2 VSPH 2043/2016-B-41
KSPL 54 INS 1341/2011 2 VSPH 2043/2016-B-41

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Ivanou Mlejnkovou v insolvenčním řízení dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Tylova 1815/13, 350 02 Cheb, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 1341/2011-B-33 ze dne 22. září 2016,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 54 INS 1341/2011-B-33 ze dne 22.9.2016 vzal v bodě I. výroku na vědomí splnění oddlužení dlužníka Martina anonymizovano (dále jen dlužník ), v bodě II. výroku přiznal insolvenčnímu správci JUDr. Martinu Alešovi za dobu od povolení oddlužení do schválení oddlužení dlužníka odměnu ve výši 5.400,-Kč včetně DPH a hotové výdaje ve výši 1.080,-Kč včetně DPH, v bodě III. výroku určil celkovou výši odměny a hotových výdajů insolvenčního správce částkou 71.676,-včetně DPH, v bodě IV. uložil dlužníku, aby ve lhůtě 15 dnů od nabytí právní moci tohoto usnesení uhradil insolvenčnímu správci doposud neuhrazenou část odměny a hotových výdajů ve výši 6.480,-Kč a v bodě V. výroku zprostil insolvenčního správce jeho funkce.

Proti bodu IV. výroku tohoto usnesení podal dlužník včasné odvolání, které však podáním ze dne 9.10.2016 (č.d. B-37) vzal v plném rozsahu zpět. Proto odvolací soud postupoval ve smyslu § 7 insolvenčního zákona podle § 207 odst. 2 a § 218c občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Praze dne 14. listopadu 2016

Mgr. Ivana M l e j n k o v á , v.r. předsedkyně senátu Za správnost: J. Vlasáková isir.justi ce.cz