2 VSPH 2014/2014-B-28
KSUL 46 INS 7264/2013 2 VSPH 2014/2014-B-28

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníků Vlastimila Kučery a Miroslavy Kučerové, obou bytem Hrdlovská 648, Osek, adresa pro doručování: Antala Staška 1712/13, Teplice, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 7264/2013-B-16 ze dne 26. srpna 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 7264/2013-B-16 ze dne 26. srpna 2014 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje v tomto znění: Schválené oddlužení Vlastimila Kučery a Miroslavy Kučerové se zrušuje a na jejich majetek se prohlašuje konkurs.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem shora označeným usnesením v bodě I. výroku zrušil oddlužení manželů Vlastimila Kučery a Miroslavy Kučerové (dále jen dlužník a dlužnice, popř. dlužníci) schválené ve formě splátkového kalendáře usnesením téhož soudu č.j. KSUL 46 INS 7264/2013-B-6 ze dne 28.8.2013, v bodech II. a III. výroku na majetek dlužníků prohlásil konkurs a rozhodl, že bude projednán jako nepatrný, v bodech IV. a V. výroku schválil odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce VRŠANSKÝ a spol., v.o.s. (dále jen správce) za období od září 2013 do srpna 2014 v celkové výši 13.068,-Kč a konstatoval, že v rámci splátkového kalendáře byla uhrazena odměna a hotové výdaje správce jak za dobu před schválením splátkového kalendáře ve výši 1.447,16 Kč, tak za dobu jeho trvání ve výši 13.068,-Kč, v bodě VI. výroku uložil správci podat zprávu o zpeněžení majetku, případně návrh na zrušení konkursu pro nedostatek majetku, a v bodě VII. konstatoval, že usnesení je účinné okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSUL 46 INS 7264/2013-B-6 ze dne 28.8.2013 schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře, a zrekapituloval, že zjištěné pohledávky věřitelů přihlášených do řízení činí 556.633,17 Kč, potřebná třicetiprocentní částka činí 166.989,-Kč, dlužníci nemají žádný zpeněžitelný majetek, jsou manželé, nemají žádnou vyživovací povinnost k dětem a jejich příjmy tvoří mzda dlužníka výši 10.500,-Kč, starobní důchod dlužnice ve výši 7.332,-Kč a dar ve výši 1.900,-Kč od dcery Zuzany Kučerové. Nato konstatoval, že příspěvek 1.900,-Kč nebyl dlužníkům po schválení oddlužení poskytován, takže do března 2014 uspokojili pohledávky věřitelů pouze částkou

9.213,04 Kč, tj. v rozsahu 1,82778%, a nároky správce ve výši 14.515,-Kč. Při jednání o zrušení oddlužení konaném dne 26.8.2014, na něž se dlužníci nedostavili, soud zjistil, že se situace ohledně poskytnutého plnění nezměnila, dlužníci na výzvy správce nereagují a o plnění splátkového kalendáře neprojevují zájem. Z toho dovodil, že splňují podmínky ust. § 395 odst. 1 písm. a) a b) insolvenčního zákona (dále jen IZ), přičemž v jejich jednání (nepředkládání přehledu příjmů, nekomunikaci se správcem atd.) a v dosavadních výsledcích plnění splátkového kalendáře spatřoval též lehkomyslný a nedbalý přístup k plnění povinností dle ust. § 395 odst. 2 IZ; rozhodl proto dle ust. § 418 IZ o zrušení schváleného oddlužení a o prohlášení konkursu na majetek dlužníků. Současně dle ust. § 314 IZ rozhodl, že konkurs bude projednán jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem podali dlužníci včasné odvolání, jež dle obsahu směřovalo toliko proti bodům I. a II. výroku. Argumentovali tím, že žádali o snížení prozatímních splátek , neboť dlužník měl nějaký čas sníženou mzdu a ani dcera jim nemohla připívat částkou 1.900,-Kč, neboť přišla o zaměstnání. Zdůraznili, že se dlužnice snaží najít si brigádu, aby mohla pokračovat ve splátkovém kalendáři, a navrhovali, že z platu dlužníka poskytnou na splátky cca 3.000,-Kč a darem od ? 2.200,-Kč . Ke své neúčasti na jednání o zrušení oddlužení uvedli, že dlužnice spletla jeho datum, a požadovali, aby odvolací soud ještě situaci zvážil . Závěrem vytkli správci, že se k nim mohl chovat vstřícněji s ohledem na to, že od nich pobírá dost slušnou sumu za službu kterou nevykonává jak by měl .

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) až d) IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

V daném případě vyšel insolvenční soud při rozhodování ze zjištění, že na uhrazení pohledávek svých věřitelů zaplatili dlužníci po schválení oddlužení toliko 1,83% jejich celkové výše, dlouhodobě nemají postačující postižitelný příjem, z něhož by byli schopni hradit splátky v předepsané výši, a příjem na základě darovací smlouvy jim třetí osobou poskytován není.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že usnesením č.j. KSUL 46 INS 7264/2013-B-6 ze dne 28.8.2013 byl schválen splátkový kalendář, dle něhož měli dlužníci uhradit první splátku nezajištěným věřitelům do 30.9.2013 ze mzdy dlužníka od plátce JAWOS, s.r.o., ze starobního důchodu dlužnice a z daru na základě darovací smlouvy ze dne 12.6.2013 uzavřené se Zuzanou Kučerovou. Dlužníci však přes opakované upozornění správce plnili splátkový kalendář pouze částečně ze mzdy dlužníka, dlužnice neměla postižitelný příjem (její měsíční příjem nedosahoval výše nezabavitelné částky) a ani dárkyně, jež se zavázala poskytovat plnění, nezaslala správci nic. Za období od schválení oddlužení do 5.6.2014 tak bylo (po uspokojení nároků správce) na plnění splátkového kalendáře poukázáno toliko 9.213,04 Kč představujících 1,83% zjištěných pohledávek. Za popsaného stavu soud prvého stupně nepochybil, když dospěl k závěru, že dlužníci neplnili podstatné povinnosti podle schváleného splátkového kalendáře a podstatnou část splátkového kalendáře nebudou schopni splnit.

Dlužníci přitom ani v průběhu odvolacího řízení nijak nezpochybňovali skutečnost, že jim dar od Zuzany Kučerové není poskytován, a navrhovali, že budou na plnění splátkového kalendáře platit měsíčně cca 3.000,-Kč ze mzdy dlužníka a 2.200,-Kč od neupřesněného dárce. Při jednání před odvolacím soudem dlužník uvedl, že jeho mzda v mezidobí vzrostla na cca 14.000,-Kč, a předložil výplatní pásku za měsíc srpen 2014, dle níž činila jeho čistá mzda 11.336,-Kč; potvrdil přitom, že plnění z titulu daru není nadále poskytováno a výslovně uvedl, že jiné příjmy nemá. Dlužnice sdělila, že se její příjem nezměnil, takže nadále pobírá toliko 7.232,-Kč starobního důchodu. Ze zprávy správce ze dne 2.9.2014 odvolací soud zjistil, že k uvedenému dni dlužníci zaplatili na jeho odměnu a hotové výdaje 14.515,16 Kč a na plnění splátkového kalendáře věřitelům 12.821,04 Kč.

Z obsahu insolvenčního spisu přitom vyplývá, že celková suma zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů zahrnutých do plánu oddlužení (po odmítnutí části pohledávky věřitele č. 6 Barlog Capital, a.s. ve výši 42.746,-Kč pravomocným usnesením insolvenčního soudu ze dne 27.11.2013) činí 504.086,17 Kč; 30% z této částky činí 151.225,85 Kč. K tomu, aby byla splněna podmínka minimální výše uspokojení věřitelů ve smyslu ust. § 395 odst. 1 písm. b) IZ, tj. alespoň 30% pohledávek nezajištěných věřitelů, by museli dlužníci ve zbývající době (po zohlednění úhrady částky 12.821,04 Kč) zaplatit věřitelům 138.404,81 Kč. Dlužníci nemají jako manželé vyživovací povinnost k nezletilým dětem, čistý měsíční příjem dlužnice ve výši 7.232,-Kč nelze pro účely plnění splátkového kalendáře postihnout a z čisté mzdy dlužníka v doložené výši 11.336,-Kč lze pro účely plnění splátkového kalendáře srazit částku 2.400,-Kč měsíčně; po úhradě odměny a hotových výdajů správce ve výši 1.089,-Kč by tak dlužníci mohli použít na plnění věřitelům toliko 1.311,-Kč. Ve 46 splátkách, jež zbývají do uplynutí pěti let trvání splátkového kalendáře, by tak zaplatili maximálně 60.306,-Kč, což po připočtení již zaplacených 12.821,04 Kč činí 73.127,04 Kč, tedy pouhých 14,5% zjištěných nezajištěných pohledávek. Podmínka minimálního předpokládaného uspokojení nezajištěných věřitelů tak splněna není.

Za situace, kdy výše popsané poměry dlužníků nenasvědčují reálné možnosti splnění zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů alespoň ve výši 30% (a jejich zlepšení nelze dovozovat ani ze skutečností zjištěných v rámci odvolacího řízení), dospěl odvolací soud k závěru, že dlužníci nejsou schopni splnit podstatnou část splátkového kalendáře ve smyslu ust. § 395 odst. 1 písm. b) IZ, a důvody pro zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na jejich majetek dle ust. § 418 odst. 1 písm. a) a b) IZ jsou tedy dány.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníků důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Závěrem považoval odvolací soud za nezbytné upozornit soud prvého stupně na to, že dlužníci jako manželé mají postavení nerozlučných společníků v insolvenčním řízení pouze po dobu trvání účinků oddlužení (tato skutečnost-dříve dovozovaná judikaturou-vyplývá s účinností od 1.1.2014 z ust. § 394a odst. 3 IZ). V důsledku zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníků bude proto třeba vyloučit věc jednoho z dlužníků k samostatnému řízení, aby řízení ve věci každého z dlužníků probíhalo samostatně.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 31. října 2014

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová