2 VSPH 193/2011-A-15
KSPH 36 INS 12614/2010 2 VSPH 193/2011-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Vladimíra Vernera, bytem Chocnějovice 5, pošta Mohelnice nad Jizerou, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 12614/2010-A-9 ze dne 11.ledna 2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 12614/2010-A-9 ze dne 11.ledna 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 36 INS 12614/2010-A-9 ze dne 11.1.2011 odmítl insolvenční návrh Vladimíra Vernera (dále jen dlužník) spojený s návrhem na povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že mu byl dne 22.10.2010 doručen insolvenční návrh dlužníka. Protože k němu dlužník nepřipojil seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, doložení příjmu za poslední 3 měsíce a uvedení počtu vyživovaných osob, vyzval ho soud k doplnění příloh ve lhůtě 7 dnů a poučil ho o tom, jaké údaje má do seznamů uvést, a o následcích, pokud tak neučiní. Dlužník požadované listiny ve stanovené lhůtě nepředložil. Soud proto postupoval podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání uvedl, že do příslušného formuláře vypsal všechny věřitele a označil veškerý svůj majetek. Spolu s odvoláním předložil novou pracovní smlouvu a vyjádřil domněnku, že soudu dodal vše požadované.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje ust. § 103 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ust. § 104 téhož zákona ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek), a v odstavcích 2 a 3 vymezuje obsah seznamu majetku a seznamu závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznamů) podepsal a aby v nich výslovně uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby skutečnost, že žádné dlužníky nebo zaměstnance nemá, v těchto seznamech uvedl.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně vyzval usnesením č.j. KSPH 36 INS 12614/2010-A-8 ze dne 9.11.2010 dlužníka, aby do 7 dnů od doručení výzvy doplnil návrh o seznamy majetku, závazků a zaměstnanců obsahující zákonem požadované údaje, doložil příjmy za poslední 3 měsíce a uvedl počet vyživovaných osob, poučil ho, jaké údaje má do seznamů uvést a že musí obsahovat jeho prohlášení o tom, že údaje jsou úplné a správné, a dále ho poučil o následcích, pokud tak neučiní. Výzva byla dlužníkovi doručena dne 30.11.2010. Přestože insolvenční soud vyčkal více než dva měsíce, dlužník ani po uplynutí stanovené lhůty požadované listiny nepředložil. Soudu prvního stupně proto nelze vytknout žádné pochybení, když za této situace postupoval podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a insolvenční návrh odmítl.

Pro úplnost považoval odvolací soud za nutné poznamenat, že až spolu s podáním ze dne 16.2.2011 předložil dlužník seznamy majetku a závazků, jež však neobsahují prohlášení o jejich úplnosti a správnosti. Jinými slovy, ani v průběhu odvolacího řízení nepředložil zákonem požadované přílohy, jež byl povinen předložit spolu s insolvenčním návrhem.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 22.dubna 2011 JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová