2 VSPH 2047/2014-B-29
KSLB 76 INS 11276/2014 2 VSPH 2047/2014-B-29

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Martina Lišky a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníků Ladislava anonymizovano , anonymizovano , a Marie anonymizovano , anonymizovano , obou bytem Horní 246, Jablonec nad Nisou-Proseč nad Nisou, o odvolání CPC GROUP LIMITED, Global Gateway 8, Providence, Mahe 0001, Seychely, reg. č. 141720, zast. advokátem JUDr. MgA. Michalem Šalomounem, Ph.D., sídlem Bráfova tř. 770/52, Třebíč, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 76 INS 11276/2014-B-7 ze dne 26. srpna 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 76 INS 11276/2014-B-7 ze dne 26. srpna 2014 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci shora označeným usnesením schválil oddlužení dlužníků (manželů) Ladislava anonymizovano a Marie anonymizovano (dále jen dlužníci) plněním splátkového kalendáře (bod I. výroku), v bodě II. výroku jim uložil, aby od září 2014 po dobu pěti let nebo do úplného uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů platili prostřednictvím insolvenčního správce Mgr. Radana Melky (dále jen správce) nezajištěným věřitelům nejpozději vždy ke každému 20. dni v měsíci částku určenou dle ust. § 398 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) z příjmů, které získají po schválení oddlužení, přičemž označil nezajištěné věřitele, uvedl výši jejich pohledávek a určil procentní poměr jejich uspokojení, v bodech III.-VII. výroku uložil dlužníkům, plátci mzdy, správci a věřitelům další povinnosti související s realizací splátkového kalendáře a v bodě VIII. výroku deklaroval, že zajištění věřitelé, kteří přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení, budou uspokojeni v rozsahu zajištění z prostředků získaných zpeněžením věci sloužící k zajištění.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že na základě společného insolvenčního návrhu dlužníků spojeného s návrhem na povolení oddlužení formou plnění splátkového kalendáře bylo dne 23.4.2014 zahájeno insolvenční řízení, usnesením ze dne 19.6.2014 rozhodl o úpadku dlužníků a způsobu jeho řešení oddlužením a současně ustanovil do funkce správce, vyzval věřitele k podání přihlášek isir.justi ce.cz pohledávek, nařídil přezkumné jednání a svolal první schůzi věřitelů. Dále konstatoval, že ve stanovené lhůtě přihlásili věřitelé do insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 1.064.185,12 Kč, z toho zajištěné ve výši 471.300,65 Kč a nezajištěné ve výši 542.884,47 Kč; na přezkumném jednání konaném dne 18.8.2014 byly-kromě nevykonatelné pohledávky věřitele HELP FINANCIAL, s.r.o. ve výši 50.000,-Kč-veškeré pohledávky zjištěny.

Při rozhodování o způsobu oddlužení vyšel soud z toho, že se svolané schůze věřitelů nezúčastnil žádný věřitel, a proto přešlo rozhodnutí o způsobu oddlužení ve smyslu ust. § 402 odst. 5 IZ na něj. Vycházel přitom ze zprávy správce o dosavadním průběhu řízení a dospěl k závěru, že vzhledem k aktuální výši nezabavitelných částek z příjmů dlužníků lze předpokládat, že po odečtení nákladů insolvenčního řízení by byli schopni za 5 let trvání insolvenčního řízení zaplatit 278.790,-Kč, tj. 51 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Závěrem doplnil, že dlužníci sice vlastní nemovitost (rodinný dům v k.ú. Proseč), ta je však předmětem zajištění, a z výtěžku zpeněžení tak lze očekávat uspokojení toliko zajištěných věřitelů. Proto rozhodl o způsobu oddlužení splátkovým kalendářem.

Proti tomuto usnesení se věřitel č. 4 CPC GROUP LIMITED (dále jen odvolatel) včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvého stupně k dalšímu řízení, popřípadě aby je změnil a rozhodl tak, že schvaluje oddlužení dlužníků zpeněžením majetkové podstaty. Namítal, že insolvenčnímu soudu zaslal hlasovací lístek ohledně způsobu oddlužení, jímž hlasoval pro zpeněžení majetkové podstaty, a vytýkal mu, že jeho hlasování o způsobu oddlužení zcela přehlédl a do protokolu o přezkumném jednání zaznamenal, že hlasoval toliko pro nevyhovění žádosti dlužníka o stanovení nižších měsíčních splátek. Dále insolvenčnímu soudu vytýkal, že nezohlednil skutečnost, že je v současné době hodnota nemovitosti dlužníků vyšší, než uvedli v insolvenčním návrhu, a tudíž lze očekávat vyšší uspokojení nezajištěných věřitelů, nadto v kratším čase, než by tomu bylo v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře. Vyjádřil proto přesvědčení, že soud v napadeném rozhodnutí nerespektoval zásady insolvenčního řízení a poškodil věřitele, když rozhodl o oddlužení plněním splátkového kalendáře namísto věřiteli preferovaného zpeněžení majetkové podstaty.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 398 odst. 1 IZ lze oddlužení provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře.

Podle ust. § 49 odst. 1 IZ nestanoví-li tento zákon jinak, vyžaduje se k platnosti usnesení schůze věřitelů prostá většina hlasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek; přitom platí, že na každou 1 Kč pohledávky připadá jeden hlas.

Podle ust. § 401 odst. 1 IZ hlasují-li věřitelé o přijetí způsobu oddlužení mimo schůzi věřitelů po zahájení insolvenčního řízení, k jejich hlasu se přihlíží jen tehdy, hlasují-li písemně, podáním výslovně označeným jako Hlasovací lístek , které nesmí obsahovat žádný jiný procesní úkon, ze kterého je nepochybné, jak hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu, a bylo-li toto podání obsahující všechny náležitosti doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději v den předcházející schůzi věřitelů; § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Podle ust. § 401 odst. 5 IZ stanoví náležitosti hlasovacího lístku prováděcí právní předpis (vyhláška č. 311/2007 Sb. o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona).

Podle ust. § 402 odst. 3 IZ rozhodne o způsobu oddlužení schůze věřitelů prostou většinou hlasů nezajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek; obdobně to platí pro hlasování věřitelů mimo schůzi věřitelů. Podle odst. 5 téhož ustanovení jestliže ani jeden ze způsobů oddlužení nezíská prostou většinu hlasů nezajištěných věřitelů podle odstavce 3, rozhodne o způsobu oddlužení insolvenční soud v rozhodnutí o schválení oddlužení (§ 406 IZ).

Ve smyslu obecné úpravy obsažené v ust. § 49 IZ se k platnosti usnesení schůze věřitelů vyžaduje prostá většina hlasů nezajištěných věřitelů, kteří byli přítomni (nebo řádně zastoupeni) nebo kteří hlasovali řádně (právně účinným způsobem) mimo schůzi věřitelů. Tato většina se počítá jen z pohledávek s právem hlasu (tedy z pohledávek, kterým hlasovací právo svědčí bez dalšího jakožto pohledávkám zjištěným a nepodmíněným, nebo kterým bylo hlasovací právo na schůzi věřitelů přiznáno postupem podle § 51 IZ). Na každou 1 Kč pohledávky připadá jeden hlas.

Z obsahu spisu se v dané věci podává, že usnesením č.j. KSLB 76 INS 11276/2014-A-9 ze dne 19.6.2014 zjistil soud prvého stupně úpadek dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením. Současně vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky, a svolal přezkumné jednání a schůzi věřitelů na den 18.8.2014. Jako předmět jednání schůze věřitelů mimo jiné označil rozhodnutí věřitelů o způsobu oddlužení (zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře) .

Dále z obsahu spisu plyne, že odvolatel přihlásil do řízení dne 3.7.2014 nezajištěnou pohledávku ve výši 170.402,63 Kč (č.d. P-4) a prostřednictvím svého zástupce zaslal soudu současně v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem řádně vyplněný hlasovací lístek (č.d. B-3), v jehož kolonce č. 8 uvedl, že ve věci způsobu oddlužení dlužníka hlasuje pro zpeněžení majetkové podstaty a že nedoporučuje vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře. Pohledávka odvolatele byla na přezkumném jednání dne 18.8.2014 řádně zjištěna, jak vyplývá z protokolu o přezkumném jednání a o schůzi věřitelů (č.d. B-5). Z téhož protokolu se přitom podává, že soud prvého stupně sice konstatoval, že mu byly doručeny dva hlasovací lístky (odvolatele a APT Corp., s.r.o.), avšak přehlédl hlasování odvolatele o způsobu oddlužení v hlasovacím lístku obsažené, když do protokolu zaznamenal, že odvolatel hlasovacím lístkem navrhoval (toliko) nevyhovět žádosti o nižší splátky a dlužníci o nižší splátky nepožádali, a proto k návrhu nepřihlédl.

Z uvedeného je zřejmé, že soud prvého stupně pochybil, když nepřihlédl k řádně podanému hlasovacímu lístku, jímž odvolatel hlasoval (mimo schůzi věřitelů dle ust. § 401 odst. 1 IZ) o způsobu oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty. S ohledem na to, že odvolatel byl jediný z věřitelů, který o způsobu oddlužení-ať už postupem dle ust. § 401 nebo 402 IZ-hlasoval, bylo platně rozhodnuto 100 % většinou hlasů nezajištěných věřitelů (ust. § 401 odst. 1 a § 402 odst. 3 ve spojení s ust. § 49 odst. 1 IZ) o způsobu oddlužení dlužníků zpeněžením majetkové podstaty, a soud měl rozhodnutí schůze věřitelů respektovat.

Soud prvého stupně nepostupoval správně, když s odkazem na ust. § 402 odst. 5 IZ sám rozhodl o schválení oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře, neboť k takovému rozhodnutí nebyl oprávněn.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a podle ust. § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvého stupně k dalšímu řízení-k novému rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty podle ust. § 406 odst. 2 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci.

V Praze dne 29. září 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost: J. Vlasáková