2 VSPH 196/2013-A-11
KSPL 29 INS 30376/2012 2 VSPH 196/2013-A-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátď složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vďci dlužníka Greencars CZ, s.r.o., sídlem T.G. Masaryka 43, Karlovy Vary, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 29 INS 30376/2012-A-6 ze dne 27. prosince 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 29 INS 30376/2012-A-6 ze dne 27. prosince 2012 se mďní tak, že se dlužníku Greencars CZ, s.r.o. ukládá zaplatit zálohu na náklady insolven ního ízení ve výši 30.000,-K do deseti dn od právní moci usnesení v hotovosti do pokladny nebo na ú et Krajského soudu v Plzni.

Od vodnďní:

Krajský soud v Plzni usnesením .j. KSPL 29 INS 30376/2012-A-6 ze dne 27.12.2012 uložil Greencars CZ, s.r.o. (dále jen dlužník), jež se insolven ním návrhem doru eným soudu dne 3.12.2012 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na sv j majetek, aby do sedmi dn od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolven ního ízení ve výši 45.000,-K .

V od vodnďní usnesení odkázal soud na ust. § 108 odst. 1 insolven ního zákona, podle nďhož m že soud vyzvat insolven ního navrhovatele k zaplacení zálohy na náklady insolven ního ízení až do výše 50.000,-K , a vysvďtlil, že záloha je nutná k tomu, aby insolven ní správce mďl bezprost ednď po rozhodnutí o úpadku a po ustanovení do funkce k dispozici finan ní prost edky nezbytné k jejímu výkonu a aby byly k dispozici prost edky umožěující uhradit alespoě z ásti nároky insolven ního správce. Pot eba úhrady zálohy vyplývá podle soudu z toho, že podle vlastního tvrzení nevlastní dlužník žádný majetek, a prost edky ke krytí náklad insolven ního ízení proto nelze zajistit jinak.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník odvolal, p i emž z odvolání plyne požadavek, aby je odvolací soud zmďnil tak, že se mu povinnost zaplatit zálohu na náklady insolven ního ízení neuloží. V odvolání namítal, že prost edky k úhradď zálohy nemá. Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospďl k tďmto zjištďním a závďr m:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolven ního zákona m že insolven ní soud p ed rozhodnutím o insolven ním návrhu uložit insolven nímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tď zaplatil zálohu na náklady insolven ního ízení až do ástky 50.000,-K , je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolven ního ízení ve stanovené lh tď zaplacena, m že insolven ní soud p ed rozhodnutím o insolven ním návrhu insolven ní ízení zastavit, a neu iní-li tak, m že p ikro it k jejímu vymáhání; o tom musí insolven ního navrhovatele pou it. Povinnost zaplatit zálohu nelze uložit insolven nímu navrhovateli, který je zamďstnancem dlužníka a jehož pohledávka spo ívá pouze v pracovních nárocích.

Ú elem institutu zálohy je p edevším umožnit insolven nímu správci výkon jeho funkce, p edejít hrozbď nedostatku finan ních prost edk bezprost ednď po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoě ásti nárok insolven ního správce pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Dále považoval odvolací soud za nutné poznamenat, že-vyjma p ípad vymezených v ust. § 144 insolven ního zákona-neposkytuje zákon v p ípadď zjištďní absence majetku dlužníka použitelného pro ú ely insolven ního ízení podklad pro další pokra ování v insolven ním ízení. Testem k tomu, aby nejistota v této otázce mohla být odstranďna na samém za átku insolven ního ízení a aby insolven ní ízení nebylo zneužíváno pro ú ely, k nimž sloužit nesmí, je právď uložená povinnost dlužníka zaplatit zálohu na náklady insolven ního ízení. Disponuje-li dlužník takovým majetkem a zálohu na náklady insolven ního ízení z nďho zaplatí, lze pak požadovat, aby insolven ní ízení probďhlo alespoě v režimu nepatrného konkursu. Ukáže-li se však, že dlužník není schopen zálohu zaplatit, výsledek tohoto testu z etelnď podpo í závďr, že další pokra ování insolven ního ízení by bylo zjevným zneužitím postup podle insolven ního zákona namísto likvidace dlužníka.

Z insolven ního návrhu a seznam k nďmu p ipojených odvolací soud zjistil, že dlužník nevlastní žádný majetek, zatímco v i yeské republice a jednomu dalšímu vď iteli má splatné závazky v celkové výši p esahující 160 tisíc K , z nichž nejstarší se staly splatnými v roce 2006. Protože zamítnutí insolven ního návrhu pro nedostatek majetku podle ust. § 144 odst. 1 insolven ního zákona je v daném p ípadď vylou eno, nebo dlužník není obchodní spole ností, jež byla zrušena soudem a jíž byl soudem jmenován likvidátor ze seznamu insolven ních správc , a jeho úpadek bude t eba ešit konkursem, p i emž prost edky nutné ke krytí náklad insolven ního ízení nelze zajistit jinak, soud prvního stupnď nepochybil, když po nďm zaplacení zálohy požadoval. Na rozdíl od soudu prvního stupnď dospďl však odvolací soud k závďru, že s p ihlédnutím k celkové výši závazk a po tu vď itel dlužníka a tvrzené absenci majetku posta í na krytí náklad insolven ního ízení bezprost ednď po rozhodnutí o úpadku záloha ve výši 30.000,-K .

K argumentaci dlužníka, že nedisponuje prost edky použitelnými na úhradu zálohy na náklady insolven ního ízení, nelze než konstatovat, že zjevnď nesplnil povinnost vyplývající pro nďj jakožto spole nost s ru ením omezeným z ust. § 124 obchodního zákoníku, nebo jinak by k takovému ú elu mohl nepochybnď použít rezervní fond, jenž byl povinen vytvo it. To jde ovšem toliko k jeho tíži. Totéž platí i v p ípadď, že finan ní prost edky, jimiž p ed zahájením ízení disponoval, použil-a si musel být vďdom toho, že po dobu více než pďti let není schopen plnit své splatné závazky v i více vď itel m-jinak.

Na základď tďchto zjištďní a veden názory vyjád enými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 ob anského soudního ádu a napadené usnesení zmďnil, jak uvedeno ve výroku.

Pou ení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže dovolací soud dospďje k závďru, že napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mďsíc od doru ení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 4. b ezna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva