2 VSPH 1974/2014-B-16
KSPL 54 INS 35810/2013 2 VSPH 1974/2014-B-16

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Oldřicha Slánského, bytem a sídlem Zahradní 122, Chlum Svaté Maří, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 35810/2013-B-6 ze dne 25. července 2014

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 54 INS 35810/2013-B-6 ze dne 25.7.2014 schválil podle bodem I. výroku oddlužení Oldřicha Slánského (dále jen dlužník) plněním splátkového kalendáře, uložil dlužníkovi, aby po dobu následujících pěti let od zaplacení první splátky nebo do úplného uspokojení pohledávek měsíčně platila prostřednictvím insolvenčního správce JUDr. Daniela Kaplana, LL.M. (dále též jen správce) nezajištěným věřitelům, které jmenovitě označil spolu s výší jejich pohledávek a procentuálním poměrem na ně připadajícího uspokojení, z příjmů uvedených v bodě IV. výroku částku ve stejném rozsahu, v jakém z ní mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, s tím, že z takto určené částky si nejprve správce vyplatí zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů a uhradí další pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené jim naroveň (bod II. výroku), správci přiznal zálohu na odměnu a zálohu na náhradu hotových výdajů (bod III. výroku), plátci příjmů dlužníka (Ministerstvu vnitra České republiky) přikázal provádět stanovené srážky a vyplácet je správci a dlužníkovi uložil vyplácet bez zbytečného odkladu správci další příjmy od zahraničního plátce, příjmy z podnikatelské činnosti a jiné příjmy, jimiž by měly být příjmy ve výši 10.200,-Kč z darovací smlouvy uzavřené dne 14.7.2014 s Jakubem anonymizovano , anonymizovano (bod IV. výroku), správci uložil řadu povinností spojených s výkonem funkce (bod V. výroku), věřitelům uložil, aby správci sdělili bankovní spojení (bod VI. výroku), a konstatoval, že insolvenčním správcem je JUDr. Daniel Kaplan, LL.M. (bod VII. výroku).

Toto usnesení napadl dlužník odvoláním, v němž uvedl, že je napadá v bodě II. výroku s tím, že uložené splátky jsou nereálné. Zdůraznil, že prostředky, jež mu poskytne synovec Jakub Slánský podle darovací smlouvy měly být použity na úhradu splátek podle schváleného splátkového kalendáře, zatímco příjmy od Ministerstva vnitra ve výši 6.480,-Kč měly být určeny na zajištění jeho základních potřeb. To, že by i tento příjem měl sloužit na úhradu mimořádný splátek, označil za nereálné.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda je dlužník osobou oprávněnou podat proti uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 406 odst. 4 insolvenčního zákona může podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenčního zákona (tj. námitkám, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení) insolvenční soud nevyhověl. Dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval, může podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Z citovaného ustanovení plyne, že dlužník není osobou oprávněnou podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vyjma případu, kdy insolvenční soud nevyhověl jeho žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek. O takový případě se však v dané věci nejedná.

Odvolací soud proto uzavřel na tom, že odvolání bylo podáno osobou, jež k tomu oprávněna nebyla, a podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu proto odvolání dlužníka odmítl.

Pouze pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné upozornit dlužníka na to, že v odůvodnění napadeného usnesení vyšel insolvenční soud z toho, že jeho příjmy tvoří příjmy od tuzemského plátce (Ministerstva vnitra) ve výši 6.480,-Kč a ostatní příjmy (z darovací smlouvy uzavřené s Jakubem anonymizovano ) ve výši 10.200,-Kč. Zatímco příjem z darovací smlouvy je pro účely plnění splátkového kalendáře použitelný v celém rozsahu, příjem od tuzemského plátce je pro týž účel použitelný toliko v rozsahu převyšujícím tzv. nezabavitelnou částku (viz nařízení vlády 595/2006 Sb.-v současné době 6.188,67 Kč + 1.547,17 Kč na každou nezaopatřenou osobu).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 6. října 2014

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vaněčková