2 VSPH 196/2016-B-33
KSHK 42 INS 11751/2014 2 VSPH 196/2016-B-33

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Štěpánky Švubové, bytem Radeč 109, pošta Úpice, o odvolání insolvenčního správce Mgr. Petra Brože, sídlem Nad Malým Mýtem 615, 4, Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 11751/2014-B-26 ze dne 11. prosince 2015

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 42 INS 11751/2014-B-26 ze dne 11.12.2015 v insolvenčním řízení vedeném na majetek Štěpánky Švubové (dále jen dlužnice) přiznal původnímu insolvenčnímu správci BHK správce, v.o.s. (dále jen původní správce) odměnu ve výši 31.460,-Kč za výkon funkce.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že původní správce byl schůzí věřitelů konanou dne 27.7.2015 odvolán z funkce a novým insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Petr Brož (dále jen správce), jehož ustanovení do funkce potvrdil soud usnesením ze dne 11.8.2015. Původnímu správci, jenž nepožadoval odměnu za správu majetkové podstaty, ale toliko za přezkoumání 26 pohledávek, přiznal soud odměnu, již stanovil dle ust. § 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb.

Proti tomuto usnesení se správce včas odvolal z opatrnosti proto, že v době vydání napadeného usnesení nebylo dosud pravomocně rozhodnuto o řešení úpadku dlužnice konkursem. Protože podáním ze dne 21.1.2016 vzal odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 1. února 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná