2 VSPH 1968/2017-0-45
KSUL 70 INS 10014/2012 č. j. 2 VSPH 1968/2017-0-45

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Petra Vaňouse ve věci dlužnice Pavlíny Andělové. bytem Golovinova 1342. Kadaň, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu vÚstí nad Labem č.j. KSUL 70 INS 10014/2012 3-40 ze dne 25. října 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 70 INS 10014/2012-3-40 ze dne 25. října 2017 se v bodě IV. výroku p o tv r z uj e.

Odůvodněnh

Krajský soud vÚstí nad Labem usnesením č.j. KSUL 70 INS 10014/2012 3-40 ze dne 25.10.2017 vzal pod bodem I. výroku na vědomí splnění oddlužení Pavlíny Andělové (dále jen dlužnice), insolvenčnímu správci Mgr. Martinu Kolářovi (dále jen správce) určil odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 1.080; Kč za červenec 2012 a ve výši 65.295; Kč za období od srpna 2012 do července 2017 a zprostil ho funkce (body 11. a III. výroku) a rozhodl o tom, že dlužníci neosvobozuje od placení dosud neuspokojených pohledávek (bod IV. výroku).

Vodůvodnéní usnesení soud uvedl. že usnesením ze dne 13.6.2012 (č.d. A-12) rozhodl o úpadku dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil správce do funkce a usnesením ze dne 23.7.2012 (č.d. B-é) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Dne 11.8.2017 mu správce předložil zprávu o plnění podmínek oddlužení po uplynutí 60 měsíců, z níž plyne, že dlužnice neplnila podmínky oddlužení, když vjeho průběhu nebylo poskytováno plnění ze smluv o důchodu a pohledávky nezajištěných věřitelů byly uspokojeny pouze v rozsahu 11,52 %. Podánim doručeným soudu dne 29.8.217 požádala dlužnice o osvobození od placení zbytku pohledávek s tím,. že své závazky vždy plnila. Připustila. že se do situace s vysokými dluhy dostala vlastní vinou. ale věřila vpřislíbenou finanční pomoc. Poukazovala na to.. že se v průběhu oddlužení snažila přivydělat brigádami. ale nedokázala skloubit požadavek práce v třísměnném provozu s dojížděním. následně se začal zhoršovat její zdravotní stav a po operaci páteře je již druhým rokem vinvalidním důchodu III. stupně; pokud jde

pouracovani ; naun ru 111.3 LouzarLULL o plátkyně důchodů. první přišla o zaměstnání a je evidována na Úřadu práce a druhá je v insolvenčním řízení. jež sama zahájila.

Cítuje ust. Š 413. ; 414 a g 415 insolvenčního zákona a odkazuje na ust. % 38 odst. 1 téhož zákona a % 3 písm. b) a Š 7 odst. 4 vyhlášky, vzal soud na vědomí Splnění oddlužení, rozhodl o odměně a hotových výdajích správce a zprostil ho funkce.

Co se týče návrhu dlužnice na osvobození od placení zbytku pohledávek věřitelů. soud zdůraznil. že pohledávky nezajištěných věřitelů byly uspokojeny v rozsahu cca 12 % když podmínky, za nichž bylo oddlužení schváleno. nebyly plněny. Zrekapituloval, že schválil oddlužení dlužníce plněním splátkového kalendáře za situace,. kdy její závazky dosahovaly výše 3169541. Kč (30 % představovalo 95086230 Kč) a ze zabavitelné částky mzdy a důchodů, tj. z částky 17.727.-Kč. měla dlužnice za 60 měsíců oddlužení uhradit 1063620.-Kč. což po odečtení nároků správce mělo zajistit uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v rozsahu 31,51 %. Soud dále zjistil, že je dlužníce nemajetná, rozvedená a má vyživovací povinnost k jednomu dítěti. pobírala mzdu od Toyoda Goseí Czech. s.r.o. a měla zajištěn příjem ve výši 12.400; Kč měsíčně ze smluv o důchodu uzavřených s Šárkou Zimmermanovou a Kristýnou Matějkovou. ]ižvprvní zprávě ze dne 28.1.2016 správce sdělil, že na účet majetkové podstaty nedošlo žádné plnění ze smluv o důchodu. & upozornil na to dlužníci, v dubnu 2013 bylo uhrazeno 13.163.-Kč. 5.564. Kč v květnu 2013 a od července 2013 do prosince 2013 činil průměrný příjem dlužníce 18.255; Kč. Podle dalších zpráv správce docházely na účet majetkové podstaty pouze srážky ze mzdy dlužníce. ale ze smluv o důchodu nebylo plněno nic. Správce na to dlužníci opakovaně upozorňoval a ona slibovala nápravu. Příjmy dlužníce postupně klesaly (od července 2014 do prosince 2014 na 13905, Kč čistého měsíčně a v roce 2015 klesl její příjem na nulu. neboť dlužnice byla dlouhodobě v pracovní neschopnosti). následně byl dlužníci přiznán invalidní důchod ve výši 12.573; Kč a ke dni 14.1.2016 ukončila pracovní poměr.

Průběh oddlužení zhodnotil soud tak, že pokud jde o přístup dlužnice. plnila řádně povinností předkládat doklady o svých příjmech, informovat správce o změnách v příjmech a na plnění oddlužení plynuly pravidelně srážky zjejích příjmů. Plnění ze smluv o důchodu však bylo poskytnuto pouze 2x, navíc nikoli v plné výši. Soud zdůraznil, že vzhledem k výši dluhů si dlužnice musela být vědoma toho. že nebylo-li uzavření smluv od důchodu míněno vážně a poctivě, z vlastních příjmů nebude schopna podminky oddlužení splnit. [ kdyby totiž vprůběhu oddlužení dosahovala stejného příjmu jako na počátku a bylo by řádně poskytováno plnění podle smluv o důchodu,. byly by pohledávky nezajíštěných věřitelů uSpokojeny pouze v rozsahu 315 %. Dle soudu bylo na dlužníci. aby zajistila zvýšení svých příjmů,. a její nabídka, když podle smluv o důchodu nebylo téměř žádné plnění poskytnuto.. se soudu jeví jako nepoctivá. Z těchto důvodů dlužníci od placení zbytku pohledávek neosvobodíl.Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, a to výlučně proti bodu IV. výroku, jímž soud rozhodl o tom, že ji neosvobozuje od placení zbytku pohledávek, se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil a vyhověl jejímu návrhu na osvobození od placeni zbytku pohledávek, popř. aby jí umožnil pokračovat v oddlužení. Vodvolání uvedla, že vdobě, kdy podala návrh na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře, byla zaměstnána na dobu neurčitou a neměla žádné zdravotní potíže. Argumentovala tím, že s vědomím vysokých závazků ze smluv plátců důchodu byla pevně přesvědčena, že přislíbenou brigádou pokryje celou výši, či většinu jejich závazků , a zdůraznila, že z její strany o vědomě nepoctivé jednání nešlo. Po zjištění, že z časových důvodů nelze zvýšit příjem dalším zaměstnáním (brigádou), snažila se najít jiné řešení, ale onemocněla, její zdravotní stav se zhoršoval a po operaci jí byl přiznán invalidní důchod III. stupně.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v části napadené odvoláním včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. Š 415 insolvenčního zákona je-li hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajíštění věřitelé, nižší než 30 % jejich pohledávek, nebo je-lí hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli při postupu podle 9 398 odst. 4, nižší než 50 % nebo nedosahuje-li nejnižší hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli, může insolvenční soud přesto přiznat dlužníku osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka a za předpokladu, že dlužník prokáže, že požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolnosti, které nezavinil, a zároveň, že částka, kterou tito věřitelé na uSpokojení svých pohledávek dosud obdrželi, není nižší než částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem. Ustanovení % 414 odst. 2 a 3 platí obdobně.

Uvedené ustanovení upravuje postup insolvenčního soudu v případech, kdy dlužníkovi nelze přiznat dobrodiní osvobození od placení pohledávek obvyklým postupem podle ust. % 414 insolvenčního zákona, tedy v těch výjimečných případech, kdy se věřiteli očekávaný ekonomický výsledek oddlužení bez zavinění dlužníka nedostaví a neosvobození dlužníka by se v daných poměrech jevilo jako nepřiměřená tvrdost.

Jak je zřejmé z toho, co uvedeno shora, nepřiznal soud prvního stupně v daném případě dlužníci osvobození od placeni dosud neuspokojených pohledávek, neboť dovodil, že nejsou splněny všechny předpoklady vymezené v ust. Š 415 insolvenčního zákona, konkrétně že neprokázala, že požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolnosti, které nezavinila. Odvolací soud se sjeho závěrem

PUKIHCUVHLHI EE RDUL IU 1113 LUULÉILULL plně ztotožnil, neboť stejně jako soud prvního stupně má zato, že za situace, kdy si byla vědoma toho, že ze svých příjmů není schopna splnit podmínku uspokojit v oddlužení aleSpoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů (na nižším plnění se s věřiteli nedohodla a měsíční čistou mzdu u zaměstnavatele v průměrné výši 16.500,-Kč bylo možné postihnout srážkou toliko ve výši 6.276, Kč), předložila dlužnice soudu smlouvy o důchodu, jimiž se jí Šárka Zimmermanová a Kristýna Matějková zavázaly poskytovat na plnění oddlužení důchod v celkové výši 12.400,-Kč měsíčně. Jak již popsal soud prvního stupně, tento závazek od počátku oddlužení řádně neplnily (dle tvrzení dlužnice v návrhu na osvobození od placení zbytku pohledávek, prvá proto, že přišla o zaměstnání, druhá proto, že je sama zadlužena a iniciovala zahájení insolvenčního řízení), a průběh oddlužení nasvědčuje tomu, že závazky z těchto smluv plnit nehodlaly. Tyto skutečnosti jdou k tíži dlužnice, jež je z pohledu právní úpravy osobou odpovědnou za řádné plnění povinností podle schváleného způsobu oddlužení, a bylo proto pouze na ní, aby po upozornění, že podmínky oddlužení plněny nejsou, zajistila, aby byl závadný stav odstraněn. Pokud si hodlala zajistit vyšší příjem brigádou, již _ jak později zjistila nemohla vykonávat z časových důvodů, nic se tím na shora popsaném hodnocení nemění, neboť tento záměr nenaplnila.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a podle ust. Š 219 občanského soudního řádu potvrdil napadené usnesení v bodě IV. výroku jako věcně správné.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, přijejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která vrozhodováni dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku ,: lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

V Praze dne 18. prosince 2017 _;sfwíšz " JUDr. Jiří K a r e ta, v.r. , _ _řllj na :=, před sed a senátu Za správnost vyhotovení: l. r/vťťvg., "či í

T. Kitlštrrmková ýÁ/ÉMÍ * \\illf/ ./