2 VSPH 1982/2013-A-13
KSLB 76 INS 29112/2013 2 VSPH 1982/2013-A-13

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Evy Čonkové, bytem Plavy 326E, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 76 INS 29112/2013-A-5 ze dne 22. října 2013

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č.j. KSLB 76 INS 29112/2013-A-5 ze dne 22.10.2013 v insolvenčním řízení zahájeném na návrh Evy Čonkové (dále jen dlužnice) uložil dlužnici, aby do sedmi dnů od právní moci toho usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil a uložil jí zaplatit zálohu v nižší výši. Protože podáním ze dne 4.11.2013 vzala odvolání zpět s tím, že zálohu již zaplatila, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 21. listopadu 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová