2 VSPH 1961/2013-B-75
MSPH 60 INS 14853/2010 2 VSPH 1961/2013-B-75

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve vČci dlužníka Ing. Vladislava Hobíka, Litožnická 437, Praha 9, o odvolání dlužníka proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 60 INS 14853/2010-B-61 ze dne 24. zá í 2013

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 60 INS 14853/2010-B-61 ze dne 24.zá í 2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní :

MČstský soud v Praze ve výroku oznaeným usnesením zrušil schválené oddlužení Ing. Vladislava Hobíka (dále jen dlužník) a na jeho majetek prohlásil konkurs s tím, že úinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají dne 24.9.2013 v 9 hodin 55 minut.

V od vodnČní usnesení soud shrnul dosavadní pr bČh ízení tak, že: 1) usnesením .j. MSPH 60 INS 14853/2010-A-17 ze dne 24.5.2011 zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho ešení oddlužením, 2) usnesením .j. MSPH 60 INS 14853/2010-B-14 ze dne 13.9.2011 schválil oddlužení dlužníka plnČním splátkového kalendá e a jako p íjmy, z nichž mČl dlužník hradit splátky nezajištČným vČ itel m, oznail mzdy, které mČl pobírat od Richarda Bílého-DATA AUTOTRANS a WOTAWA CRYSTAL, s r.o., 3) v pr bČžnČ podávaných zprávách o stavu ízení mu insolvenní správce JUDr. Pavel ýížkovský (dále jen správce) sdČlil, že dlužník od b ezna 2012 neplní podmínky oddlužení, když na splátkách uhradil 1.080,-K v b eznu 2012, 6.823,-K v dubnu 2012, 5.743,-K v ervnu 2012 a 6.823,-K v únoru 2013, za 23 mČsíc plnČní oddlužení tedy uhradil ástku 44.855,-K odpovídající toliko 3,91 % p ihlášených pohledávek, 4) na slyšení konaném dne 13.12.2012, na nČmž dlužníka pouil o tom, že porušuje povinnosti p i plnČní oddlužení, dlužník uvedl, že má nový pracovní pomČr u firmy Vlasák , a zavázal se p edložit pracovní smlouvu, což nesplnil, když p edložil pouze pracovní smlouvu uzav enou dne 2.1.2013 s WOTAWA CRYSTAL, s r.o. a mzdový výmČr, podle nČhož inila (mČla init) jeho hrubá mČsíní mzda 8.900,-K, 5) na slyšení konaném dne 17.9.2013 dlužník sdČlil, že není výdČlenČ inný a že (minimálnČ) od ervence 2013 nehradí sociální a zdravotní pojištČní.

Na základČ tČchto skuteností insolvenní soud cituje ust. § 418 odst. 1 insolvenního zákona (dále též jen IZ) akcentoval, že dlužník zásadním zp sobem porušil své povinnosti vyplývající ze schváleného zp sobu oddlužení plnČním splátkového kalendá e obsažené v ust. § 412 odst. 1 téhož zákona, nebo nevykonával p imČ enou výdČlenou innost, neinformoval soud, že ukonil pracovní pomČr a nový pracovní pomČr neuzav el (akoli tvrdil, že pracovní pomČr uzav el), a relevantním zp sobem nedokládal p ehled svých p íjm nehledČ na to, že mu vznikly nové závazky, nebo nehradil zdravotní a sociální pojištČní. Další d vod pro zrušení oddlužení shledal v tom, že s ohledem na dosavadní míru uspokojení pohledávek nezajištČných vČ itel nelze p edpokládat, že by je dlužník za 5 let trvání oddlužení uhradil alespo v 30 % rozsahu, p iemž další žádosti dlužníka o poskytnutí lh ty 2 mČsíc , v nichž by zjednal nápravu, soud nevyhovČl, nebo k tomuto úelu mu již poskytl dostatený asový prostor od slyšení konaného dne 13.12.2012. Proto dle ust. § 418 odst. 1 písm. a) a b) IZ zrušil schválené oddlužení dlužníka a souasnČ rozhodl o prohlášení konkursu na jeho majetek.

Proti tomuto usnesení MČstského soudu v Praze podal dlužník vasné odvolání, v nČmž namítl, že se v pr bČhu oddlužení snažil pracovat a že soud o své snaze sehnat práci vždy pravdivČ informoval a nic nezamloval. Zd raznil, že v mezidobí se jeho situace zásadnČ zmČnila, když dne 23.10.2013 uzav el pracovní smlouvu s MEDIA MACHINE, s.r.o., která je schopna dlouhodobČ ho zamČstnávat za základní mzdu ve výši 12.000,-K hrubého, z níž bude moci hradit mČsíní splátky ve výši 6.000,-K pro nezajištČné vČ itele a 1.080,-K pro správce, jelikož veškeré náklady spojené s bydlením, stravou a dalšími základními životními pot ebami mu poskytují sourozenci s matkou. Na slyšení p ed odvolacím soudem konaném dne 10.1.2014 (.l. B-71) doplnil, že ze zdravotních d vod uzav el pracovní smlouvu s MEDIA MACHINE, s.r.o. až ke dni 1.1.2014. Proto požadoval, aby odvolací soud zmČnil napadené usnesení tak, že mu umožní pokraovat v oddlužení formou plnČní splátkového kalendá e.

Správce ve vyjád ení k odvolání uvedl, že od jeho poslední zprávy neuhradil dlužník na plnČní splátkového kalendá e nic, pohledávky nezajištČných vČ itel tak byly dosud uspokojeny v rozsahu 3,91 %, což by p i dosavadním pr bČhu oddlužení znamenalo jejich celkové uspokojení toliko v rozsahu 9,37 %. Podle jeho názoru si dlužník nezajistil dostatený zdroj p íjm ke splnČní oddlužení, akoli mu k tomu soud poskytl dostatený asový prostor.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m: Podle ust. § 418 IZ zruší insolvenní soud schválené oddlužení a souasnČ rozhodne o zp sobu ešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného zp sobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou ást splátkového kalendá e nebude možné splnit, nebo c) v d sledku zavinČného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení penČžitý závazek po dobu delší 30 dn po lh tČ splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se zato, že dlužník zavinil vznik penČžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení v i dlužníku na ízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 m že insolvenní soud vydat, jen dokud nevezme na vČdomí splnČní oddlužení. Uiní tak po jednání, ke kterému p edvolá dlužníka, insolvenního správce, vČ itelský výbor a vČ itele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) m že insolvenní soud vydat i bez návrhu (odst. 3). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 3 (odst. 4).

P i posouzení d vodnosti odvolání považoval odvolací soud za podstatné, že shora popsaná rozhodná zjištČní, z nichž soud prvního stupnČ vycházel a jež dlužník v odvolání nijak nezpochybnil, lze shrnout tak, že za témČ 28 mČsíc trvání schváleného splátkového kalendá e uhradil dlužník pohledávky svých nezajištČných vČ itel toliko v rozsahu 3,91 % a ádnČ nehradil ani odmČnu a hotové výdaje správce. Za tČchto okolností dospČl odvolací soud stejnČ jako soud prvního stupnČ k závČru, že se dle ust. § 418 odst. 1 písm. b) IZ v ízení ukázalo, že podstatnou ást splátkového kalendá e nebude možné splnit, resp. že dlužník není schopen hradit mČsíní splátky p edpokládané podle schváleného zp sobu oddlužení.

Na tomto závČru není s to nic zmČnit ani pracovní smlouva s MEDIA MACHINE, s.r.o., již dlužník p edložil v odvolacím ízení (.l. B-72). I kdyby bylo možno odhlédnout od toho, že nebyla podepsána zamČstnavatelem a pracovní pomČr byl sjednán na dobu uritou v trvání 6 mČsíc (což nekoresponduje s tvrzením dlužníka, že ho tento zamČstnavatel bude dlouhodobČ zamČstnávat), je z ejmé, že by postižitelný p íjem dlužníka p edstavovala jen jeho istá mzda, jejíž výše by po odetu plateb na sociální a zdravotní pojištČní od hrubé mzdy ve výši 8.500,-K dosahovala jen 7.565,-K. MČsíní splátka pro oddlužení odpovídající tomuto p íjmu by inila jen 918,-K, což by nepostaovalo ani na úhradu p ednostních nárok správce-jeho odmČny a hotových výdaj dle ust. § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky . 313/2007 Sb., jež iní mČsínČ (vetnČ danČ z p idané hodnoty) celkem 1.089,-K.

Dlužno dodat, že p i oddlužení plnČním splátkového kalendá e není dlužníkovi ponecháno na výbČr, jakou ástku bude nezajištČným vČ itel m splácet a jakou si ponechá pro vlastní pot ebu; podle ust. § 398 odst. 3 vČty první IZ je totiž dlužník p i oddlužení plnČním splátkového kalendá e povinen po dobu 5 let mČsínČ splácet nezajištČným vČ itel m ze svých p íjm ástku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být p i výkonu rozhodnutí nebo p i exekuci uspokojeny p ednostní pohledávky. P edstava dlužníka, že by svoji celou istou mČsíní mzdu mohl použít na mČsíní splátku úhrady pohledávek nezajištČných vČ itel a správce, tudíž není opodstatnČná. Dostatenou ekonomickou nabídku pro oddlužení splátkovým kalendá em si dlužník mohl opat it též zajištČním p íjm od t etích osob prost ednictvím odpovídající smlouvy o pravidelném plnČní v jeho prospČch, což však neuinil. Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka d vodným a napadené usnesení podle ust. § 219 obanského soudního ádu jako vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prost ednictvím MČstského soudu v Praze.

V Praze dne 10. ledna 2014

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva