2 VSPH 1983/2013-B-16
KSPL 20 INS 19502/2012 2 VSPH 1983/2013-B-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Jiřiny Oliveriusové, bytem Lipová 411, Plasy, zast. Lenkou Kubíkovou, bytem Koterovská 83, Plzeň, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 19502/2012-B-7 ze dne 7.srpna 2013

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 20 INS 19502/2012-B-7 ze dne 7.8.2013 v insolvenčním řízení zahájeném na návrh Jiřiny Oliveriusové (dále jen dlužnice) schválil oddlužení dlužnice, uložil jí, aby po dobu následujících pěti let od zaplacení první splátky nebo do úplného uspokojení pohledávek měsíčně platila prostřednictvím insolvenčního správce Ing. Antonína Diviše (dále jen správce) nezajištěným věřitelům, které jmenovitě označil spolu s výší jejich pohledávek a procentuálním poměrem na ně připadajícího uspokojení, ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, správci přiznal zálohu na odměnu ve výši 750,-Kč a zálohu na náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč zvýšené o daň z přidané hodnoty za dobu od schválení oddlužení a odměnu ve výši 1.815,-Kč za dobu od zjištění úpadku do schválení oddlužení, plátci příjmů dlužnice přikázal provádět srážky ze mzdy či jiných příjmů dlužnice, správci uložil, aby u peněžního ústavu zřídil běžný účet, aby nezajištěným věřitelům vyplácel částky v poměru dle výroku toho usnesení, aby zpeněžil majetek sloužící k zajištění pohledávky, požádá-li o to zajištěný věřitel, a aby mu pravidelně podával zprávy o stavu insolvenčního řízení, zajištěného věřitele Cordtrade, s.r.o. upozornil na to, že je oprávněn navrhnout správci způsob zpeněžení zástavy k uspokojení své zajištěné pohledávky.

Toto usnesení Krajského soudu v Plzni napadla dlužnice v odvolací lhůtě podáním ze dne 30.8.2013, jež označila jako odvolání, a v němž se omezila na sdělení, že se proti němu odvolává a že odvolání doplní dodatečně z důvodu zahraniční dovolené své zástupkyně. Protože podáním došlým soudu prvního stupně dne

14.11.2013 vzala odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 21.listopadu 2013

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová