2 VSPH 195/2016-P29-7
KSUL 79 INS 13294/2015 2 VSPH 195/2016-P29-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Střekov Fatty Acids, a.s., sídlem Revoluční 86, Ústí nad Labem, o odvolání MAKIMA, s.r.o., sídlem Filištínská 28, Chrudim, zast. advokátem JUDr. Petrem Čichovským, sídlem Družstevní 411, Týnec nad Sázavou, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 13294/2015-P29-2 ze dne 4. ledna 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 13294/2015-P29-2 ze dne 4. ledna 2016 se p o t v r z u j e ve znění, že se o d m í t á přihláška pohledávky MAKIMA, s.r.o. ve výši 18.248,28 EUR.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 79 INS 13294/2015-P29-2 ze dne 4.1.2016 v insolvenčním řízení vedeném na majetek Střekov Fatty Acids, a.s. (dále jen dlužník) odmítl přihlášku pohledávky MAKIMA, s.r.o. (dále jen odvolatel) ve výši 18.248,28 Kč a rozhodl, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 16.7.2015 (č.d. A-15) rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval věřitele, kteří tak dosud neučinili, aby do 2 měsíců od zveřejnění rozhodnutí o úpadku přihlásili do insolvenčního řízení pohledávky vůči dlužníkovi. Lhůta k přihlášení pohledávek by byla zachována, pokud by přihláška pohledávky byla nejpozději dne 16.9.2015 doručena soudu nebo dána dne 16.9.2015 k poštovní přepravě . Protože odvolatel doručil soudu přihlášku až dne 17.9.2015 (podle soudu jí odvolatel přihlásil pohledávku ve výši 18.248,28 Kč), rozhodl soud dle ust. § 185 insolvenčního zákona, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a rozhodl o tom, že přihláška byla podána včas. V odvolání upozornil na to, že do insolvenčního řízení nepřihlásil pohledávku ve výši 18.248,28 Kč, jak uvedl soud v napadeném usnesení, ale ve výši 18.248,28 EUR. Především však namítal, že se dle ust. § 57 občanského soudního řádu do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty: protože rozhodnutí o úpadku obsahující výzvu k podávání přihlášek do insolvenčního řízení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 16.7.2015, počala podle něj lhůta k přihlášení pohledávek běžet následujícího dne a skončila až dne 17.9.2015, kdy přihlášku podal.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek dle ust. § 136 odst. 3 téhož zákona 30 dnů. Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Protože ust. § 71 a násl. insolvenčního zákona obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení (vyvěšení usnesení vydaných insolvenčním soudem na úřední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho bydliště, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v případě usnesení o prohlášení konkursu, insolvenční zákon nevyžaduje), má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i) a § 419 až 425 insolvenčního zákona).

Konečně vzhledem k odvolací argumentaci nutno uvést, že insolvenční zákon neobsahuje zvláštní úpravu o počítání lhůt, proto je v souladu s ust. § 7 insolvenčního zákona i v insolvenčním řízení třeba použít ust. § 57 občanského soudního řádu. Podle tohoto ustanovení se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin (odst. 1). Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým určením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (odst. 2). Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (odst. 3). Odvolateli lze přisvědčit v tom, že dle odstavce 1 citovaného ustanovení do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo k události určující počátek lhůty-v daném případě-jak odvolací soud ověřil v insolvenčním rejstříku den 16.7.2015, kdy soud prvního stupně zveřejnil rozhodnutí o úpadku. Lhůta 2 měsíců k přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení tak dle odstavce 2 citovaného ustanovení skončila dne, jenž se svým označením shodoval se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (tj. se dnem 16.7.2015), a to ve středu 16.9.2015, jež byla pracovním dnem. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky do elektronické podatelny soudu až dne 17.9.2015 (soudu došla téhož dne ve 23 hod. 39 min. 10 vt.), soud prvního stupně nepochybil, když ji jako opožděně podanou odmítl.

Pokud jde o obsah přihlášky, ze spisu odvolací soud zjistil, že v ní odvolatel sice uvedl, že v dohodě o uznání dluhu ze dne 21.1.2015, již k přihlášce připojil, uznal dlužník dluh vůči němu ve výši 18.248,28 EUR (a že uplatňoval pohledávku v EUR je zřejmé i z řádku označeného Další okolnosti a z řádku označeného Způsob výpočtu (příslušenství). Oproti tomu v řádcích označených Celková výše pohledávky, Vlastnosti pohledávky, Celková výše přihlášených pohledávek a Celková výše nezajištěných pohledávek ponechal odvolatel předtištěné označení Kč , aniž by důsledně upozornil na to, že se jedná o částky v EUR. S přihlédnutím k těmto skutečnostem mu však nelze než přisvědčit v tom, že do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku ve výši 18.248,28 EUR.

Na základě těchto zjištění neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu potvrdil ve znění, že se odmítá přihláška pohledávky odvolatele ve výši 18.248,28 EUR.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 1. února 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná