2 VSPH 200/2014-A-24
KSPH 41 INS 34542/2013 2 VSPH 200/2014-A-24

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve vČci dlužníka Pavla Hokra, bytem KnČžice 131, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání Ivana Slavického, bytem Italská 2563, Praha 2, zast. advokátem Mgr. Radkem Kocourkem, sídlem Uhelný trh 414/9, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 41 INS 34542/2013-A-10 ze dne 23.prosince 2013

takto:

Odvolací ízení se z a s t a v u j e .

Od vodnČní:

Krajský soud v Praze usnesením .j. KSPH 41 INS 34542/2013-A-10 ze dne 23.12.2013 na ídil na návrh soudního exekutora JUDr. Ond eje Hanáka, Ph.D., p edbČžné opat ení, jímž omezil úinky dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenního zákona spojené se zahájením insolvenního ízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 41 INS 34542/2013 ve vČci Pavla Hokra (dále jen dlužník), a to tak, že výkon rozhodnutí i exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze na ídit i provést (bod I. výroku), a rozhodl též o tom, že omezení úink dle bodu I. výroku usnesení trvá do okamžiku právní moci rozhodnutí o insolvenním návrhu a usnesení je vykonatelné dnem zve ejnČní v insolvenním rejst íku (body II. a III. výroku).

Proti tomuto usnesení podal Ivan Slavický coby p ihlášený insolvenní vČ itel dne 10.1.2014 vasné odvolání, jež doplnil podáním ze dne 13.1.2014. Protože podáním dorueným soudu I. stupnČ dne 5.2.2014 vzal své odvolání zpČt, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 obanského soudního ádu a odvolací ízení zastavil.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 6. února 2014

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Brožová Eva