2 VSPH 1975/2016-B-84
KSCB 27 INS 3609/2011 2 VSPH 1975/2016-B-84

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Hany Homolové v insolvenční věci dlužnice Vlastimily Husárové, bytem Srubecká 9, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 3609/2011-B-79 ze dne 22. září 2016

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením označeným shora schválil konečnou zprávu o zpeněžování majetkové podstaty a vyúčtování odměny a výdajů (dále jen konečná zpráva insolvenčního správce Ing. Václava Svobody (dále jen správce), jež byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 6.6.2016, podle níž činí celkový výtěžek zpeněžení majetkové podstaty 3.261.648,-Kč, pohledávky za majetkovou podstatou bez odměny správce 354.794,-Kč, odměna správce činí 70.346,-Kč včetně DPH, uspokojení zajištěných věřitelů činí 2.836.508,-Kč a na uspokojení pohledávek nepřednostních věřitelů nezbývají žádné prostředky.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že mu správce předložil dne 13.5.2016 konečnou zprávu, již soud postupem dle ust. § 304 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) přezkoumal, uvědomil o ní účastníky a poučil je o možnosti podání námitek. Konečná zpráva byla zveřejněna dne 6.6.2016 v insolvenčním rejstříku. V zákonné lhůtě nebyly podány žádné námitky, podání dlužnice na č.d. B-72 obsahovalo pouze námitku podjatosti soudce. Soud neshledal žádné důvody, pro něž by neměl konečnou zprávu schválit, a proto rozhodl jak shora uvedeno.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání a požadovala jeho zrušení. Namítala, že rozhodnutí bylo vydáno bez jednání, soud se nezabýval jejím tvrzením ohledně půjčky od firmy Yaris, částky uvedené v konečné zprávě nejsou pravdivé a náležitě rozepsané. Současně upozornila na to, že podá trestní oznámení na správce a soudce, jemuž byla věc přidělena.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda je dlužnice osobou oprávněnou podat proti uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není. isir.justi ce.cz

Podle ust. § 304 IZ přezkoumá insolvenční soud konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené (odst. 1). O konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření (odst. 2). K projednání konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování nařídí insolvenční soud jednání. Termín a místo tohoto jednání zveřejní insolvenční soud vyhláškou; předvolání k tomuto jednání insolvenční soud zvlášť doručí insolvenčnímu správci, dlužníku, věřitelům a státnímu zastupitelství, kteří podali námitky proti konečné zprávě, a věřitelskému výboru (odst. 3). Na jednání o konečné zprávě a vyúčtování insolvenčního správce projedná insolvenční soud námitky, které byly proti ní vzneseny. Na základě toho rozhodne buď tak, že a) schválí předloženou konečnou zprávu a vyúčtování, nejsou-li námitky vůči nim důvodné, b) nařídí doplnění nebo změnu konečné zprávy nebo vyúčtování, jestliže shledá, že některé z námitek proti nim jsou důvodné, avšak nemění její základní obsah, c) odmítne přijmout konečnou zprávu, shledá-li že námitky proti ní vznesené důvodně zpochybňují zprávu jako celek; v tomto případě uloží insolvenčnímu správci, aby předložil novou konečnou zprávu ve lhůtě, kterou určí (odst. 4). Nebyly-li podány námitky proti konečné zprávě, může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 4 i bez nařízení jednání (odst. 5). Rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti těmto rozhodnutím mohou podat insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno (odst. 6).

Z obsahu spisu plyne, že usnesením ze dne 6.6.2016 (B-71) byli věřitelé a dlužnice uvědoměni o konečné zprávě a byli poučeni o možnosti podat proti konečné zprávě námitky do 15 dnů ode dne jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námitky. Jestliže dlužnice nevyužila možnosti podat proti konečné zprávě námitky, není aktivně legitimována k podání odvolání proti usnesení, jímž byla konečná zpráva schválena (§ 304 odst. 6 IZ), o čemž byla ostatně poučena v napadeném usnesení.

Odvolací soud proto uzavřel na tom, že odvolání bylo podáno osobou, jež k tomu oprávněna nebyla, a podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu proto odvolání dlužnice odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 21. listopadu 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík