2 VSPH 2015/2016-B-77
MSPH 94 INS 8526/2011 2 VSPH 2015/2016-B-77

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Adamovská 1064/7, Praha 4, adresa pro doručování: 9. května 658, Tábor, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 94 INS 8526/2011-B-68 ze dne 23. září 2016, takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 94 INS 8526/2011- B-68 ze dne 23. září 2016, se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze poté, co jeho předchozí usnesení ze dne 10. 2. 2015 (č. d. B-37), jímž zrušil schválené oddlužení Jany anonymizovano (dále jen dlužnice) a na její majetek prohlásil konkurs, bylo usnesením Vrchního soudu v Praze sen. zn. 1 VSPH 451/2015 ze dne 4. 6. 2015 (č. d. B-53) změněno tak, že se oddlužení dlužnice nezrušuje a konkurs na její majetek se neprohlašuje, shora označeným usnesením opětovně zrušil oddlužení dlužnice (body I. a II. výroku) s tím, že v bodě III. výroku deklaroval, že insolvenční správkyní je JUDr. Vlasta Houdková (dále jen Správkyně).

V odůvodnění usnesení soud reprodukoval dosavadní průběh řízení zejména tak, že: 1) usnesením ze dne 23. 11. 2011 (č. d. A-16) zjistil úpadek dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a do funkce insolvenční správkyně ustanovil Správkyni, 2) usnesením ze dne 26. 1. 2012 (č. d. B-8) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, 3) Správkyně mu ve zprávě o činnosti ze dne 13. 3. 2016 (č. d. B-62) sdělila, že na pohledávky nezajištěných věřitelů bylo dosud vyplaceno 79.574,93 Kč, což činí 17,79 % jejich výše, a že za této situace nebudou tyto pohledávky uspokojeny v zákonem stanoveném minimálním rozsahu 30 %, 4) na jednání o zrušení oddlužení konaném dne 16. 5. 2016 (č. d. B-66) dospěl k závěru, že jsou dány okolnosti, jež umožňují dlužnici začít splácet a dosáhnout odpovídajícího plnění pro věřitele, proto jí dal možnost, aby do 31. 8. 2016 začala splácet závazky tak, aby bylo dosaženo uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů alespoň v minimální 30 % výši a byly uhrazeny nároky Správkyně, isir.justi ce.cz

5) Správkyně mu ve zprávě o činnosti ze dne 3. 8. 2016 (č. d. B-67) sdělila, že aktuální míra uspokojení pohledávek věřitelů je 18,24 % a že dlužnice od jednání konaného dne 16. 5. 2016 nezaplatila nic a ani nepodala žádnou zprávu o svých příjmech.

S přihlédnutím k výše uvedenému soud prvního stupně dle ust. § 418 odst. 1 písm. a) a b) insolvenčního zákona (dále jen IZ) schválené oddlužení dlužnice zrušil a současně rozhodl o prohlášení konkursu na její majetek, neboť dlužnice neplní své povinnosti v řízení a nebude možné splnit podstatnou část splátkového kalendáře.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze podala dlužnice včasné odvolání, jež podle svého obsahu směřovalo proti bodům I. a II. výroku, v němž uvedla, že si je vědoma svého prodlení se splátkami, avšak je přesvědčena, že do konce pětiletého období trvání insolvence bude schopna srovnat a doplatit částku odpovídající požadovaným 30 % jejích závazků prostřednictvím mimořádné splátky.

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a 212a občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) přezkoumal napadené usnesení v rozsahu napadeném odvoláním včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a aniž za souhlasu dlužnice a Správkyně projednal odvolání na jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 3). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 3 (odst. 4).

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle ust. § 414 a násl. IZ. Pokud se však v průběhu oddlužení ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů, pak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. § 418 IZ ukončit.

Při posouzení důvodnosti odvolání považoval odvolací soud za podstatné, že dlužnici se oproti jejímu očekávání ani v odvolacím řízení nepodařilo prokázat, že bude schopna splnit podstatnou část splátkového kalendáře.

Ze sdělení Správkyně ze dne 8. 11. 2016 (č. d. B-73) plyne, že s ohledem na aktuální nezměněnou míru uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v rozsahu 18,24 % a s ohledem na to, že nedoplatek dlužnice na pohledávkách za majetkovou podstatou činí 6.890,-Kč by-k tomu, aby byla dlužnice do konce trvání splátkového kalendáře (do 3 měsíců) schopna uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů v zákonem stanoveném minimálním 30 % rozsahu-musela minimální výše měsíční splátky činit nejméně 20.569,-Kč.

To, že uhradit měsíční splátku v této výši v možnostech dlužnice není, je patrné z toho, že dlužnice doložila své aktuální příjmové poměry jen tím, že dne 23. 11. 2016 (č. d. B-74) předložila rozhodnutí úřadu práce, jímž jí byla přiznána podpora v nezaměstnanosti ve výši 6.485,-Kč měsíčně.

Za těchto okolností dospěl odvolací soud k závěru, že dle ust. § 418 odst. 1 písm. b) IZ se v řízení ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, resp. že dlužnice není (nebude) schopna hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného způsobu oddlužení. Odvolání tudíž důvodným neshledal a napadené usnesení v rozsahu napadeném odvoláním proto podle ust. § 219 OSŘ jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

V Praze dne 1. prosince 2016

Mgr. Tomáš B r a u n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková