2 VSPH 2073/2017-5-43
KSCB 23 INS 4576 /2012 č. j. 2 VSPH 2073/2017-5-43

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeněm z předsedkyně Mgr. Ivaný Mlejnkově a soudců Mgr. Martina Lišky a ]UDr. Petra Vaňouse v insolvenčním řízení dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Vodní 1399, 386 01 Strakonice, o odvolání insolvenčního správce JUDr. Josefa Šťastného, se sídlem Ševčíková 58, 341 01 Horažďovice, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č..j KSCB 28 INS 4576/2012 B-35 ze dne 8. listopadu 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 23 INS 4576 /2012-B-35 ze dne 8. listopadu 2017 se v bodě II. výroku m ě n i tak, že se insolvenčnímu správci určuje odměna ve výši 56.205,-Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 11.633,10 Kč včetně DPH.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením čj KSCB 28 INS 4576/ 2012 B 35 ze dne 8.11.2017 vbodě I výroku vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka Petra anonymizovano (dále jen dlužníkíí), v bodě II výroku insolvenčnímu správciJUDr Josefu Št astněmu (dále těž jen insolvenční správce nebo správce ) určil odměnu ve výši 55. 357 ,50 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 320,60 Kč včetně DPH a v bodě III. výroku zprostil insolvenčního správce jeho funkce. Současně soud rozhodl o osvobození dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojený s tím, že osvobození se vztahuje i na ručitele a jině osobv, kterě měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu (body IV., V, a VI. výroku), a uložil správci, aby ve lhůtě 15 dnů od právní moci tohoto usnesení vrátil dlužníku veškeré finanční prostředky, které se nacházejí na účtu majetkově podstaty (bod VII. výroku).

V odůvodnění svěho usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením čj KSCB 28 INS 4576/2012wA 11 ze dne 25.4.2012 zjistil dlužníkův úpadek a povolil jeho řešení oddluženírn, načež usnesením čj KSCB 28 INS 4576 / 2012 B 4 ze dne 1 8. 2012 pak schválil oddlužení dlužníka plněním splátkov ěho kalendáře. Poslěze mu insolvenční správce ve zprávě ze dne 51..7 2017 sdělil, že dlužník k měsíci červnu 2017 splnil podmínky oddlužení, když uhradil pohledávky přihlášených věřitelu v rozsahu 100 %

Za situace, kdy dlužník splnil vežkerě povinnosti dle usnesení o schválení oddlužení, soud podle 5 413 insolvenčního zákona (dále jen IZ'íí) vzal na vědomí splnění oddlužení (bod I. výroku). Současně rozhodnul o odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce

(bod 11. výroku). aPOkaČOT Tání Z nohu za im :: 413 m/ zUiz

Soud prvního stupně vycházel z toho, že správce vyúčtoval svoji odměnu za dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře ve výši 5.5.5015, Kč dle $ 3 písm. b) vyhlášky č. 313/ 2007 Sb. (dále jen vyhláškaíí), a to za období 5 měsíců částkou 4.500; Kč (5 z 750,-Kč : 3.750, Kč + 20 % DPH) a za období 54 měsíců částkou 49.005,50 Kč (54 z. 750, Kč = 40.500 Kč + 21 % DPI I). Hotové výdaje za dobu trvání účinků schváleného oddlužení vyúčtoval ve výši 10.701, Kč dle $ 7 odst. 4 vyhlášky, a to za období 5 měsíců částkou 900; Kč (5 z 150 : 750, Kč + 20 % DPH) a za období 54 měsíců částkou 9.801, Kč (54 z 150, Kč : 8100, Kč + 21 % DPH). Za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení, tj. za období od dubna 2012 do července 2012 vyúčtoval odměnu ve výši 3.600; Kč (4 z 750, Kč = 3.000; Kč + 20 % DPH) a hotově výdaje ve výši 1.112,10 Kč (cestovné ve výši 695,90 Kč a poštovné ve výši 416,20 Kč).

S poukazem na ust. Š 407 odst. 1 IZ, dle něhož účinky schválení oddlužení nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku, k němuž v dané věci došlo dne 1.8.2012, soud přiznal správci odměnu za období 59 měsíců trvání účinků schváleného oddlužení, tj. od srpna 2012 do června 2017. Protože ale dospěl k závěru, že za celé toto období přísluší k odměně a náhradě hotových výdajů správce DPH v sazbě 21 % platné v době rozhodnutí, kterým se výši těchto nároků stanovuje, správcovu celkovou odměnu za dobu trvání účinků schváleného oddlužení stanovil ve výši 53.542,50 Kč (59 měsíců a 750, Kč = 44.250, Kč + 21 % DPH) a náhradu hotových výdajů ve výši 10.708,50 Kč (59 měsíců a: 150, -Kč : 8.850, Kč + 21 % DPH).

Při posouzení vyúčtování za období před schválením oddlužení vyšel soud ze zjištění, že správce v tomto období provedl zejména tyto úkony: seznámení s obsahem insolvenčního návrhu dlužníka a dalších jím předložených listin, zajištění řádné součinnost dlužníka, zjišťování informací o osobních, majetkových a výdělkových poměrech dlužníka, zjišťování možných odporovatelných úkonů dlužníka, přezkoumání přihlášek pohledávek, výzvy věřitelům k opravě/ doplnění přihlášek pohledávek, zpracování seznamu přihlášených pohledávek, zhodnocení majetkové situace dlužníka a předpokladu splnění podmínek oddlužení, účast na přezkumném jednání a na schůzi věřitelů.

Vzhledem ktomu soud shledal, že správce po svém ustanovení do funkce provedl standardní činnosti, které nevyžadovaly období delší než 2 měsíce; právě taková doba je ostatně správci kprovedení daných úkonů zákonem vymezena. Delší časové rozmezí mezi usnesením o zjištění úpadku dlužníka s povolením oddlužení a usnesením o schválení oddlužení bylo způsobeno momentálním nedostatkem volných soudních místností, nikoli rozsahem a náročnosti činnosti správce; ani ze spisu nevyplývá, že by ke své činnosti nezbytně potřeboval delší časové období. Jelikož správce nepředložil žádné důkazy, které by odůvodůovaly přiznání odměny za více než 2 měsíce, soud určil, že zhlediska délky doby, rozsahu a náročnosti činnosti vykonávané v období před schválením oddlužení je přiměřenou odměna ve výši 1.500, -Kč + 21 % DPH, tj. celkem 1.815,-Kč. Současně správci za stejné období přiznal náhradu prokázaných hotových výdajů za poštovné ve výši 416,20 Kč a cestovné ve výši 695,90 Kč. Celkem tak správci přiznal odměnu ve výši 55.357,50 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 11.820,60 Kč včetně DPH, které již dlužník zaplatil v plné výši zálohové.

Dále soud podle Š 413 IZ zprostil insolvenčního správce jeho funkce (bod III. výroku) a v souladu s Š 414 IZ dlužníku přiznal osvobození od placení zbytku neuspokojených pohledávek (body IV., V. a VI. výroku). Současně pro případ, že by na účtu majetkové podstaty zůstaly nějaké přeplatky rozhodl bodem VII. výroku o jejich vrácení dlužníku.

Proti tomuto usnesení '-jen co do bodu II. výroku podal správce včasně odvolání z. v DFI l. auru,/.com s požadavkem, aby je odvolací soud v napadeném bodu výroku změnil tak, že mu určí odměnu ve výši 57.105, Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 11.813,10 Kč včetně DPH.

Uvedl, že ve zprávě o splnění oddlužení provedl vyúčtování svojí odměny a náhrady hotových výdajů-reprodukované vnapadeném usnesení za dobu od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení a dále za 59 měsíců trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře, kdy tyto účinky (jak plyne např. z usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 1 VSOL 717/2017 ze dne 18.7.2017) nastávají dnem zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku, což se v daném případě stalo dne 1.8.2012.

Správce namítal, že za jeho úkony provedené v době od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení mu soud stanovil nepřiměřeně nízkou odměnu 1.815, Kč včetně DPH (1.500; Kč + 21 % DPH). Za všechny tyto úkony správce účtoval odměnu 5.600 Kč včetně DPH, a to 750, Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o úpadku dlužníka do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. od dubna 2012 do července 2012, tedy 750,-Kč z 4 měsíce + DPH. Soud mu přitom usnesením o schválení oddlužení ze dne 1.8.2012 (B 4) stanovil správci zálohu na odměnu 750, Kč za každý započatý měsíc v období od rozhodnutí o úpadku do dne konání přezkumného jednání, a tuto odměnu za období před schválením oddlužení mu pak napadeným rozhodnutím snížil, aniž by mu vytýkal nějaké porušení jeho povinností. Závěrem správce poukázal na několik rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, jeho usnesení sp. zn. 2 VSPH 1087/2015 ze dne 17.8.2016, sp. zn. 3 VSPH 2367/2016 ze dne 19.4.2017, sp. zn. 3 VSPH 1238/2017 ze dne 20.7.2017 a sp. zn. 3 VSPH 1220/2017 ze dne 7.8.2017, jimiž byla odměna ve výši 750, Kč měsíčně shledána ve smyslu $ 5 vyhlášky přiměřenou rozsahu a náročnosti činnosti vykonávané správcem od vydání rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Vrchní soud v Praze v rozsahu dotčeném odvoláním co rozhodnutí pod bodem II. výroku přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející podle Š 212 a Š 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) a dospěl kzávěru, že jsou dány důvody pro změnu napadeného rozhodnutí, leč nikoli takovou, jakou odvolatel požadoval.

Napadeným rozhodnutím pod bodem II. výroku soud prvního stupně rozhodnul o odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce v insolvenčním řízení, v němž bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a o řešení jeho úpadku oddlužením usnesením č.j. KSCB 28 INS 4576/2012-A 11 ze dne 25.4.2012 a v němž pak oddlužení plněním splátkového kalendáře schválené usnesením č.j. KSCB 28 INS 4576/2012 13-4 ze dne 1.8.2012 bylo splněno (po 59 měsících jeho trvání od stanovené první splátky) v červnu roku 2017. Tuto skutečnost vzal soud na vědomí rozhodnutím pod bodem I. výroku.

Při přezkoumání napadeného rozhodnutí proto odvolací soud vycházel z pHslušných ustanovení IZ vjejich znění účinném v době splnění oddlužení, tj. vrozhodném znění účinném do 30.6.2017.

Podle Š 413 IZ insolvenční soud splnění oddlužení vezme na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Podle $ 38 IZ má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku

pokračovani 4 nokiu zs M\lb 43 m; 21112 2 VSPI I 2073/ 2017 zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. ]e li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny az náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000, Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000, -Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není li ji, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a hotových výdajů insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odst. 4). Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 6), jímž je vyhláška č. 313 / 2007 Sb. (dále opět jen vyhláškaíí).

Podle Š 168 odst. 2 písm. a) IZ ve spojení s odstavcem 3 téhož ustanovení se hotové výdaje a odměna insolvenčního správce uspokojují jako pohledávky za majetkovou podstatou kdykoli po rozhodnutí o úpadku.

Pro posouzení výše odměny a náhrady hotových výdajů správce je v daném případě rozhodující znění vyhlášky účinné do 31.12.2012 (dle článku II. přechodných ustanovení novelizační vyhlášky č. 488 / 2012 Sb.) vzhledem k tomu, že o způsobu řešení úpadku dlužníka bylo rozhodnuto před uvedeným datem.

Podle Š 3 písm. b) vyhlášky činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750, Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle Š 5 vyhlášky nelze li odměnu určit postupem podle Š 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména kdélce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané čmnosti insolvenčního správce.

Podle Š 7 odst. 4 vyhlášky insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150, Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Ve vztahu k aplikovaným ustanovením Š 3 písm. b) a Š 7 odst. 4 vyhlášky, která v citovaném znění platila až do 31.12.2013, je soudní judikatura ustálena vzávěru, že paušálními částkami stanovenými vuvedených ustanoveních vyhlášky jsou kryty jen správcovy nároky na odměnu a náhradu hotových výdajů za činnost, jež představuje realizaci splátkového kalendáře (již v rámci svých zákonných povinností, vsouladu susnesenírn soudu o schválení oddlužení splátkovým kalendářem, k realizaci této formy oddlužení provádí). Protože těmito paušálními částkami není insolvenčnímu správci poskytována odměna a náhrada hotových výdajů za činnost konanou od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení splátkovým kalendářem (jež zahrnuje mj vždy zjišt ování a soupis majetkové podstaty a přezkoumání přihlášených pohledávek), má také za toto období předcházející schválení oddlužení právo na odměnu, již mu insolvenční soud určí podle Š 5 vyhlášky v přiměřené výši s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti správcem z. v zari 1 zum; LULI vykonané činnosti, a na náhradu svých hotových výdajů, již mu soud na základě příslušného vyúčtování přizná v prokázané (důvodně vynaložené) výši, s limity dle Š 7 odst. 1 až 3 vyhlášky. K tomu viz např. usnesení Vrchní soud v Praze č.j. KSHK 45 INS 3216/2010, 3 VSPH 1239/2010 Bw27 ze dne 19.5.2011 nebo jeho usnesení č.j. KSHK 35 INS 25680/2012, 2 VSPH 806/2014 B 42 ze dne 1.12.2014.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že v insolvenčním řízení dlužníka soud prvního stupně usnesením č.j. KSCB 28 INS 4576/2012-Ar11 ze dne 25.4.2012 zjistil dlužníkův úpadek, povolil jeho řešení oddlužením, ustanovil insolvenčního správce a na den 17.7.2012 nařídil konání přezkumného jednání a schůze věřitelů. Na přezkumném jednání byly přezkoumány a zjištěny všechny přihlášené pohledávky (17 podaných přihlášek) podle jejich seznamu předloženého správcem dne 4.7.2012. Na bezprostředně následující schůzi po přednesení správcovy zprávy o jeho činnosti a majetkové situaci dlužníka (soupisu majetkové podstaty), dle jeho písemného podání ze dne 13.7.2012, a návrhu schválit oddlužení formou splátkového kalendáře, když správce nezjistil žádné okolnosti zakládající nepřípustnost oddlužení soud prvního stupně, při neúčasti přihlášených věřitelů, ukončil schůzi avízem svého rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Současně správce podáním ze dne 17.7.2012 (B 3) žádal, aby mu soud za období od rozhodnutí o úpadku do dne konání přezkumného jednání a schůze věřitelů přiznal jednak odměnu, jejíž výši ponechal na úvaze soudu, a dále náhradu hotových výdajů v celkové výši 1.102,90 Kč (včetně 20 % DPH), a to za poštovné ve výši 344,-Kč bez DPH (30 z; 10,-Kč, 1 z 44,' Kč) a Va cestovného za cestu k jednání z Horaždíovic a zpět ve výši 575,10 Kč bez DPH. Předložil osvědčení o tom, že je plátcem DPH.

Usnesením č.j. KSCB 28 INS 4576/2012 B-4 ze dne 1.8.2012, ve znění opravného usnesení č.j. KSCB 28 INS 4576/2012 B 5 ze dne 3.8.2012, pak soud prvního stupně vbodě I. výroku schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře a v bodě III. výroku uložil dlužníku, aby nezajištěným věřitelům po dobu následujících 5 let, nebo do úplného zaplacení jejich pohledávek, platil ve zde určené poměru, prostřednictvím insolvenčního správce, nejpozději ke každému poslednímu dni v měsíci částku v rozsahu, ve kterém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při ezekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení stálých plateb připadajících na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce, včetně DPH, je-li správce plátcem, a případných dalších pohledávek za majetkovou podstatou. Termín první splátky určil ke dni 30.9.2012. V bodě ll. výroku přitom dlužníku uložil, aby insolvenčnímu správci uhradil zálohu na odměnu za jeho dosavadní činnost, a to ve výši 750, Kč s připočtenírn DPH za každý započatý kalendářní měsíc období od rozhodnutí o úpadku do dne konání přezkumného jednání (tj. celkem za 4 měsíce).

Podáním ze dne 31.7.2017 (B 32) pak správce předložil soudu na příslušném formuláři zveřejněném Ministerstvem spravedlnosti CR-zprávu o splnění oddlužení, v níž uvedl, že dlužník uhradil poslední splátku včervnu 2017 a že vprůběhu oddlužení bylo nezajištěným věřitelům vyplaceno celkem 1.427.741,74 Kč, což představuje 100 % jejich zjištěných pohledávek; proto doporučil přiznat dlužníku osvobození od placení zbývajících dluhů. Současně vyúčtoval svoji celkovou odměnu ve výši 57.105,-Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 11.813,10 Kč včetně DPH, a to v následujícím členění: 1) za 59 měsíců trvání schváleného oddlužení od srpna 2012 do června 2017

-odměna ve výši 53.505 Kč, sestávající z částky 45.250, Kč (59 X 750, Kč) + DPH v sazbě 20 % do prosince 2012 (tj. za 5 měsíců) ve výši 750,-Kč + DPH v sazbě 21 % (za zbývajících 54 měsíců) ve výši 8.505; Kč,

pokračování 6 Kscs zs iNs 4576/2012

-náhrada hotových výdajů ve výši 10.701 Kč, sestávající z částky 8.850, Kč (59 z 150, Kč) + DPH v sazbě 20 % (za 5 měsíců) ve výši 150, Kč + DPH v sazbě 21 % (za 54 měsíců) ve výši 1.701, Kč,

2) za 4 měsíce od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení,

-odměna ve výši 3.600; Kč, sestávající z částky 3.000,-Kč (4 z 750,-Kč) + DPH v sazbě 20 % (za 4 měsíce) ve výši 600; Kč,

-náhrada hotových výdajů (za cestovné a poštovné) ve výši 919,1 Kč + DPH v sazbě 21 % ve výši 193 Kč, tj. celkem 1.112,10 Kč (tuto částku správce stihnul z poslední dlužníkovy splátky v červnu 2017, ale dosud si ji nevyplatil a je deponována na účtu zřízeném pro insolvenční řízení).

Soud prvního stupně pak napadeným rozhodnutím přiznal správci odměnu v celkové výši 55.357,50 Kč a náhradu hotových výdajů v celkové výši 11.820,60 Kč, a to v následujíchn složení:

1) za 59 měsíců trvání schváleného oddlužení (od srpna 2012 do června 2017)

-Damani ve výši 44.250 Kč (59 z 750; Kč) + 21 % DPH ve výši 929250 Kč, tj. celkem 5354250 Kč,

_ náhrada hotových výdajů ve výši tj. 5.050 Kč (59 z 150.-Kč) + 21 % DPH ve výši 1550.50 Kč, tj. celkem 10.7os,501
2) za dobu před schválením oddlužení

odměna ve výši 1.500, -Kč (2 z 750, Kč) + 21 % DPH ve výši 315; Kč, tj. celkem 1.815, Kč,

náhrada hotových výdajů (za cestovné a poštovné) ve výši tj. 919,10,-Kč + 21 % DPH ve výši 193 Kč, tj. celkem 1.112,10 Kč.

Z uvedeného předně plyne, že soud přiznal správci odměnu a náhradu hotových výdajů v příslušných paušálních měsíčních částkách za 59 měsíců trvání splátkového kalendáře. Jakkoli ustanovení Š 3 písm. b) a Š 7 odst. 4 vyhlášky (v rozhodném znění účinném do 31.12.2012, resp. do 31.12.2013) jsou formulována tak, jako by správce měl nárok na paušální měsíční částky odměny a náhrady již za kalendářní měsíc, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. v němž bylo toto usnesení Zveřejněno v insolvenčním rejstříku (Š 407 odst. 1 IZ), nelze přehlédnout, že k realizaci splátkového kalendáře a tedy i ke správcové činnosti s tím spojené dochází teprve od následujícího měsíce, ke kterému soud ve smyslu Š 404 odst. 3 písm. a) poslední věty IZ určuje termín úhrady první splátky. Proto judikatura Vrchního soudu v Praze ve vztahu k aplikované právní úpravě (jak plyne i z odvolatelem zmiňovaných usnesení sp. zn. 3 VSPH 1238/2017 ze dne 20.7.2017 a sp. zn. 3 VSPH 1220/2017 ze dne 7.8.2017) je ustálená v závěru, že za dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře který nebyl předčasně ukončen úplným zaplacením nezajištěných pohledávek zahrnutých do splátkového kalendáře náleží správci odměna a náhrada hotových výdajů toliko za dobu 60 měsíců, jež odpovídá počtu splátek, které dlužník v rámci splátkového kalendáře hradí (k tomu

: voru LUIJIÁULI viz usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSČR 12/2013 ze dne 28.2.2013, uveřejněné pod č. 77/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). jelikož v daném případě došlo ke splnění oddlužení (úplným zaplacením nezajištěných pohledávek zahrnutých do splátkového kalendáře) již po 58 splátkách (viz přehled o průběhu plnění splátkového kalendáře ve zprávě o splnění oddlužení, 13-32), náleží insolvenčnímu správci odměna a náhrada hotových výdajů v příslušných paušálních částkách za dobu 58 měsíců trvání splátkového kalendáře.

Ve vztahu k činnosti správce v období od rozhodnutí o úpadku ze dne 25.4.2012 (Anll) do rozhodnutí o schválení oddlužení ze dne 1.8.2012 (B 4), která není kryta paušálními částkami dleŠ 3 písm. b) a Š 7 odst. 4 vyhlášky v rozhodném znění, soud prvního stupně přiznal správci vyúčtovanou náhradu jeho hotových výdajů za cestovné a poštovné, nicméně odměnu mu určil pouze částkou 1.500, Kč bez DPH odpovídající paušální měsíční částce 750, Kč za dva měsíce, nikoli za 4 měsíce, jak správce požadoval.

Odvolací soud je (ve shodě se soudem prvního stupně) toho názoru, že vuvedené době jak vyplývá i z obsahu spisu konal správce standardní činnost odpovídající dané fázi řízení následující poté, co byl s rozhodnutím o úpadku dlužníka a povolením oddlužení ustaven do funkce: správce po seznámení se stavem dané insolvenční věci kontaktoval dlužníka, prověřil jeho osobní, majetkové a výdělkově poměry, jakož i případné odporovatelné úkony dlužníka a podmínky pro schválení jeho oddlužení, provedl a předložil soudu (se zprávou o své činnosti) soupis majetkové podstaty, přezkoumal přihlášené pohledávky podle 17 přihlášek a předložil soudu jejich seznam, zúčastnil se (zmocněným zástupcem) přezkumného jednání a schůze věřitelů konaných dne 17.7.2012. K tomu datu byly vykonány všechny činnosti správce nutné k přezkoumání přihlášených pohledávek i k provedení schůze věřitelů a rozhodnutí o schválení dlužníkova oddlužení.

Na rozdíl od soudu prvního stupně však odvolací soud shledal, že popsané časové a věcně náročnosti správcovy činnosti konané v období předcházejícím rozhodnutí o schválení oddlužení odpovídá ve smyslu Š 5 vyhlášky poněkud vyšší odměna, než jaká byla správci napadeným rozhodnutím přiznána, a to odměna ve výši 3.000; Kč (bez DPH). Taková částka ostatně odpovídá i záloze, kterou soud na žádost správce ze dne 17.7.2012 -v bodě II. výroku usnesení o schválení oddlužení uložil dlužníku uhradit na správcovu odměnu za činnost, již v předmětném období vykonal, totiž 750, Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o úpadku do dne konání přezkumného jednání, tj. za 4 měsíce.

Žádný důvod k revizi neshledal odvolací soud ohledně náhrady hotových výdajů správce za uvedené období, kterou mu soud ve vyúčtované výši -v intencích Š 7 odst. 1 až 3 vyhlášky-přiznal.

Pokud jde o navýšení správcosy odměny a náhrady hotových výdajů o DPH, soud ji určil jinak, než správce vyúčtoval, když k jeho stanovené celkové odměně a náhradě včetně záloh dříve na ně čerpaných připočetl DPH v současné sazbě 21 % (platné od 1.1.2013) s odůvodněním, že rozhodná je sazba této daně platná v době, kdy soud o těchto vyúčtovaných nárocích rozhoduje. Takový názor však nemá právní oporu. To je ostatně patrno i zpříslušné části zveřejněného formuláře zprávy o splnění oddlužení určené kvyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, kterou správce v dané věci k tomuto vyúčtování také užil.

Podle Š 38 odst. 1 ZKV insolvenčnímu správci, který je plátcem DPH, náleží k jeho odměně a náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je povinen z odměny a náhrady odvést podle zvláštního právního předpisu, a tím je zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH).

Půlíracovam' s neon za m1 s 45'16/ aura

Podle Š 36 ZDPH (ve znění účinném od 1.4.2011) základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby bez daně za toto zdanitelné plnění (odst. 1). Základem daně v případě přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění je částka přijaté úplaty snížená o daň (odst. 2).

Tento režim pro případ, že před uskutečněním zdanitelného plnění (které je ve vztahu k odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce založeno rozhodnutím insolvenčního soudu o těchto správcových nárocích) byla na toto plnění přijata úplata, jež podléhala povinnosti přiznat (odvést) zní daň, upravuje ust. Š 37a odst. 1 ZDPH (ve znění účinném od 1.1.2013).

Podle Š 37a odst. 1 ZDPH základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění, je rozdil mezi základem daně podle Š 36 odst. 1 a souhrnem základů daně podle Š 36 odst. 2.

Podle Š 37a odst. 2 jenli základ daně vypočtený podle odstavce 1 a) kladný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, b) záporný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně, která byla uplatněna při přiznání daně z úplaty přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

Podle Š 3?a odst. 3 ZDPI l v případě, že základ daně podle odstavce 1 je záporný a pro výpočet daně při přijetí úplat přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění byly uplatněny různé sazby daně, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění tytéž sazby daně, a to pro tu část z přijaté úplaty, kterou vznikl nebo byl navýšen kladný rozdíl mezi souhrnem základů daně podle Š 36 odst. 2 a základem daně podle Š 36 odst. 1.

Z toho plyne, že v případě záloh čerpaných správcem na jeho odměnu a náhradu hotových výdajů vprůběhu insolvenčního řízení je základem daně (DPH) rozdíl mezi celkovým uskutečněným plněním za dobu trvání oddlužení (celková příznaná odměna a náhrada) a těmi částkami, které již správce dani podrobil, resp. měl povinnost tak učinit, tedy již vyplacenými zálohami na jeho odměnu a náhradu. je tudíž vyloučeno, aby správcem přijaté zálohové platby, které v roce 2012 podléhaly zdanění sazbou 20 % (platnou od 1.1.2010 do 31.12.2012) byly opětovně daněny, tedy aby se nějak dodaěovaly užitím jiné sazby, než která byla platná v době, kdy tyto platby byly přijaty a kdy správci vznikla povinnost přiznat (odvést) z nich daří v tehdy platné sazbě. To znamená, že správce (jako plátce DPH) má nyní povinnost přiznat (odvést) DPH pouze z takového plnění, které doposud zálohové nepřijal a které tak zatím nebylo dani podrobeno. To však není případ záloh na jeho odměnu a náhradu hotových výdajů, které (jako plátce DPH) čerpal v roce 2012 a ke kterým se tudíž vázala povinnost přiznat (odvést) daří v tehdy platné sazbě 20 %, a to bez ohledu na to, kdy správce tuto daň přiznal (kdy tuto svoji povinnost vůči správci daně splnil).

Z těchto důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že v daném případě náleží insolvenčnímu správci:

1) za dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. za období 58 měsíců počínaje měsícem září 2012 (termín první splátky) z. v orn zum; LUL!

podle Š 3 písm. b) vyhlášky odměna ve výši 43.500, Kč (58 z. 750; Kč) + DPH v sazbě 20 % za období 4 měsíce (od září 2012 do prosince 2012) ve výši 600,-Kč + DPH vsazbě 21 % za období zbývajících 54 měsíců (od ledna 2013 do června 2017) ve výši 8.505 Kč, tj. celkem 52.605, Kč včetně DPH,

-podle Š 7 odst. 4 vyhlášky náhrada hotových výdajů ve výši 8.700, Kč (58 z 150,-Kč) + DPH v sazbě 20 % za období 4 měsíců (od září 2012 do prosince 2012) ve výši 120; Kč + DPH vsazbě 21 % za období zbývajících 54 měsíců (od ledna 2013 do června 2017) ve výši 1.701, Kč, tj. celkem 10.521, Kč včetně DPH,

2) za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení

podle Š 5 vyhlášky odměna ve výši 3.000, Kč + 20 % DPH ve výši 600,-Kč, tj. celkem 3.600, Kč,

podle Š 7 odst. 1 až 3 vyhlášky náhrada účelně vynaložených hotových výdajů (poštovné 344, Kč a cestovné 575,10 Kč) v celkové (dosud nevyplacené) výši 919,1 Kč + DPH v sazbě 21 % ve výši 193 Kč, tj. celkem 1.112,10 Kč.

Insolvenčnírnu správci tedy náleží (zálohové již vyplacená) celková odměna ve výši 56.205, Kč včetně DPH (52.605, Kč + 3.600, Kč) a celková (zálohové již vyplacená a ve zbytku deponovaná) náhrada hotových výdajů 11.633,10 Kč včetně DPH (10.521,-Kč + 1.112,10 Kč), tedy sumárně o 660; Kč více, než určil soud prvního stupně v napadeném bodu II. výroku svého usnesení.

Proto odvolací soud podle Š 220 odst. 1 za použití Š 167 odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení v bodě ll. výroku změnil tak, jak uvedeno shora.

P 0 u č e n í: Proti tomuto usnesení j &* dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat k Nejvyššímu soudu do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění vinsolvenčníin rejstříku (Š 71 odst. 2 a Š 74 odst. 1 lZ); lhůta kpodání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (Š 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 21. prosince 2017

Mgr. Ivana Mlejn k o v á, v.r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení:

T. Kaíífrnezéaná Íj/MW ,!