2 VSPH 2048/2014-A-19
KSCB 25 INS 19330/2014 2 VSPH 2048/2014-A-19

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Evy Emmerové, bytem Horusice 80, pošta Veselí nad Lužnicí, o nařízení předběžného opatření o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 19330/2014-A-6 ze dne 7. srpna 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 19330/2014-A-6 ze dne 7. srpna 2014 se zr u š u j e a řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích shora označeným usnesením nařídil na návrh věřitele CDV-2, LTD., sídlem Peterborough Court, 133 Fleet Street, Londýn, EC4A 2BB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen Věřitel), ze dne 1.8.2014 předběžné opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, jímž soudnímu exekutorovi JUDr. Janu Fendrychovi povolil provést již nařízenou exekuci na majetek povinné Evy Emmerové (dále jen dlužnice) vedenou u Exekutorského úřadu Praha 2 pod sp. zn. 132 EX 4149/11.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že návrh na nařízení předběžného opatření zamítne.

V podání ze dne 1.10.2014 doručeném soudu prvého stupně následujícího dne Věřitel sdělil, že návrh na nařízení předběžného opatření ze dne 1.8.2014 bere v celém rozsahu zpět, neboť dne 21.8.2014 byl zjištěn úpadek dlužnice a povoleno jeho řešení oddlužením, čímž došlo k dosažení účelu sledovaného předběžným opatřením, tj. k zabránění obstrukcím dlužnice při zpeněžování nemovitého majetku.

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 222a odst. 1 občanského soudního řádu vezme-li žalobce (navrhovatel) za odvolacího řízení zpět návrh na zahájení řízení, odvolací soud zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zruší rozhodnutí soudu prvního stupně a řízení zastaví.

V posuzované věci vzal Věřitel návrh na nařízení předběžného opatření zpět v průběhu odvolacího řízení, odvolací soud proto postupoval dle ust. § 222a odst. 1 občanského soudního řádu, napadené usnesení zrušil a řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 20. října 2014

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková