2 VSPH 1929/2017
č. j. KSPH 64 INS 5686/2017 2 VSPH 1929 / 2017 P10 8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců ]UDr. Petra Vaňouse a Mgr. Martina Lišky v insolvenční věci dlužníka: Karel anonymizovano , anonymizovano , bytem Máchova 500, 294 21 Bělá pod Bezdězem, o přihlášce pohledávky věřitele č. 10 o odvolání věřitele: Citibank Europe plc sídlem North Wall Quay 1, Dublin, Irská republika, reg. č. 132781 jednající v České republice prostřednictvím organizační složky Citibank Europe plc, sídlem Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5, IČO 28198131, zastoupeného advokátem Mgr. Robertem Němcem LL. M., sídlem ]áchymova 2/26, 110 00 Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. srpna 2017, č. j. KSPH 64 INS 5686 / 2017 P10-2, takto: Usneseni Krajského soudu v Praze ze dne 23. srpna 2017, č. j. KSPH 64 INS 5686 / 2017 P10-2 se mění tak, že se přihláška pohledávky věřitele Citibank Europe plc, sídlem North Wall Quay 1, Dublin, Irská republika, evidovaná pod P10, neodmítá. a jeho účast v insolvenčním řízení se neukončuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) ve výroku označeným usnesením odmítl pro opožděnost přihlášku pohledávky č. 10 věřitele č. 10: Citibank Europe plc, ICO: 28198131, Adresa: Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5-Stodůlky , a rozhodl o tom, že se k této přihlášce

V nepřihlíží a že účast věřitele č. 10 v insolvenčním řízení konci právní moci tohoto usnesení. Insolvenční soud vyšel zejména z toho, že:

[1] Usnesením ze dne 5. 4. 2017, č. j. KSPH 64 INS 5686/2017wA 10 (dále jen usnesení o úpadku ), zveřejněným v insolvenčním rejstříku téhož dne, zjistil úpadek Karla Strejčka (dále jen dlužník ) a současně povolil řešení jeho úpadku oddluženim. [2] Vusnesení o úpadku vyzval vsouladu s Š 136 odst. 2 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě do 5. 5. 2017.

[3] Dne 20. 4. 2017 doručil věřiteli Citibank Europe plc, sídlem North Wall Quay 1, Dublin (dále též jen věřitel ) jako známému zahraničnímu věřiteli výzvu k podání přihlášky do insolvenčního řízení vedeného ve věci dlužníka (dále jen výzva ).

Shodu s prvopisem potvrzuje ]ana Vlasáková.

10.

2 VSPH 19255017

[4] Lhůta stanovená zákonem pro podávání přihlášek uplynula dne 5. 5. 2017, lhůta pro věřitele, jako věřitele zahraničního, uplynula 30 dní od doručení výzvy, tedy dne 22. 5. 2017.

[5] Věřitel přihlásil svoji pohledávku za dlužníkem do insolvenčního řízení podáním došlým insolvenčnímu soudu dne 15. 6. 2017. soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle 5 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle 5 173 odst. 1 téhož zákona. Stanovená lhůta kpřihlášení pohledávek činí 2 měsíce, a je li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí opovolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů.

Rozhodnutí o úpadku (obdobně jako vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení) doručuje insolvenční soud postupem dle 5 71 odst. 1 insolvenčního zakona (zveřejněním v insolvenčním rejstříku), zvlášť j j dle 5 138 téhož zákona doručuje pouze dlužníkovi, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení, a vyrozumění o něm insolvenční soud adresuje jen subjektům uvedeným VŠ 139 insolvenčního zákona.

Hlava Il. společných ustanovení insolvenčního zákona však zakotvuje speciální úpravu vztahu ke státům Evropské unie, jež vychází z přítno aplikovatelného nařízení Rady (ES) 1346/2000 ze dne 29. 5. 2000, o úpadkovém řízení (dále jen N ařízení ) a konkrétně řeší některé dílčí otázky, jež s použitím Nařízení souvisejí. V tomto rámci 5 430 insolvenčního zákona, ve znění účinném rozhodnutí o úpadku (odst. 1). Pov1nnost vyrozumět známé věřitele podle odstavce 1 splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění (odst. 2). Známým věřitelům podle odstavce 1 insolvenční soud zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášek

Z hlediska právního posouzení věci jsou nad rámec výše uvedeného rozhodné tyto skutečnosti:

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

11.

12.

13.

14.

2 VSPH 1929 / 2011

[1] Insolvenční soud zveřejnil dne 17. 3. 2017 vyhlášku (č. d. A 3), v níž oznámil, že týž den bylo zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužníka. [2] Dlužník v insolvenčním návrhu označil věřitele údajem o jeho organizační složce se sídlem

V v Ceské republice (č. d. A-l), věřitel tak byl známým zahraničním věřitelem.

[3] Insolvenční soud zaslal věřiteli výzvu podle 8 430 odst. 3 insolvenčního zákona (č. d. A-ll), která obsahovala zákonem pozadované náležitosti, stanovila k přihlášení pohledávek lhůtu 30 dní ode dne doručení výzvy a obsahovala poučení o následcích jejího zmeškání.

[4] Dle podacího archu (č. d. P10- 6) byla zásilka obsahující usnesení o úpadku a výzvu podána na Ceskou poštu a obdržela podací číslo RR866065777CZ.

[5] Dle zprávy České pošty, s. p. (č. d. A 13 a č. d. A 14) ze dne 17. 8. 2017 o výsledku reklamace č. 17036479 a připojené přílohy od pošty v Dublinu, Irské republice, byla zásilka podací číslo RR866065777CZ řádně doručena věřiteli dne 20. 4. 2017 (strana 2 reklamace vyplněná poštou v Dublinu). Součástí vyřízení reklamace přitom není dodejka či jiný doklad o tom, že jenž by obsahoval potvrzení věřitele, že zásilku převzal.

[6] Věřitel doručil přihlášku pohledávky za dlužníkem do datové schránky insolvenčního soudu dne 15. 6. 2017 v 16 hodin 20 minut (č. d. P10 -1).

Z výše uvedeného je patrné, že insolvenční soud respektoval úpravu obsaženou v Š 430 insolvenčního zákona, která počítá s tím, že známí věřitelé dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, budou insolvenčním soudem vyrozumění o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku zvláštním doručením těchto rozhodnutí (Š 430 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona) a že jim bude zvlášť doručena i výzva k podávání přihlášek, z čehož plyne, že těmto známým věřitelům v souladu s ustanovením $ 74 odst. 2 insolvenčního zákona začíná běžet lhůta k podání přihlášek až ode dne, kdy jim výzva k podávání přihlášek bude doručena zvlášť. Srov. např. již usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2008, sen. zn. 29 NSČR 4/2008, uveřejněné pod číslem 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Insolvenční soud přitom při doručování výzvy postupoval podle kapitoly II., oddílu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007, o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemnosti) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000, upravující jiné způsoby zasílání a doručování soudních písemností, kdy dokladem o doručení je potvrzení o přijetí nebo rovnocenný doklad dle článku 14, kterým nepochybně bude klasická růžová dodejka.

Dodejka však v insolvenčním spise není založena, zcela tak absentuje potvrzení příjemce o tom, že zásilku převzal. Podle názoru odvolacího soudu nelze chybějící dodejku nahradit potvrzením pošty, že zásilka byla skutečně doručena (20. 4. 2017). K tomu srov. obdobně usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 9. 2013, sen. zn. 2 VSOL 695/2013 a závěry obsažené v nálezu Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2001, sp. zn. III. ÚS 473/01 ze dne 13. 12. 2001, podle nichž při doručování rozhodnutí vyhotovených soudy účastníkům nelze připustit stav, který by byť jen vzbuzoval pochybnosti o tom, zda tato rozhodnutí byla doručena či nikoliv.

Za této situace nelze než uzavřít, že nebylo prokázáno, že věřiteli byla výzva k podání přihlášky pohledávek řádně doručena. Věřiteli tak dosud nezačala běžet lhůta k přihlašování pohledávek. Nelze-li přijmout závěr, že věřiteli počala běžet lhůta k podání přihlášky, pak logicky nemůže obstát závěr, že přihlášku podal opožděné. Nenastala tudíž skutečnost, jež by způsobila, že se k přihlášené pohledávce věřitele nepřihlíží, a proto nebyl dán ani důvod k jejímu odmítnutí a ukončení účasti věřitele v tomto řízení dle Š 185 insolvenčního zákona.

Shodu s prvopisem potvrzuje ]ana Vlasáková.

2 VSPH 1929721317 věřitele důvodným, a proto podle 0 220 odst. 1 za použití 5 167 odst. 2 o. s. ř. napadené usnesení změnil způsobem shora uvedeným, přičemž reflektoval skutečnost, že věřitelem je Citibank

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 8. března 2018

Mgr. Tomáš Braun v. r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.