2 VSPH 2030/2015-P24-10
KSHK 42 INS 1377/2014 2 VSPH 2030/2015-P24-10

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníků Ing. Michala Macha a Ludmily Machové, bytem Nádražní 639, Havlíčkův Brod, o odvolání Korvus corporation S.E., sídlem Truhlářská 1108/3, Praha 1, zast. advokátem Mgr. Martinem Chrásteckým, sídlem Zarámí 90, Zlín, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 1377/2014-P24-3 ze dne 28. července 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 1377/2014-P24-3 ze dne 28. července 2015 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 42 INS 1377/2014-P24-3 ze dne 28.7.2015 v insolvenčním řízení vedeném na majetek Ing. Michala Macha a Ludmily Machové (dále jen dlužníci) odmítl přihlášku pohledávek Korvus corporation S.E. (dále jen odvolatel) ve výši 85.806,62 Kč a 5.855,-Kč a rozhodl, že v rozsahu těchto pohledávek končí účast odvolatele v insolvenčním řízení právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení dvě nevykonatelné pohledávky v celkové výši 91.661,62 Kč (85.806,62 Kč a 5.855,-Kč), jež insolvenční správce Ing. Martin Fořt (dále jen správce) popřel co do pravosti na přezkumném jednání konaném dne 23.10.2014. Dne 21.11.2014 bylo odvolateli, resp. jeho zástupci doručeno vyrozumění správce o popření pohledávek obsahující též poučení o možnosti podat proti němu žalobu na určení pravosti a výše popřených pohledávek v zákonem stanovené lhůtě i poučení o následku dle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona spočívajícím v tom, že se k popřené pohledávce nepřihlíží, pokud tak neučiní. Protože odvolatel určovací žalobu ve stanovené lhůtě nepodal (lhůta 15 dnů od doručení vyrozumění uplynula dne 8.12.2014), nastal zákonem předvídaný následek, a soud proto rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se odvolatel včas odvolal podáním ze dne 17.8.2015, v němž se omezil na sdělení, že v zákonné lhůtě podává odvolání a odůvodní je dodatečně, leč ani přes výzvu soudu prvního stupně je nedoplnil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům: isir.justi ce.cz

Podle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle ust. § 197 odst. 2 téhož zákona. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka zjištěná co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že rozhodující skutečnosti, o něž dle odůvodnění opřel soud prvního stupně napadené rozhodnutí, zcela odpovídají obsahu spisu. Marným uplynutím lhůty k podání určovací žaloby tedy v daném případě nastal účinek předvídaný ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

V Praze dne 29. listopadu 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík