2 VSPH 1974/2016-B-77
MSPH 94 INS 32262/2015 2 VSPH 1974/2016-B-77

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Hany Homolové ve věci dlužníka Chrudim IRON & STEEL, s.r.o., sídlem Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4-Nusle, zastoupeného advokátem Mgr. Petrem Pokorným, sídlem Široká 15/8, 370 01 České Budějovice, o odvolání Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , místem podnikání Zahradní 243, 538 04 Prachatice, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 32262/2015-B-63 ze dne 16. září 2016

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze shora označeným usnesením schválil reorganizační plán ze dne 15.6.2016 sestavený Chrudim IRON & STEEL, s.r.o. (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že na schůzi věřitelů přijala první a třetí skupina věřitelů reorganizační plán dlužníka a stanovisko druhé, čtvrté a páté skupiny věřitelů nebrání jeho schválení. Soud dospěl k závěru, že reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, a je ke každé skupině věřitelů spravedlivý, a současně lze předpokládat, že uskutečňování reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka. Soud uzavřel, že reorganizační plán je v souladu se zákonem a nebylo zjištěno nic, co by mohlo vést k domněnce, že předložením reorganizačního plánu dlužníka je sledován nepoctivý záměr, a lze proto očekávat, že plnění, které má získat každý věřitel, bude ke dni účinnosti reorganizačního plánu vyšší než hodnota plnění, které by obdržel, kdyby byl úpadek dlužníka řešen konkursem. Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené jsou dlužníkem průběžně hrazeny nebo budou podle reorganizačního plánu uhrazeny nejpozději do 90 pracovních dnů ode dne účinnosti reorganizačního plánu, nedohodne-li se dlužník a příslušný věřitel jinak. Jsou tak naplněny všechny podmínky pro schválení reorganizačního plánu.

Proti tomuto rozhodnutí se odvolal Jaroslav Podroužek (dále jen odvolatel), a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání namítal, že nebyly splněny podmínky pro schválení reorganizačního plánu, zejména podmínka, že každý věřitel získá plnění, jehož hodnota bude vyšší než hodnota plnění, které by obdržel, kdyby byl úpadek dlužníka řešen konkursem. Reorganizační plán podle něj navíc není ke každé skupině věřitelů spravedlivý. isir.justi ce.cz

Dlužník ve vyjádření k odvolání ze dne 7.10.2016, doplněném dne 24.10.2016 poukázal na to, že lhůta k podání odvolání uplynula dne 1.10.2016, a vyjádřil názor, že je odvolání ze dne 4.10.2016 opožděné a mělo by být odmítnuto. Odkazoval přitom na usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 2101/2013-B-501 ze dne 10.1.2014.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda bylo odvolání podáno včas.

Podle ust. § 7 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 71 odst. 1 IZ se soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků v insolvenčním řízení doručují pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

Podle ust. § 75 IZ jde o zvláštní způsob doručení tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta (odst. 1). Nestanoví-li IZ jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, státnímu zastupitelství, které vstoupilo do řízení a věřitelskému výboru; soudní rozhodnutí se doručuje zvlášť také osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje, a dále také osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat (odst. 2). Vedle doručení vyhláškou mohou být v určitých případech doručeny zvlášť písemnosti, o kterých tak stanoví předseda senátu (odst. 3).

Ust. § 74 odst. 2 IZ pak určuje, že pokud je s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Z ust. § 204 odst. 1 o.s.ř. vyplývá, že se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle ust. § 350 odst. 1 IZ mohou proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu podat odvolání jen ti z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu.

Z výše uvedené úpravy vyplývá, že s doručením písemnosti je spojen počátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo jinému procesnímu úkonu pouze v případech, kdy je pro tuto písemnost stanoven zákonem zvláštní způsob doručení. Ve všech ostatních případech je rozhodujícím okamžikem pro určení počátku běhu této lhůty okamžik zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku.

Tedy i v případech, kdy došlo ke zvláštnímu způsobu doručení z rozhodnutí předsedy senátu (ust. § 75 odst. 3 IZ).

V posuzované věci odvolací soud z obsahu napadeného rozhodnutí ověřil, že účastníci řízení byli poučeni o tom, že je proti němu přípustné pouze odvolání věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí (proti přijetí) reorganizačního plánu dlužníka, tedy odvolatele a Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územního pracoviště v Pardubicích, přičemž odvolání bylo třeba podat do patnácti dnů ode dne doručení tohoto usnesení prostřednictvím Městského soudu v Praze. Vzhledem k tomu, že pro usnesení o schválení reorganizačního plánu nestanoví IZ povinnost zvláštního doručení, platí pro jeho doručení obecné pravidlo, dle něhož se písemnosti vždy doručují zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému orgánu a státnímu zastupitelství (ust. § 75 odst. 2 IZ) a ostatním subjektům je písemnost doručena zveřejněním v insolvenčním rejstříku. V dané věci bylo usnesení o schválení reorganizačního plánu zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 16.9.2016 ve 14 hod. 27 min. a k tomuto okamžikem bylo také doručeno. Se skutečností, že následně bylo v písemné podobě doručováno (nad rámec zákonné úpravy) z rozhodnutí předsedy senátu některým věřitelům, není spojen počátek běhu odvolací lhůty. Jinak řečeno, lhůta k podání odvolání počala běžet dne 17.9.2016 a její konec připadl na sobotu 1.10.2016. Lhůta by byla zachována, pokud by bylo podání podáno u soudu či orgánu, jenž je povinen doručit je, nejpozději v pondělí 3.10.2016. Odvolání ze dne 4.10.2016 je tudíž opožděné. Ke shodnému právnímu závěru dospěl i Vrchní soud v Praze v dlužníkem zmiňovaném usnesení sp. zn. 1 VSPH 2101/2013, v němž uvedl, že skutečnost, že insolvenční soud využije zákonné možnosti doručit toto usnesení (o schválení reorganizačního plánu) i dalším osobám, nezakládá pro tyto osoby běh nové odvolací lhůty. Rozhodujícím je okamžik zveřejnění rozhodnutí vyhláškou dle ust. § 71 odst. 1 IZ.

Závěrem považoval odvolací soud za potřebné upozornit, že poučení soudu prvního stupně, jež spojilo počátek běhu odvolací lhůty s doručením napadeného usnesení, nebylo nesprávné, ale nesprávný byl výklad odvolatele, jenž si v rozporu s insolvenčním zákonem vyložil výraz doručení jako doručení písemnosti do datové schránky či prostřednictvím pošty.

Jelikož soud prvního stupně nerozhodl o odmítnutí opožděného odvolání podle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. soud prvního stupně, učinil tak dle ust. § 218a téhož zákona odvolací soud.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4. listopadu 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v . r . předseda senátu Za správnost: J. Vlasáková