud v této části změnil a rozhodl o tom, že mu náleží odměna ve výši 45.000,-Kč zvýšená o daň z přidané hodnoty a náhrada hotových výdajů ve výši 2.980,-Kč s tím, že část odměny, již nelze uhradit z majetkové podstaty, bude uhrazena ze státního rozpočtu. V odvolání poukazoval na to, že podle ust. § 2a poslední věty vyhlášky č. 313/2007 Sb. ve znění změny provedené s účinností od 1.1.2014, pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs a nedošlo-li ke zpěnežení, náleží insolvenčnímu správci odměna z počtu přezkoumaných přihlášek, nejméně 45.000,-Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v části napadené odvoláním včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 38 insolvenčního zákona má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000,-Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000,-Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 6).

Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí podle ust. § 1 odst. 1 vyhlášky odměnu insolvenčního správce součet odměny vypočtené podle odstavce 2 a odstavce 3 (jedná se o odměnu určenou z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění určeného k vydání zajištěným věřitelům a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele-pozn. odvolacího soudu). Pro účely výpočtu odměny podle věty první zahrnuje výtěžek zpeněžení určený k vydání věřitelům i částku připadající na odměnu insolvenčního správce. Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs nebo reorganizace, náleží insolvenčnímu správci podle ust. § 2a vyhlášky dále odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů, která činí za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele částku 1.000,-Kč, nejvýše však 1.000.000,-Kč celkem za přezkoumané přihlášky pohledávek. Za přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele se považuje taková přihláška pohledávky věřitele, kterou insolvenční správce zařadil do seznamu přihlášených pohledávek podle insolvenčního zákona. Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs a nedošlo-li ke zpeněžení, náleží insolvenčnímu správci odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů nejméně 45.000,-Kč.

Jak je zřejmé z toho, co uvedeno shora, úpadek dlužníka byl v dané věci řešen konkursem, přičemž správce v něm přezkoumal 13 přihlášek pohledávek věřitelů a nezpeněžil žádný majetek, a podle ust. § 2a vyhlášky mu tedy náleží odměna ve výši 45.000,-Kč zvýšená o daň z přidané hodnoty, jejímž je plátcem, tj. 54.450,-Kč. Na rozdíl od soudu prvního stupně je odvolací soud přesvědčen o tom, že v daném případě nebyl žádný důvod k postupu podle ust. § 38 odst. 3 insolvenčního zákona, neboť dle obsahu spisu (ostatně, ani v odůvodnění napadeného usnesení soud prvního stupně nic takového nezmínil) nelze správci vytknout, že by své povinnosti neplnil řádně. Skutečnost, že správce v konkursu nic nezpeněžil, přitom Ministerstvo spravedlnosti zohlednilo ve vyhlášce tím, že v takovém případě náleží insolvenčnímu správci pouze jedna složka odměny-za přezkoumání přihlášených pohledávek, leč nejméně ve výši 45.000,-Kč.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání správce důvodným, podle ust. § 220 odst. 1 občanského soudního řádu proto změnil napadené usnesení v bodě II. výroku a rozhodl o tom, že odměna správce činí včetně daně z přidané hodnoty 54.450,-Kč a v rozsahu, v němž ji nelze uspokojit z majetkové podstaty, tj. ve výši 7.430,-Kč, bude uhrazena ze státního rozpočtu.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

V Praze dne 1. prosince 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost: J. Vlasáková