2 VSPH 199/2018-P4-9
č. j. KSPA 53 INS 21840/2017 2 VSPH 199 / 2018-P4-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Ivany Mlejnkové a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Petra Vaňouse v insolvenční věci dlužníka: Dušan anonymizovano , anonymizovano bytem T. G. Masaryka 5/35, 568 01 Svitavy

0 odvolání věřitele FAST FINANCE, s. r. 0., IČO 26116006 sídlem Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha zastoupený advokátem Mgr. Ing. Tomášem Vítkem sídlem Argentinská 783/ 18, 170 00 Praha 7 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 18. ledna 2018, č. j. KSPA 53 INS 21840/2017-P4 4 takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové--pobočky v Pardubicích ze dne 18. ledna 2018, č. j. KSPA 53 INS 21840/2017 P4-4, se mění tak, že přihláška věřitele FAST FINANCE, s. r. o. se neodmítá.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích v insolvenčním řízení dlužníka Dušana Hynka (dále jen dlužník ) usnesením ze dne 18. 1. 2018, č. j. KSPA 53 INS 21840/2017-P4 4, odmítl přihlášku pohledávky věřitele FAST FINANCE, s. r. 0. (dále jen odvolatel ).

2. V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 18. 12. 2017 (č. d. A-ó) rozhodl o úpadku dlužníka a povolil jeho řešení oddluženírn a zároveň stanovil věřitelům lhůtu k podávání přihlášek pohledávek. Odvolatele přihláška pohledávky ve výši 24.018 Kč byla soudu doručena dne 22. 12. 2017 prostřednictvím e mailové adresy Mgr. Ing. Tomáše Vítka.

3. Soud poukázal na Š 80a odst. 1 a 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) a na Š 43 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) a uvedl, že usnesením ze dne 2. 1. 2018 (č. d. P4 2) odvolatele vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů doplnil svou přihlášku o konverzi plné moci jeho zástupce. Usnesení bylo zástupci odvolatele doručeno dne 5. 1. 2018, avšak ve lhůtě, která uplynula dne 12. 1. 2017, přihlášku nedoplnil. Podánírn ze dne 9. 1. 2018 zaslal soudu vyjádření, v němž odkázal na usnesení Vrchního soudu vPraze ze dne 21. 122017, č. j KSPA 59 INS 17487/2017, 3 VSPH 2147 / 2017 P12 9. Soud vysvětloval, že je s tímto rozhodnutím seznámen, avšak podle jeho názoru dopadá na skutkově odlišnou věc. V daném případě soud nezpochybňuje existenci právního zastoupení odvolatele; požadoval po něm, aby v souladu s platnou právní úpravou doložil, že předložený elektronický dokument-- plná moc - je zcela ve shodě s dokumentem v listinné podobě ve smyslu Š 22 zákona č. 300 / 2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen ZEÚ ). Protože odvolatel svoji přihlášku přes danou výzvu nedoplnil, soud prvního stupně ji odmítl.

4. Proti tomuto usnesení podal odvolatel včasné odvolání. Namítal, že předložením kopie plné moci, jež byla přílohou přihlášky do insolvenčního řízení, byla osvědčena existence právního

Shodu s prvopisem potvrzuje ]ana Vlasáková.

10.

11.

12. vztahu zastoupení mezi odvolatelem (věřitelem) a jeho zmocněncem (zástupcem). Zdůraznil, že žádné zákonné ustanovení mu neukládá povinnost osvědčit zastoupení plnou moci v originále. Výzva soudu k předložení konverze plné moci tak byla nadbytečná za situace, kdy odvolatelovo zastoupení bylo podle 5 32 odst. 1 o. s. ř. doloženo a řízení před soudem prvního stupně tudíž netrpělo nedostatkem podmínky řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle 5 7 IZ nestanoví li tento zákon jinak nebo není li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení o. s. ř. týkající se sporného řízení, a není li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle 5 24 odst. 1 o. s. ř. účastník se může dát v řízení zastupovat zástupcem, jejž si zvolí; podle $ 25 odst. 1 o. s. ř. zástupcem si účastník může vždy zvolit advokáta. Advokátu lze udělit pouze plnou moc pro celé řízení. o .;

Podle Š 28 odst. 4 o. s. ř. podpisy na písemné plné moci, na odvolání plné moci nebo na jeji výpovědi musí být úředně ověřeny, jen stanoví li to zákon nebo rozhodl li tak předseda senátu.

Podle 5 32 odst. 1 o. s. ř. každý, kdo v řízení vystupuje jako zástupce účastníka, popřípadě jako jeho další zástupce musí své oprávnění doložit již při prvním úkonu, který ve věci učinil.

Podle ustanovení Š 80a IZ (zavedeného s účinností od 1. 7. 2017 novelou IZ provedenou zákonem č. 64/2017 Sb.) osoby, kterým se podle zvláštního právního předpisu zřizuje datová schránka bez žádosti, činí podání včetně příloh v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Není li v odůvodněných případech možné učinit podání podle věty první, lze je výjimečně a s uvedením důvodu učinit v listinné podobě (odst. 1). N ení li podání učiněno na stanoveném formuláři, ve stanoveném formátu nebo stanoveným způsobem, postupuje insolvenční soud podle $ 43 o. s. ř. nestanoví li tento zákon jinak (odst. 2). Odstavce 1 a 2 se použijí také tehdy, zřizuje li se podle zvláštního právního předpisu datová schránka bez žádosti pouze zástupci osoby, která činí podání, nebo činí li za dlužníka podání osoba podle Š 3909. odst. 1 (odst. 3).

Podle 5 43 o. s. ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo doplněno avřízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odst. 2). jak vysvětlil Vrchní soud vPraze např. vusnesení ze dne 27. 11. 2017, č. j. KSPH 64 INS 13501/2017, 2 VSPH 1886/2017 P13-8, na přihlášku pohledávky podávanou v insolvenčním řízení dle 5 173 a násl. IZ, je třeba vzhledem kjejí povaze nahlížet zhlediska 5 43 odst. 2 o. s. ř.-jako na podání, jímž se zahajuje řízení ; jde tu o podání, jímž se ohledně přihlašovatele (věřitele) zahajuje řízení o uspokOjení tímto podáním přihlášené pohledávky v insolvenčním řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

2 VSPH 199 / 2018

13. Autorizovanou konverzí dokumentů se podle Š 22 odst. 1 ZEÚ rozumí a) úplné převedení

14.

15.

16.

17. dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru (dále jen dokument obsažený v datové zprávě ) způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze (dále jen "doložka"), nebo b) úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky. Podle Š 22 odst. 2 ZEÚ dokument, který provedením konverze vznikl (dále jen výstup ), má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup (dále jen vstup ) vznikl. Podle Š 22 odst. 2 ZEÚ má li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnírnu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 18. 12. 2017 (č. d. A-6), které bylo téhož dne zveřejněno vinsolvenčním rejstříku, soud prvního stupně rozhodnul o úpadku dlužníka, povolil řešení jejího úpadku oddlužením a vyzval věřitele, aby své pohledávky pokud tak dosud neučinili přihlásili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, tj. do 17, 1. 2018. V této procesněprávní lhůtě (která je dle Š 57 odst. 3 o. s. ř. zachována, je li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit) odvolatel na předepsaném formuláři (Š 176 IZ) -podal přihlášku pohledávky v celkové výši 24.018 Kč (evidovanou soudem pod P4), když tuto přihlášku spolu s jejími přílohami doručil dne 22. 12. 2017 do datové schránky soudu prostřednictvím svého označeného právního zástupce advokáta Mgr. Ing. Tomáše Vítka. K průkazu jeho zmocnění k zastupování odvolatele vinsolvenčním řízení byla kpřihlášce připojena příslušná plná moc ze dne 21. 11. 2008, již odvolatel označenému advokátu vystavil.

Nato soud prvního stupně usnesením ze dne 2.1.2018 (č. d. P4 2) s poukazem na Š 80a odst. 1 a 2 IZ a Š43 o. s. ř.- odvolatele vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů k přihlášce pohledávky ze dne 22. 12. 2017 doložil plnou moc svého zástupce konvertovanou dle Š 22 odst. 1 ZEÚ; připojil poučením, že v případě nesplnění této výzvy přihlášku odmítne. Na to odvolatel (jeho právní zástupce) podáním ze dne 8. 1. 2018 (č. d. P4-3) označil výzvu za neopodstatněnou s tím, že zastoupení bylo podle Š 32 odst. 1 o. s. ř. kopií plné moci řádně doloženo, což dovozoval i závěrů usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 12. 2017, č. j. KSPA 59 INS 17487/2017, 3 VSPH 2147/2017w P12 9 vydaného vobdobné věci. Protože tak odvolatel ve stanovené lhůtě požadovanou autorizovanou konverzi plné moci nepředložil, soud prvního stupně přihlášku pohledávky P4 napadeným usnesením odmítl.

Úsudek soud prvního stupně (třebaže nevyjádřený výslovně) byl správný jen potud, že odvolatel podléhá právnímu režimu shora citovaného nového ust. Š 80a IZ, neboť jakožto právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku má datovou schránku zřízenou bez žádosti (ze zákona), totiž dle Š 5 odst. 1 ZEU. Totéž platí pro odvolatelova právního zástupce, který jeho přihlášku pohledávky podal a který jako advokát má datovou schránku zřízenou bez žádosti dle Š 4 odst. 3 ZEÚ.

Proto právní zástupce odvolatele (ve smyslu ust. Š 80 odst. 3 IZ, které ovšem soud prvního stupně ve výzvě i v napadeném usnesení ponechal stranou) byl podle Š 80a odst. 1 věty první IZ povinen podat odvolatelovu přihlášku pohledávky (na stanoveném formuláři) v příslušné elektronické podobě, včetně jejich příloh, tj. podat je do datové schránky soudu nebo prostým elektronickým (e-mailovým) podáním podepsaným uznávaným elektronickým podpisem. Tuto svoji povinnost ale také zjevně splnil, neboť přihlášku pohledávky s jejími přílohami, včetně plné moci vystavené mu odvolatelem dne 21. 11. 2008, podal soudu (v jim určené přihlašovací

Shodu s prvopisem potvrzuje ]ana Vlasáková.

18.

19.

20.

A V bYl l 199/ZU18 lhůtě) v elektronické podobě do jeho datové schránky, tj. přihlášku i přiloženou plnou moc podal elektronickým způsobem předepsaným v Š 80 odst. 1 větě prvé IZ. Do tohoto předepsaného způsobu, jímž osoby podléhající režirnu Š 80a IZ musejí svoje podání s přílohami v insolvenčním řízení činit, nespadá soudem dovozovaný požadavek, aby elektronicky zaslané dokumenty, resp. jejich přílohy byly převedeny z listinné podoby jejich autorizovanou konverzí.

Autorizovanou konverzí ve smyslu Š 22 odst. 1 ZEÚ se rozumí převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého vdatové zprávě (popř. opačná operace, tedy uvedení dokumentu obsaženého vdatové zprávě do dokumentu vlistinné podobě), ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. Dokument, který provedením konverze vznikne ( výstup ), má stejné účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl ( vstup ). Konverzní doložka, má li všechny zákonem stanovené náležitosti dle Š 25 ZEU, přitom potvrzuje pouze shodu vstupu a výstupu a další údaje vdoložce obsažené (např. datum provedení); konverzí se tudíž nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů obsažených ve vstupu ani jejich soulad s právními předpisy. Konverzní doložka pak představuje, obdobně jako vidirnační doložka nebo legalizační doložka (o ověření vlastnoručního podpisu), veřejnou listinu, u které platí vyvratitelná domněnka (presumpce) pravosti a pravdivosti obsahu doložky. Naproti tomu výstup jiné prosté, neautorizované konverze, např. v podobě elektronického obrazu (scanu) původně listinných dokumentů, jako je tomu vpřípadě předmětné plné moci připojené k přihlášce P4, má stejnou důkazní hodnotu jako prostá kopie originální listiny. To znamená, že každý může na svou obranu tvrdit, že výstup jiné (prosté) konverze není pravý a že nejde o obsahově stejný dokument jako na vstupu. Pravost dokumentu pak v případě pochybností musí jinými důkazy prokázat ten, kdo jinou (prostou) konverzi předložil (např. předložením originálu či alespoň jeho ověřené kopie či autorizované konverze).

Požadavek autorizované konverze listiny zaslané insolvenčnímu soudu elektronickým způsobem je tedy důvodný u listiny, jež musí být dle výslovného požadavku zákona opatřena úředně ověřenými podpisy (jak vyžaduje např. ust. Š 97 odst. 3 IZ ohledně navrhovatelova podpisu na msolvenčním návrhu či na plné moci jeho zmocněnce, který za něj návrh podepsal, kdy ovšem nesplnění takového požadavku je spojeno se zvláštním následkem nepřihlížení k návrhu dle Š 97 odst. 2 IZ), anebo v případě plné moci, u níž o nutnosti ověřených podpisů rozhodl (usnesením, jímž se vede řízeni) předseda senátu či samosoudce (Š 28 odst. 4 o. s. ř.), popřípadě vznikne li pochybnost o pravosti předložené listiny tehdy její autorizovaná konverze, stejně jako předložení originálu či jeho ověřená kopie, je způsobilá rozptýlit pochybnost o tom, že předkládaný dokument není falzum, tedy že obsah listiny v elektronické podobě odpovídá dokumentu vpůvodní listinné podobě. O žádný z těchto případů se však nejedná v dané věci: o. s. ř ani IZ [a to ani prostřednictvím prováděcího předpisu upravujícího přílohy přihlášky- - -viz Š 8 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 191 /2017 Sb.] nevyžaduje úředně ověřený podpis na plné moci, jíž zástupce věřitele při podání jeho přihlášky prokazuje svoje zmocnění k zastupování věřitele v insolvenčním řízení, přičemž - jak soud v napadeném usnesení ujistil nevznikly žádné pochyby o existenci právního vztahu mezi odvolatelem a zástupcem, tedy o pravosti předložené plné moci, takže úředně ověřené podpisy nebyl vymíněny ani rozhodnutím příslušného samosoudce.

Uvedené však nic nemění na tom, že absence autorizované konverze listiny zaslané insolvenčnínm soudu elektronickým způsobem [tedy absence převedení tohoto dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě dle Š 22 odst. 1 písm. a) ZEÚ] se vinsolvenčním řízení neprojevuje jako vada podání z hlediska speciální úpravy Š 80a odst. 1

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

21.

22.

23.

2 VSPH 199 / 2018 věty prvé IZ, a tedy nepřichází v úvahu řešit ji způsobem a s důsledky plynoucími z Š 80a odst. 2 IZ.

Soud prvního stupně tedy nesprávně dovodil, že odvolatelova včasná přihláška pohledávky P4 vykazuje ve smyslu ust. Š 80a odst. 1 věty prvé IZ vadu spočívající v tom, že plná moc vystavená právnímu zástupci odvolatele byla kpřihlášce připojena pouze vprosté konverzi (v podobě scanu její listinné podoby), ačkoli z hlediska daného ustanovení ve skutečnosti nebylo tomuto podání co vytknout, neboť tato přihláška pohledávky byla učiněna v předepsané formě a podána včetně příloh předepsaným elektronickým způsobem. Nebylo tedy důvodu, aby soud postupem podle Š 43 o. s. ř. ve spojení s Š 80a odst. 2 IZ požadoval po odvolateli odstranění oné domnělé vady přihlášky P4 předložením autorizované konverze plné moci, jak učinil výzvou ze dne 2. 1. 2018 (č. d. P4 2), a aby pak pro nesplnění této výzvy napadeným usnesením podle Š 43 odst. 2 první věty o. s. ř. danou přihlášku odmítnul.

Pouze pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné poznamenat, že usnesení soudu prvního stupně (výzvu k doplnění přihlášky odvolatele) ze dne 2. 1. 2018 (č. d. P4 2) vydala vyšší soudní úřednice, a tudíž toto usnesení bylo vadné i potud, že v něm odvolateli nebylo dáno poučení o jeho námitkovém právu a počátek běhu lhůty k doplnění přihlášky byl nesprávně vázán nikoli k právní moci usnesení, ale k jeho doručení. Jak Vrchního soudu v Praze již vícekrát zdůraznil (např. již v usnesení ze dne 21. 4. 2015, č. j. KSPL 29 INS 834/2015, 2 VSPH 414/2015wA 13), proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem (nebo asistentem soudce), proti němuž není přípustné odvolání, může účastník podle Š 9 odst. 2 zákona o vyšších soudních úřednících podat námitky do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení (zde ve smyslu Š 74 odst. 2 IZ od doučení zvláštním způsobem dle Š 75 téhož zákona). Proto lhůta, určená takovým rozhodnutím k nějakému úkonu účastníka, neběží- jak soud i v napadeném usnesení mylně dovozoval-od doručení tohoto rozhodnutí, nýbrž až od jeho právní moci nastalé dle Š 9 odst. 2 zákona o vyšších soudních úřednících (marným uplynutím lhůty k podání námitek nebo v důsledku jejich neúspěchu).

Z uvedených důvodů odvolací soud napadené usneseni podle Š 220 odst. 1 za použití Š 167 odst. 2 o. s. ř. změnil, jak uvedeno shora.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat k Nejvyššímu soudu do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š 71 odst. 2 a Š 74 odst. 1 IZ), lhůta kpodání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (Š 74 odst. 2 IZ).

Praha 16. února 2018

Mgr. Ivana Mlejnková v. r. předsedkyně senátuShodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková. ,-f