2 VSPH 2072/2017
KSCB 28 INS 11377 / 2011 č. j. 2 VSPH 2072/2017 B 23

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Ivany Mlejnkové a soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Petra Vaňouse v insolvenčním řízení dlužníka Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Strunkovice nad Blanicí 86, PSČ 384 26 Strunkovice nad Blanicí, o odvolání insolvenčního správce JUDr. Josefa Šťastného, sídlem Ševčíkova 38, 341 01 Horažďovice, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 28 INS 11377/2011 B 18 ze dne 7. listopadu 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 28 INS 11377 / 2011-B 18 ze dne 7. listopadu 2017 se v bodě II. výroku měni tak, že se insolvenčnímu správci určuje odměna ve výši 57.082,50 Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 12.375,70 Kč včetně DPH.

Odůvodněnh

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č. j. KSCB zs INS 11377/2011 13 18 ze dne 7. 11. 2017 v bodě 1. výroku vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka Miroslava anonymizovano (dále jen dlužník ), vbodě II. výroku insolvenčnímu správci ]UDr. josefu Šťastnému (dále též jen insolvenční správce nebo správce ) určil odměnu ve výši 57.172,50 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 12.570,70 Kč včetně DPH a v bodě III. výroku zprostil insolvenčního správce jeho funkce. Současně soud rozhodl o osvobození dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny s tím, že osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu (body IV. a V. a VI. výroku), a uložil správci, aby ve lhůtě 15 dnů od právní moci tohoto usnesení případný přeplatek na splátkách za období pěti let od první splátky, který se bude nacházet na účtu majetkově podstaty dlužníka, rozdělil nezajištěným věřitelům v poměru stanoveném výrokem III. usnesení č. j. KSCB 28 INS 11377/2011 13-9 ze dne 8. 3. 2012 (bod VII. výroku).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením č. j KSCB 28 INS 11377/2011 A 8 ze dne 8. 9. 2011 zjistil dlužníkův úpadek a povolil jeho řešení oddlužením, načež usnesením č. j. KSCB 28 INS 11377/2011 13 9 ze dne 8. 3. 2012 pak schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Posléze mu insolvenční správce ve zprávě ze dne 1. 7. 2017 sdělil, že dlužník kměsíci březnu 2017 splnil podmínky oddlužení, když uhradil pohledávky přihlášených věřitelů v rozsahu 45,34 %.

Shodu s prvopisem potrvzuje jana Vlasáková.Za situace, kdy dlužník splnil veškeré povinnosti dle usnesení o schválení oddlužení, soud podle 5 413 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) vzal na vědomí splnění oddlužení (bod I. výroku).

Současně rozhodnul o odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (bod Il. výroku).

Soud prvního stupně vycházel z toho, že správce vyúčtoval svoji odměnu za dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře ve výši 55.282,50 Kč dle 5 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb. (dále jen vyhláška ), a to za období 10 měsíců částkou 9.000 Kč (10 x 750 Kč = 7.500 Kč + 20 % DPH) a za období 51 měsíců částkou 46.282,80 Kč (51 x 750 Kč 3 38.250 Kč + 21 % DPH). Hotové výdaje za dobu trvání účinků schváleného oddlužení vyúčtoval ve výši 11.056,50 Kč dle 5 7 odst. 4 vyhlášky, a to za období 10 měsíců částkou 1.800 Kč (10 X 150 = 1.500 Kč + 20 % DPH) a za období 51 měsíců částkou 9.256,50 Kč (51 X 150 Kč : 7.650 Kč + 21 % DPH). Za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení, tj. za období od září 2011 do února 2012 vyúčtoval odměnu ve výši 5.422,50 Kč (6 x 750 Kč = 4.500 Kč + DPH ve výši 922,50 Kč) a hotové výdaje ve výši 1.499,20 Kč (cestovné ve výši 1.315,30 Kč a poštovné ve výši 183,90 Kč).

S poukazem na ust. Š 407 odst. 1 IZ, dle něhož účinky schválení oddlužení nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku, k němuž v dané věci došlo dne 8. 3. 2012, soud přiznal správci odměnu za období 61 mesrcu trvání účinků schváleného oddlužení, tj. od března 2012 do března 2017. Protože ale dospěl k závěru, že za celé toto období přísluší k odměně a náhradě hotových výdajů správce DPH v sazbě 21% platné v době rozhodnutí, kterým se výši těchto nároků stanovuje, správcovu celkovou odměnu za dobu trvání účinků schváleného oddlužení stanovil ve výši 55.357,50 Kč (61 měsíců X 750 Kč 3 45.750 Kč + 21 % DPH) a náhrada hotových výdajů ve výši 11.071,50 Kč (61 měsíců X 150 Kč 3 9.150 Kč + 21 % DPH).

Při posouzení vyúčtování za období před schválením oddlužení vyšel soud ze zjištění, že správce v tomto období provedl zejména tyto úkony: seznámení s obsahem insolvenčního návrhu dlužníka a dalších jím předložených listin, zajištění řádné součinnost dlužníka, zjišťování informací o osobnich, majetkových a výdělkových poměrech dlužníka, zjišťování možných odporovatelných úkonů dlužníka, přezkoumání přihlášek pohledávek, výzvy věřitelům kopravě/ doplnění přihlášek pohledávek, zpracování seznamu přihlášených pohledávek, zhodnocení majetkové situace dlužníka a předpokladu splnění podmínek oddlužení, účast na přezkumném jednání a na schůzi věřitelů.

Vzhledem k tomu soud shledal, že správce po svém ustanovení do funkce provedl standardní činnosti, které nevyžadovaly období delší než 2 měsíce; právě taková doba je ostatně správci k provedení daných úkonů zákonem vymezena. Delší časové rozmezí mezi usnesením o zjištění úpadku dlužníka s povolením oddlužení a usnesením o schválení oddlužení bylo způsobeno momentálním nedostatkem volných soudních místností, nikoli rozsahem a náročností činnosti správce; ani ze spisu nevyplývá, že by ke své činnosti nezbytně potřeboval delší časové období. Jelikož správce nepředložil žádné důkazy, které by odůvodňovaly přiznání odměny za více než 2 měsíce, soud určil, že z hlediska délky doby, rozsahu a náročnosti činnosti vykonávané v období před schválením oddlužení je přiměřenou odměna ve výši 1.500 Kč + 21 % DPH, tj. celkem 1.815 Kč. Současně správci za stejné období přiznal náhradu prokázaných hotových výdajů za poštovné ve výši 183,90 Kč a cestovné ve výši 1.315,30 Kč. Celkem tak správci přiznal odměnu ve výši 57.172,50 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 12.570,70 Kč včetně DPH, které již dlužník zaplatil v plné výši zálohové.

Shodu s prvopisem potrvzuje Jana Vlasáková.

pOKIaCUV amDále soud podle Š 413 IZ zprostil insolvenčního správce jeho funkce (bod III. výroku) a v souladu s Š 414 IZ dlužníku přiznal osvobození od placení zbytku neuspokojených pohledávek (body IV., V. a VI. výroku). Současně vbodě VII. výroku uložil insolvenčMu správci, aby případný přeplatek rozdělil mezi nezajištěné věřitele v poměru stanoveném výrokem III. usnesení ze dne 8. 3. 2012 (č .d. B 9).

Proti tomuto usnesení jen co do bodu Il. výroku podal správce včasné odvolání s požadavkem, aby je odvolací soud v napadeném bodu výroku změnil tak, že mu určí odměnu ve výši 60.705 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 12.555,70 Kč včetně DPH.

Uvedl, že ve zprávě o splnění oddlužení provedl vyúčtování svojí odměny a náhrady hotových výdajů-reprodukované v napadeném usnesení-za dobu od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení a dále za 61 měsíců trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře, kdy tyto účinky (jak plyne např. 2 usnesení Vrchního soudu v Olomouci sen. zn. 1 VSOL 717/2017 ze dne 18. 7. 2017) nastávají dnem zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku, což se v daném případě stalo dne 8. 3. 2012.

Správce namítal, že za jeho úkony provedené vdobě od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení mu soud stanovil nepřiměřeně nízkou odměnu 1.815 Kč včetně DPH (1.500 Kč + 21 % DPH). Za všechny tyto úkony správce účtoval odměnu 5.422,50 Kč včetně DPH, a to 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o úpadku dlužníka do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. od září 2011 do února 2012, tedy 750 Kč x 6 měsíců + DPH (3 měsíce s 20 % DPH a 3 měsíce 5 21 % DPH). Soud mu přitom usnesením o schválení oddlužení ze dne 8. 3. 2012 (č. d. B-9) stanovil správci zálohu na odměnu 750 Kč za každý započatý měsíc v období od rozhodnutí o úpadku do dne konání přezkumného jednání, a tuto odměnu za období před schválením oddlužení mu pak napadeným rozhodnutím snížil, aniž by mu vytýkal nějaké porušení jeho povinností. Závěrem správce poukázal na několik rozhodnutí Vrchního soudu vPraze, jeho usnesení sen. zn. 2 VSPH 1087/2015 ze dne 17. 8. 2016, sen. zn. 3 VSPH 2367/2016 ze dne 19. 4. 2017, sen. zn. 3 VSPH 1238/2017 ze dne 20. 7. 2017 a sen. zn. 3 VSPH 1220/2017 ze dne 7. 8. 2017, jimiž byla odměna ve výši 750 Kč měsíčně shledána ve smyslu $ 5 vyhlášky přiměřenou rozsahu a náročnosti činnosti vykonávané správcem od vydání rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Vrchní soud v Praze v rozsahu dotčeném odvoláním co rozhodnutí pod bodem II. výroku - přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející podle 5 212 a Š 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) a dospěl k závěru, že jsou dány důvody pro změnu napadeného rozhodnutí, leč nikoli takovou, jakou odvolatel požadoval.

Napadeným rozhodnutím pod bodem II. výroku soud prvního stupně rozhodnul o odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce v insolvenčním řízení, v němž bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a o řešení jeho úpadku oddluženírn usnesením č. j KSCB 28 INS 11377/2011 A-8 ze dne 8. 9. 2011 a v němž pak oddlužení plněním splátkového kalendáře schválené usnesením č. j. KSCB 28 INS 11377 / 2011 'B-9 ze dne 8. 3. 2012 bylo splněno (po 60 měsících jeho trvání od stanovené první splátky) v březnu roku 2017. Tuto skutečnost vzal soud na vědomí rozhodnutím pod bodem I. výroku.

Při přezkoumání napadeného rozhodnutí proto odvolací soud vycházel z příslušných ustanovení

IZ vjejich znění účinném v době splnění oddlužení, tj. vrozhodném znění účinném do 30.6.2017.

Shodu s prvopisem potrvzuje ]ana Vlasáková.Podle 5 413 IZ insolvenční soud splnění oddlužení vezme na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Podle S 38 IZ má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. ]e li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50 000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50 000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a hotových výdajů insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odst. 4). Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 6), jímž je vyhláška č. 313/2007 Sb. (dále opět jen vyhláška ).

Podle 5 168 odst. 2 písm.. a) IZ ve spojení s odstavcem 3 téhož ustanovení se hotové výdaje a odměna insolvenčního správce uspokOjují jako pohledávky za majetkovou podstatou kdykoli po rozhodnutí o úpadku.

Pro posouzení výše odměny a náhrady hotových výdajů správce je v daném případě rozhodující znění vyhlášky účinné do 31. 12. 2012 (dle článku II. přechodných ustanovení novelizační vyhlášky č. 488/2012 Sb.) vzhledem k tomu, že o způsobu řešení úpadku dlužníka bylo rozhodnuto před uvedeným datem.

Podle 5 3 písm. b) vyhlášky činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendarni měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle Š 5 vyhlášky nelze-li odměnu určit postupem podle 5 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.

Podle $ 7 odst. 4 vyhlášky insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Ve vztahu k aplikovaným ustanovením $ 3 písm. b) a 5 7 odst. 4 vyhlášky, která v citovaném znění platila až do 31. 12. 2013, je soudní judikatura ustálena v závěru, že paušálními částkami stanovenými v uvedených ustanoveních vyhlášky jsou kryty jen správcovy nároky na odměnu

Shodu s prvopisem potrvzuje Jana Vlasáková.

pOKI'aCOV'dIll

2 VSPH 2072 / 2017 a náhradu hotových výdajů za činnost, jež představuje realizaci splátkového kalendáře (již v rámci svých zákonných povinností, v souladu s usnesením soudu o schválení oddlužení splátkovým kalendářem, k realizaci této formy oddlužení provádí). Protože těmito paušálními částkami není insolvenčMu správci poskytována odměna a náhrada hotových výdajů za činnost konanou od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení splátkovým kalendářem (jež zahrnuje mj. vždy zjišťování a soupis majetkové podstaty a přezkoumání přihlášených pohledávek), má také za toto období předcházející schválení oddlužení právo na odměnu, již mu insolvenční soud určí podle 5 5 vyhlášky v přiměřené výši s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti správcem vykonané činnosti, a na náhradu svých hotových výdajů, již mu soud na základě příslušného vyúčtování přizná v prokázané (důvodně vynaložené) výši, 5 limity dle $ 7 odst. 1 až 3 vyhlášky. K tomu viz např. usnesení Vrchní soud v Praze č. j. KSHK 45 INS 3216/2010, 3 VSPH 1239/2010-B 27 ze dne 19. 5. 2011 nebo jeho usnesení č. j KSHK 35 INS 25680/2012, 2 VSPH 806/2014 B-42 ze dne 1. 12 .2014.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že v insolvenčním řízení dlužníka soud prvního stupně usnesením č. j KSCB 28 INS 11377 / 2011 A 8 ze dne 8. 9. 2011 zjistil dlužníkův úpadek, povolil jeho řešení oddlužením, ustanovil insolvenčního správce a na den 25. 10. 2011 nařídil konání přezkumného jednání a schůze věřitelů, která pak na žádost správce (č. d. Bwl) odůvodněnou kolizí soudních jednání-odročil na den 1. 11. 2011. V tomto termínu se uskutečnilo přezkumné jednání, na kterém byly přezkoumány a zjištěny všechny přihlášené pohledávky (12 podaných přihlášek) podle jejich seznamu předloženého správcem dne 31. 10. 2011, a uskutečnila se i schůze věřitelů. Na této schůzi - po přednesení správcovy zprávy o jeho činnosti a majetkové situaci dlužníka (soupisu majetkové podstaty) dle jeho písemného podání ze dne 31. 10. 2011 a návrhu schválit oddlužení formou splátkového kalendáře, když správce nezjistil žádné okolnosti zakládající nepřípustnost oddlužení-soud prvního stupně, při neúčasti přihlášených věřitelů, ukončil schůzi avizem svého rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Současně správce podáním ze dne 1. 11 .2011 (č. d. B 7) žádal, aby mu soud za období od rozhodnutí o úpadku do dne konání přezkumného jednání a schůze věřitelů přiznal jednak odměnu, jejíž výši ponechal na úvaze soudu, a dále náhradu hotových výdajů v celkové výši 1.486,80 Kč (včetně 20 % DPH), a to za poštovné ve výši 152 Kč bez DPH (11 x 10 Kč, 1 x 42 Kč) a cestovné za cestu kjednání z Horažďovic a zpět ve výši 1.087 Kč bez DPH. Předložil osvědčení o tom, že je plátcem DPH.

Usnesením č.j. KSCB 28 INS 11377/2011 B 9 ze dne 8.3.2012, jež bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno téhož dne, pak soud prvního stupně v bodě I. výroku schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře a v bodě III. výroku uložil dlužníku, aby nezajištěným věřitelům po dobu následujících 5 let, nebo do úplného zaplacení jejich pohledávek, platil ve zde určené poměru, prostřednictvím insolvenčního správce, nejpozději ke každému poslednímu dni v měsíci částku v rozsahu, ve kterém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokOjeny přednostní

. pohledávky, a to po odečtení stálých plateb připadajících na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce, včetně DPH, je li správce plátcem, a případných dalších pohledávek za majetkovou podstatou. Termín první splátky určil ke dni 30. 4. 2012. V bodě II. výroku přitom dlužníku uložil, aby insolvenčnímu správci uhradil zálohu na odměnu za jeho dosavadní činnost, a to ve výši 750 Kč s připočtením DPH za každý započatý kalendářní měsíc období od rozhodnutí o úpadku do dne konání přezkumného jednání (tj. celkem za 3 měsíce).

Podáním ze dne 31. 7. 2017 (č. d. 13 15) pak správce předložil soudu na příslušném formuláři zveřejněném Ministerstvem spravedlnosti CR zprávu o splnění oddlužení, v níž uvedl, že dlužník uhradil poslední splátku v březnu 2017 a že v průběhu oddlužení bylo nezajištěným věřitelům vyplaceno celkem 262.631,30 Kč, což představuje 45,34 % jejich zjištěných pohledávek; proto doporučil přiznat dlužníku osvobození od placení zbývajících dluhů. Současně vyúčtoval

Shodu s prvopisem potrvzuje jana Vlasáková. svoji celkovou odměnu ve výši 60.705 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 12.555,70 Kč včetně DPH, a to v následujícím členění: 1) za 61 měsíců trvání schváleného oddlužení od března 2012 do března 2017

-odměna ve výši 55.282,50 Kč, sestávající z částky 45.750 Kč (61 X 750, Kč) + DPH v sazbě 20 % do prosince 2012 (tj. za 10 měsíců) ve výši 1.500 Kč + DPH vsazbě 21 % (za zbývajících 51 měsíců) ve výši 8.032,50 Kč,

náhrada hotových výdajů ve výši 11.071,50 Kč, sestávající z částky 9.150 Kč (61 X 150 Kč) + DPH v sazbě 20 % (za 10 měsíců) ve výši 300 Kč + DPH v sazbě 21% (za 51 měsíců) ve výši 1.606,50 Kč,

2) za 6 měsíců od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, vněmž nastaly účinky schválení oddlužení,

odměna ve výši 5.422,50 Kč, sestávající z částky 4.500 Kč (6 X 750 Kč) + DPH v sazbě 20 % (za 3 měsíce) ve výši 450 Kč a DPH vsazbě 21 % (za zbývající 3 měsíce) ve výši 472,50 Kč,

- náhrada hotových výdajů (za cestovné a poštovné) ve výši 1.239 Kč + DPH vsazbě 21 % ve výši 260,20 Kč, tj. celkem 1.499,20 Kč (tuto částku správce strhnul z poslední dlužníkovy splátky vbřeznu 2017, ale dosud si ji nevyplatil a je deponována na účtu zřízeném pro insolvenční řízeni).

Soud prvního stupně pak napadeným rozhodnutím přiznal správci odměnu v celkové výši 57.172,50 Kč a náhradu hotových výdajů v celkové výši 12.570,70 Kč, a to v následujícím složení: 1) za 61 měsíců trvání schváleného oddlužení (od března 2012 do března 2017) odměna ve výši 45.750 Kč (61 X 750 Kč) + 21 % DPH ve výši 9.607 Kč, tj. celkem 55.357,50 Kč, náhrada hotových výdajů ve výši tj. 9.150 Kč (61 X 150 Kč) + 21% DPH ve výši 1.921,50 Kč, tj. celkem 11.071,50 Kč, 2) za dobu před schválením oddlužení -odměna ve výši 1.500 Kč (2 X 750 Kč) + 21% DPH ve výši 315 Kč, tj. celkem 1.815, Kč, - náhrada hotových výdajů (za cestovné a poštovné) ve výši tj. 1.239 Kč + 21 % DPH ve výši 260,20 Kč, tj. celkem 1.499,20 Kč.

Z uvedeného předne plyne, že soud přiznal správci odměnu a náhradu hotových výdajů v příslušných pausalnich měsíčních částkách za 61 měsíců trvání splátkového kalendáře. jakkoli ustanovení $ 3 písm. b) a 5 7 odst. 4 vyhlášky (v rozhodném znění účinném do 31. 12. 2012, resp. do 31 .12. 2013) jsou formulována tak, jako by správce měl nárok na paušální měsíční částky odměny a náhrady již za kalendářní měsíc, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. vněmž bylo toto usnesení zveřejněno vinsolvenčním rejstříku (Š 407 odst. 1 IZ), nelze přehlédnout, že krealízaci splátkového kalendáře -a tedy i ke správcové činnosti s tím spojené-dochází teprve od následujícího měsíce, ke kterému soud ve smyslu 5 404 odst. 3 písm. a) poslední věty IZ určuje termín úhrady první splátky. Proto judikatura Vrchního soudu v Praze ve vztahu k aplikované právní úpravě (jak plyne i z odvolatelem zmiňovaných usnesení sen. zn. 3 VSPH 1238/2017 ze dne 20. 7. 2017 a sen. zn. 3 VSPH 1220/2017 ze dne 7. 8. 2017) je ustálena v závěru, že za dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře (který nebyl předčasně ukončen) náleží správci odměna a náhrada hotových výdajů toliko za. dobu 60 měsíců, jež odpovídá počtu splátek, které dlužník v rámci splátkového kalendáře hradí (k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSČR 12/2013 ze dne 28. 2. 2013, uveřejněné pod č. 77/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Shodu s prvopisern potrvzuj'ejana Vlasáková.

pomacuv 21111

2 VSPH 2072/zur!

Ve vztahu k činnosti správce v období od rozhodnutí o úpadku ze dne 8. 9. 2011 (č. d. 218) do rozhodnutí o schválení oddlužení ze dne 8. 3. 2012 (č.d. B 9), která není kryta paušálními částkami dle S 3 písm. b) a Š 7 odst. 4 vyhlášky v rozhodném znění, soud prvního stupně přiznal správci vyúčtovanou náhradu jeho hotových výdajů za cestovné a poštovné, nicméně odměnu mu určil pouze částkou 1.500 Kč bez DPH odpovídající paušální měsíční částce 750 Kč za dva měsíce, nikoli za 6 měsíců, jak správce požadoval.

Odvolací soud je (ve shodě se soudem prvního stupně) toho názoru, že v uvedené době -jak vyplývá i z obsahu spisu konal správce standardní činnost odpovídající dané fázi řízení následující poté, co byl s rozhodnutím o úpadku dlužníka a povolením oddlužení ustaven do funkce: správce po seznámení se stavem dané insolvenční věci kontaktoval dlužníka, prověřil jeho osobní, majetkové a výdělkové poměry, jakož i případné odporovatelné úkony dlužníka a podmínky pro schválení jeho oddlužení, provedl a předložil soudu (se zprávou o své činnosti) soupis majetkové podstaty, přezkoumal přihlášené pohledávky podle 12 přihlášek a předložil soudu jejich seznam, zúčastnil se (zmocněným zástupcem) přezkumného jednání a schůze věřitelů konaných (po jím vyžádaném odročeni) dne 1. 11. 2011. K tomu datu byly vykonány všechny činnosti správce nutné k přezkoumání přihlášených pohledávek i k provedení schůze věřitelů a rozhodnutí o schválení dlužníkova oddlužení;. po datu 1. 11. 2012 již správce v tom směru žádnou činnost neprováděl, nebylo toho zapotřebí. Proto není podstatné, že rozhodnutí o schválení oddlužení vydal soud až s jistou prodlevou (8. 3. 2012) a tedy fakticky až 6 měsíců po rozhodnutí o úpadku.

Na rozdíl od soudu prvního stupně však odvolací soud shledal, že popsané časové a věcně náročnosti správcovy činnosti konané v období předcházejícím rozhodnutí o schválení oddlužení odpovídá ve smyslu $ 5 vyhlášky poněkud vyšší odměna, než jaká byla správci napadeným rozhodnutím přiznána, a to odměna ve výši 2.250 Kč (bez DPH). Taková částka ostatně odpovídá i záloze, kterou soud-na žádost správce ze dne 1. 11. 2011 vbodě II. výroku usnesení o schválení oddlužení uložil dlužníku uhradit na správcovu odměnu za činnost, již v předmětném období vykonal, totiž 750, -Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí v o úpadku do dne konání přezkumného jednání, tj. za 3 měsíce.

Žádný důvod k revizi neshledal odvolací soud ohledně náhrady hotových výdajů správce za uvedené období, kterou mu soud ve vyúčtované výši- v intencích $ 7 odst. 1 až 3 vyhlášky přiznal.

Pokud jde 0 navýšení správcovy odměny a náhrady hotových výdajů o DPH, soud ji určil jinak, než správce vyúčtoval, když k jeho stanovené celkové odměně a náhradě- včetně záloh dříve na ně čerpaných- připočetl DPH v současné sazbě 21 % (platné od 1. 1. 2013) s odůvodněním, že rozhodná je sazba této daně platná v době, kdy soud o těchto vyúčtovaných nárocích rozhoduje. Takový názor však nemá právní oporu. To je ostatně patrno i z příslušné části zveřejněného formuláře zprávy o splnění oddlužení určené k vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, kterou správce v dané věci k tomuto vyúčtování také užil.

Podle $ 38 odst. 1 ZKV insolvenčnímu správci, který je plátcem DPH, náleží k jeho odměně a náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je povinen z odměny a náhrady odvést podle zvláštního právního předpisu, a tím je zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH).

Podle $ 36 ZDPH (ve znění účinném od 1. 4. 2011) základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby bez daně za toto

.

Shodu s prvopisem potrvzuje jana Vlasáková. zdanitelné plnění (odst. 1). Základem daně v případě přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění je částka přijaté úplaty snížená o daň (odst. 2).

Tento režim pro případ, že před uskutečněním zdanitelného plnění (které je ve vztahu k odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce založeno rozhodnutím insolvenčního soudu o těchto správcových nárocích) byla na toto plnění přijata úplata, jež podléhala pov1nností přiznat (odvést) z ní daň, upravuje ust. Š 37a odst. 1 ZDPH (ve znění

účinném od 1. 1. 2013).

Podle Š 37a odst. 2 je li základ daně vypočtený podle odstavce 1 a) kladný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, b) záporný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně, která byla uplatněna při přiznání daně z úplaty přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

úplaty, kterou vznikl nebo byl navýšen kladný rozdíl mezi souhrnem základů daně podle 5 36 odst. 2 a základem daně podle $ 36 odst. 1.

Z toho plyne, že vpřípadě záloh čerpaných správcem na jeho odměnu a náhradu hotových výdajů v průběhu insolvenčního řízení je základem daně (DPH) rozdíl mezi celkovým uskutečněným plněním za dobu trvání oddlužení (celková přiznaná odměna a náhrada) a těmi částkami, které již správce daní podrobil, resp. měl povinnost tak učinit, tedy již vyplacenými zálohami na jeho odměnu a náhradu. Je tudíž vyloučeno, aby správcem přijaté zálohové platby, které v roce 2012 podléhaly zdanění sazbou 20 % (platnou od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2012) byly opětovně daněny, tedy aby se nějak dodaňovaly užitím jiné sazby, než která byla platná v době, kdy tyto platby byly přijaty a kdy správci vznikla povinnost přiznat (odvést) z nich daň v tehdy platné sazbě. To znamená, že správce (jako plátce DPH) má nyní povinnost přiznat (odvést) DPH pouze z takového plnění, které doposud zálohové nepřijal a které tak zatím nebylo dani plátce DPH) čerpal v roce 2012 a ke kterým se tudíž vázala povinnost přiznat (odvést) daň v tehdy platné sazbě 20 %, a to bez ohledu na to, kdy správce tuto daň přiznal (kdy tuto svoji povinnost vůči správci daně splnil).

Z těchto důvodů dospěl odvolací soud kzávěru, že vdaném případě náleží insolvenčnímu správci:

1) za dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. za období 60 měsíců počínaje dubnem 2012 (termín první splátky)

podle 5 3 písm. b) vyhlášky odměna ve výši 45.000 Kč (60 X 750 Kč) + DPH vsazbě 20 % za období 9 měsíců (od dubna 2012 do prosince 2012) ve výši 1.350 Kč + DPH v sazbě 21 % za období zbývajících 51 měsíců (od ledna 2013 do března 2017) ve výši 8.032,50 Kč, tj. celkem 54.382,50 Kč včetně DPH,

podle $ 7 odst. 4 vyhlášky náhrada hotových výdajů ve Výši 9.000 Kč (60 X 150 Kč) + DPH v sazbě 20 % za období 9 měsíců (od dubna 2012 do prosince 2012) ve výši 270 Kč +

Shodu s prvopisem potrvzuje Jana Vlasáková.

Fun laut) V (11.11

2 VSPH 2072 /2017

DPH v sazbě 21 % za období zbývajících 51 měsíců (od ledna 2013 do března 2017) ve výši 1.606,50 Kč, tj. celkem 10.876,50 Kč včetně DPH,

2) za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení

podle Š 5 vyhlášky odměna ve výši 2.250 Kč + 20% DPH ve výši 450, Kč, tj. celkem 2.700 Kč,

podle Š 7 odst. 1 až 3 vyhlášky náhrada účelně vynaložených hotových výdajů (poštovné 152 Kč a cestovné 1.087 Kč) v celkové (dosud nevyplacené) výši 1.239 Kč + DPH v sazbě 21% ve výši 260,20 Kč, tj. celkem 1.499,20 Kč.

Insolvenčnímu správci tedy náleží celková (zálohové již vyplacená) odměna ve výši 57.082,50 Kč včetně DPH (54.382,50 Kč + 2.700 Kč) a celková (zálohové již vyplacená a ve zbytku deponovaná) náhrada hotových výdajů 12.375,70 Kč včetně DPH (10.876,50 Kč + 1.499,20 Kč), tedy sumárně o 285,w Kč méně, než určil soud prvního stupně v napadeném bodu II. výroku svého usnesení.

Proto odvolací soud podle Š 220 odst. 1 za použití Š 167 odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení v bodě II. výroku změnil tak, jak uvedeno shora.

Poučenh

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat k Nejvyššímu soudu do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu prostřednictvím Krajského soudu v Českých

Budějovicích.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š 71 odst. 2 a Š 74 odst. 1 IZ); lhůta kpodání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (Š 74 odst. 2 IZ).

Praha 21. prosince 2017

Mgr. Ivana Mlejnkovávr. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potrvzuje jana Vlasáková.