2 VSPH 2025/2014-P5-10
KSUL 45 INS 14854/2014 2 VSPH 2025/2014-P5-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a ze soudců Mgr. Martina Lišky a Mgr. Kláry Halové ve věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Ječná 1383, Kadaň, o odvolání Jarmily anonymizovano , anonymizovano , IČO: 42202876, sídlem Psinice 8, pošta Libáň, zast. obecným zmocněncem Martinem Vaňkem, bytem Petra Bezruče 362, Nymburk, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 14854/2014-P5-3 ze dne 30. září 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 14854/2014-P5-3 ze dne 30. září 2014 se zr u š u j e a věc se vr a c í soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem v insolvenčním řízení Jany anonymizovano (dále jen dlužnice) ve výroku označeným usnesením rozhodl o tom, že k přihlášené pohledávce č. 5 (dále jen Pohledávka) věřitelky č. 5 (Jarmily anonymizovano -dále jen Odvolatelka) podle ust. § 188 odst. 2 věty třetí insolvenčního zákona (dále jen IZ) se nepřihlíží (bod I. výroku), že se přihláška Pohledávky Odvolatelky odmítá (bod II. výroku) a že právní mocí usnesení účast Odvolatelky v insolvenčním řízení končí (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSUL 45 INS 14854/2014-A-9 ze dne 1.7.2014 byl zjištěn úpadek dlužnice a dne 28.7.2014 byla u soudu podána přihláška Pohledávky ve výši 20.000,-Kč. Rozvedl, že poté, co insolvenční správce (dále jen Správce) Odvolatelku vyzval k doplnění přihlášky Pohledávky a současně ji poučil o následcích, pokud řádně a včas přihlášku nedoplní, a poté, co lhůta k opravení přihlášky uplynula dne 28.8.2014, dne 15.9.2014 navrhl Správce soudu postup podle ust. § 188 odst. 2 věty třetí IZ. Jelikož se soud s tímto návrhem ztotožnil, rozhodl, jak shora uvedeno.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem podala Odvolatelka včasné odvolání, v němž namítala, že podala žalobu na určení pravosti přihlášené Pohledávky s tím, že dlužnicí byla podepsána směnka vlastní a došlo k uznání závazku. Dodala, že veškeré listinné důkazy byly předloženy v samotné přihlášce Pohledávky.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (ust. § 94 odst. 2 písm. c) IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející dle ust. § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Z ust. § 173 odst. 1 IZ plyne, že věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Přihlášku pohledávky lze podle ust. § 176 IZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví jednací řád pro insolvenční řízení a jehož podoba je bezplatně zveřejněna ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencni-zakon.cz. Kromě obecných náležitostí podání (vymezených v ust. § 42 odst. 4 o.s.ř.) musí přihláška obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky (ust. § 174 odst. 2 IZ). K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává (ust. § 177 IZ).

Insolvenční správce přezkoumá přihlášku pohledávky postupem podle ust. § 188 odst. 1 IZ. Nelze-li přihlášku přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil do patnácti dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (ust. § 188 odst. 2 IZ).

Podle ust. § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Odvolací soud nejprve považoval za nezbytné uvést, že ve svých rozhodnutích již mnohokrát akcentoval, že ze zásady přiměřené aplikace o.s.ř. je třeba dovodit, že i usnesení vydaná soudem v insolvenčním řízení musí odpovídat požadavkům vymezeným v příslušných ustanoveních o.s.ř. (míněno zejména ust. § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2). Proto i v odůvodnění usnesení, jímž se odmítá přihláška pohledávky, musí soud kromě jiného stručně a jasně vyložit, jaké vady měla přihláška věřitele či v čem byla neúplná a co ho vedlo k závěru, že tyto nedostatky vylučovaly, aby přihlášená pohledávka byla přezkoumána. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé.

Jinými slovy vyjádřeno, pro odmítnutí přihlášky podle ust. § 185 IZ nepostačuje zjištění či dokonce pouhé konstatování soudu, že věřitel přihlášku řádně a včas nedoplnil, nýbrž takové rozhodnutí musí být založeno i na posouzení, zda je (byla) přihláška skutečně vadná či neúplná, zda insolvenční správce řádně věřitele vyzval k jejímu doplnění či odstranění vadnosti, zda jej poučil, jak při tom postupovat, a zda přihlášku pro tyto vady nelze přezkoumat. Názorem insolvenčního správce přitom není soud vázán.

V daném případě odvolací soud shledal, že napadené usnesení shora uvedeným požadavkům neodpovídá. V jeho odůvodnění, jež bylo reprodukováno shora, se totiž insolvenční soud v zásadě omezil jen na konstatování, že uplynula lhůta k opravení přihlášky a že se ztotožnil se závěry Správce ve smyslu ust. § 188 odst. 2 IZ, aniž by dostatečně vysvětlil, jaké konkrétní vady bránící přezkoumání přihláška Pohledávky vykazovala a k odstranění jakých konkrétních vad přihlášky Správce Odvolatelku vyzval. Citace ust. § 188 odst. 2 věty třetí IZ-na níž se omezil ve svém odůvodnění soud prvního stupně-podle něhož přihlášky pohledávky, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášené pohledávce nepřihlíží, přitom důvodem k odmítnutí přihlášky není.

Dlužno přitom poznamenat, že judikatura Vrchního soudu v Praze (viz např. usnesení sp. zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 94/2008-P ze dne 15.7.2008 uveřejněné pod č. 13/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) dovozuje, že se postup podle ust. § 188 IZ uplatní pouze tehdy, je-li vadný sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky. Okolnost, že věřitel nepřipojí požadované přílohy, nemůže mít jiný následek, než že uplatněný nárok neprokáže (nesplní povinnost důkazní). Nedoplní-li věřitel ani přes výzvu insolvenčního správce zákonem požadované přílohy (kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky), čili listinné důkazy ve smyslu ust. § 177 IZ, je na insolvenčním správci, zda takovou pohledávku co do pravosti nebo obsahu zpochybní a podle ust. § 192 a násl. IZ.

Z napadeného usnesení tak není patrné, zda byl důvod Odvolatelku k opravě či doplnění její přihlášky vyzývat a zda k odstranění nedostatků přihlášky byla Správcem postupem dle ust. § 188 odst. 2 IZ řádně vedena. Napadené usnesení tudíž postrádá skutková zjištění rozhodná pro závěr, že ohledně přihlášky Pohledávky nastal následek, že se k ní nepřihlíží a že podmínky pro vydání napadeného usnesení byly dány.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání Odvolatelky důvodným, postupoval proto podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a odst. 2 a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř., napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 9. července 2015

Mgr. Tomáš B r a u n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková