2 VSPH 2017/2014-B-42
MSPH 78 INS 10284/2012 2 VSPH 2017/2014-B-42

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice DESIGNHOTEL ELEPHANT PRAGUE SE, sídlem Na Florenci 1412/29, Praha 1, IČO: 28949137, o odvolání insolvenční správkyně Mgr. Markéty Míkové, sídlem Dobrovského 13, Praha 7, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 10284/2012-B-26 ze dne 18. září 2014

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 10284/2012-B-26 ze dne 18. září 2014 se mění jen tak, že výše pořádkové pokuty činí 2.000,-Kč.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze ve výroku označeným usnesením uložil insolvenční správkyni Mgr. Markétě Míkové (dále je správkyně) pořádkovou pokutu ve výši 10.000,-Kč s tím, že je povinna zaplatit ji do 15 dnů od právní moci usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 22.10.2012 (č.d. A-20) zjistil úpadek DESIGNHOTEL ELEPHANT PRAGUE SE (dále jen dlužnice), prohlásil na její majetek konkurs a ustanovil do funkce správkyni. Správkyni přitom usnesením ze dne 7.5.2014 (č.d. B-23) při výkonu dohlédací činnosti uložil, aby do 15 dnů ode dne jeho doručení předložila jemu a zástupci věřitelů zprávu o stavu insolvenčního řízení dle ust. § 36 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ); usnesení bylo správkyni doručeno do datové schránky téhož dne. Vzhledem k tomu, že na výzvu nereagovala a požadovanou zprávu nepředložila, vyzval ji ke splnění povinnosti opakovaně usneseními ze dne 30.6.2014 (č.d. B-24) a 20.8.2014 (č.d. B-25), jež jí byla doručena do datové schránky dne 8.7.2014, resp. 21.8.2014, a zároveň ji upozornil na možnost uložení pořádkové pokuty. Protože správkyně ani přes opakovanou výzvu zprávu nepředložila, dospěl k závěru, že její nečinnost hrubě ztěžuje další postup v řízení, postupoval dle ust. § 81 odst. 2 IZ a uložil jí pořádkovou pokutu 10.000,-Kč. Pro úplnost dodal, že ji uložení pořádkové pokuty nezbavuje povinnosti splnit uložené úkoly.

Proti tomuto usnesení se správkyně včas odvolala a namítala, že lhůtu k podání zprávy zmeškala toliko administrativní chybou, neboť její kancelář nepožádala o prodloužení lhůty. Uvedla, že zprávu o průběhu konkursu vedeného na majetek dlužnice předložila insolvenčnímu soudu dne 26.9.2014 s tím, že konkursní řízení je téměř u konce a po nezbytných úkonech (prodeji jediného majetku dlužnice) bude v krátké době předložena konečná zpráva. Proto navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení v celém rozsahu zrušil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle ust. § 214 odst. 2 písm. c) občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) nařizoval jednání, dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 36 odst. 2 věty druhé IZ neurčí-li insolvenční soud jinak, předkládá insolvenční správce věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu nejméně jednou za 3 měsíce písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení.

Podle ust. § 81 odst. 2 IZ může insolvenční soud uložit insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč.

Smyslem uložení pořádkové pokuty je výchovně působit na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí osoby, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Ve vztahu k insolvenčnímu správci je pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu ust. § 36 IZ, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu jeho dohlédací činnosti dle ust. § 11 IZ. Uložení pořádkové pokuty přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění funkce dle ust. § 32 IZ. Výše uložené pokuty musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správce.

Odvolací soud souhlasí se soudem prvého stupně v tom, že pokud mu správkyně nepředložila písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení po dobu osmi měsíců (od 27.1.2014 do 26.9.2014), ač podle ust. § 36 odst. 2 IZ měla povinnost předkládat ji nejméně jednou za 3 měsíce, přičemž byla navíc ke splnění této povinnosti třikrát vyzvána, řádně nesplnila povinnost stanovenou zákonem; za to jí insolvenční soud vskutku byl oprávněn uložit pořádkovou pokutu.

Odlišně od soudu prvého stupně nazírá odvolací soud toliko na výši uložené pořádkové pokuty. Při posouzení rozsahu a závažnosti porušení povinnosti přihlédl totiž k tomu, že správkyně po vydání napadeného usnesení své pochybení, jež nemělo zásadní vliv na další průběh insolvenčního řízení, napravila tím, že písemnou zprávu o stavu řízení předložila; jde přitom o první pořádkovou pokutu, která jí byla v daném řízení uložena, a z obsahu insolvenčního spisu se navíc podává, že v dalším průběhu řízení své povinnosti plnila (a plní) řádně. Odvolacímu soudu se proto jeví dostačujícím uložení pořádkové pokuty ve výši 2.000,-Kč.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud napadené usnesení podle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. za použití ust. § 167 odst. 2 téhož zákona změnil jen co do výše pořádkové pokuty.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 15. prosince 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková