2 VSPH 1973/2015-P7-12
KSPH 61 INS 37472/2013 2 VSPH 1973/2015-P7-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Petra Neumanna, bytem Komenského náměstí 201, Nové Strašecí, adresa pro doručování: Severní 509, Kladno, o odvolání České kanceláře pojistitelů, sídlem Na Pankráci 1724/129, Praha 4, zast. advokátem Mgr. Ľubomírem Vdovcem, sídlem Hlinky 135/68, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 37472/2013-P7-2 ze dne 29. června 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 37472/2013- P7-2 ze dne 29. června 2015 se m ě n í jen tak, že se přihláška pohledávek České kanceláře pojistitelů v rozsahu pohledávky z titulu zákonného úroku ve výši 3.522,71 Kč neodmítá; ve zbývající části se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 61 INS 37472/2013-P7-2 ze dne 29.6.2015 v insolvenčním řízení vedeném na majetek Petra Neumanna (dále jen dlužník) rozhodl o tom, že se přihláška České kanceláře pojistitelů (dále též jen odvolatel) podaná dne 18.6.2015 odmítá v rozsahu pohledávek ve výši 6.022,71 Kč jako opožděná.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 29.1.2015 (č.d. A-10) zveřejněným téhož dne v insolvenčním rejstříku rozhodl o úpadku dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Odvolatel podal dne 18.6. 2015 přihlášku pohledávek v celkové výši 17.177,71 Kč, z níž jistina činí 13.655,-Kč a zákonný úrok z prodlení 3.522,71 Kč. Z obsahu přihlášky soud dovodil, že část jistiny ve výši 11.155,-Kč představuje částku, již odvolatel uhradil poškozenému Apiq Generation (CZ), s.r.o., jemuž dlužník při provozu vozidla NISSAN MICRA, RZ AEM 91 02 způsobil dne 1.10.2010 škodu na vozidle Škoda Octavia, RZ 1SB 8061, a zbytek jistiny tvoří poplatek za zpracování ve výši 2.500,-Kč, jenž odvolatel uhradil Allianz pojišťovně, a.s., již zpracováním této škodné události pověřil. Z ust. § 24 odst. 2 písm. b) a odst. 4 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, soud dovodil, že se pouze v případě části jistiny ve výši 11.155,-Kč jedná o náhradu za plnění za újmu způsobenou provozem vozidla, kterou je povinna nahradit osoba bez pojištění odpovědnosti, byl-li provoz tohoto vozidla podmíněn pojištěním odpovědnosti podle tohoto zákona, a na tuto pohledávku se hledí jako na pohledávku přihlášenou do isir.justi ce.cz insolvenčního řízení. Týž statut podle něj však nemají pohledávky z titulu uhrazeného poplatku za zpracování škodné události ani zákonných úroků z prodlení, jež byl odvolatel podle jeho názoru povinen přihlásit do insolvenčního řízení v třicetidenní přihlašovací lhůtě počínající dne 30.1.2014. Protože je do insolvenčního řízení přihlásil až dne 18.6.2015, soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona v tomto rozsahu přihlášku jako opožděně podanou odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a rozhodl o tom, že se přihláška ani v rozsahu pohledávek ve výši 6.022,71 Kč neodmítá. V odvolání poukazoval na ust. § 24 odst. 4 věty druhé zákona č. 168/1999 Sb., podle něhož se pohledávka České kanceláře pojistitelů za plnění podle odstavce 2 písm. b), c) a g) považuje za pohledávku, na kterou se podle insolvenčního zákona hledí jako na přihlášenou, a je tudíž bez významu, kdy vznikla.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 165 odst. 2 insolvenčního zákona může tento nebo jiný zákon stanovit, že se podle něj uspokojují i věřitelé, kteří nepodali přihlášku. Jedná se o zvláštní skupinu věřitelů, jejichž pohledávky podléhají přezkumu, aniž by musely být přihlášeny. Takovou povahu mají i pohledávky České kanceláře pojistitelů z titulu práva na náhradu za plnění za újmu způsobenou provozem vozidla dle ust. § 24 odst. 4 podle ust. § 24 odst. 2 písm. b), c) a g) zákona č. 168/1999 Sb., konkrétně se jedná o pohledávky z titulu plnění za újmu způsobenou provozem vozidla, kterou je povinna nahradit osoba bez pojištění odpovědnosti, byl-li provoz tohoto vozidla podmíněn pojištěním odpovědnosti podle tohoto zákona (písm. b), plnění za újmu způsobenou provozem tuzemského vozidla, kterou je povinna nahradit osoba, jejíž odpovědnost za tuto újmu je pojištěna u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto újmu (písm. c) a plnění za újmu způsobenou provozem vozidla, které bylo odesláno z jiného členského státu do České republiky jako státu cílového určení, nebylo-li k tomuto vozidlu sjednáno pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona a ke škodné události došlo ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy kupující osoba vozidlo převzala, i když vozidlo nebylo v České republice registrováno. Z uvedeného plyne, že se ve všech případech jedná o pohledávky, jež vznikly tím, že Česká kancelář pojistitelů poskytla poškozenému plnění za újmu způsobenou provozem vozidla. Dlužno poznamenat, že podle ust. § 24 odst. 9 zákona č. 168/1999 Sb. sice Česká kancelář pojistitelů má vůči tomu, kdo odpovídá za škodu podle odstavce 2 písm. a) a b) právo na náhradu toho, co za něj plnila včetně nákladů na jinou osobu pověřenou vyřízením případu a poskytnutím plnění poškozenému nebo uplatněním nároku, ale toto ustanovení tuto pohledávku shora popsanému režimu nepodřazuje. Regresní náhrada za náklady vynaložené jinou pojišťovnou (v daném případě označená jako poplatek za zpracování) ve výši 2.500,-Kč tedy pohledávkou, již do insolvenčního řízení není třeba přihlašovat, zjevně není a odvolatel ji měl (ostatně, nic mu v tom nebránilo) přihlásit včas do insolvenčního řízení. Protože tak neučinil, nelze postupu soudu prvního stupně, jenž v tomto rozsahu přihlášku odmítl, vytknout žádné pochybení.

Pokud jde o zákonný úrok z prodlení, jedná se dle ust. § 513 nového občanského zákoníku-spolu s úroky a náklady spojenými s uplatněním pohledávky-o příslušenství pohledávky (ostatně shodnou úpravu obsahovalo ust. § 121 odst. 3 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.), a protože insolvenční zákon neobsahuje odlišnou úpravu, musí být příslušenství pohledávky podřízeno stejnému právnímu režimu jako pohledávka sama. Dlužno ovšem poznamenat, že v ust. § 170 vymezuje insolvenční zákon pohledávky, jež jsou vyloučeny z uspokojení v insolvenčním řízení, přičemž pod písm. a) uvádí úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí. Pokud tedy odvolatel eventuálně uplatnil i úroky z prodlení za období po vydání rozhodnutí o úpadku, jsou vyloučeny z uspokojení. Ani to však není důvodem pro odmítnutí přihlášky či přihlášené pohledávky (nebo její části) dle ust. § 185 insolvenčního zákona, ale v takovém případě je namístě postupovat podle ust. § 203a insolvenčního zákona.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele zčásti důvodným, napadené usnesení proto podle ust. § 220 odst. 1 písm. a) za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu ohledně pohledávky z titulu zákonného úroku z prodlení ve výši 3.522, 71 Kč změnil a rozhodl o tom, že se přihláška v tomto rozsahu neodmítá, ve zbývající části je ohledně pohledávky z titulu regresní náhrady podle ust. § 219 občanského soudního řádu potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

V Praze dne 30. listopadu 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková