2 VSPH 1925/2014-P4-7
KSCB 27 INS 11354/2014 2 VSPH 1925/2014-P4-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a ze soudců Mgr. Martina Lišky a Mgr. Kláry Halové ve věci dlužnice Aleny anonymizovano , anonymizovano , IČO: 73474941, bytem a sídlem Havanská 2816/17, Tábor, o odvolání a) MUDr. Libuše anonymizovano , anonymizovano , a b) MUDr. Petra anonymizovano , anonymizovano , obou bytem Tálín 24, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 11354/2014-P4-2 ze dne 5. září 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 11354/2014-P4-2 ze dne 5. září 2014 se v bodě I. výroku p o t vr zu j e , v bodě II. výroku se m ě n í tak, že účast věřitelů MUDr. Libuše anonymizovano a MUDr. Petra anonymizovano v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích v bodě I. výroku shora označeného usnesení v insolvenčním řízení Aleny anonymizovano (dále jen dlužnice) odmítl přihlášku pohledávky P4 MUDr. Libuše anonymizovano a MUDr. Petra anonymizovano (dále jen Odvolatelka a/, Odvolatel b/ nebo Odvolatelé) ze dne 9.7.2014 ve výši 134.907,16 Kč (dále jen Pohledávka), a v bodě II. výroku rozhodl o tom, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast Odvolatelů v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSCB 27 INS 11354/2014-A-11 ze dne 9.6.2014 rozhodl o úpadku dlužnice a povolení oddlužení (dále též jen Rozhodnutí o úpadku), a věřitele, kteří dosud pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, vyzval, aby tak učinili do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění a současně je poučil o tom, že k opožděně podaným přihláškám nebude přihlížet a že se takto opožděně uplatněné přihlášky v insolvenčním řízení neuspokojují. Protože mu Odvolatelé doručili přihlášku Pohledávky až dne 22.7.2014 po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, jež skončila dnem 9.7.2014, postupoval insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích podali Odvolatelé včasné odvolání, v němž namítali, že o Rozhodnutí o úpadku, a tudíž ani o lhůtě k přihlášení Pohledávky, nebyli informováni a že se od svého zástupce (zpětně) dozvěděli o tom, že se dne 18.9.2014 konala schůze věřitelů, které se nemohli zúčastnit, neboť na ni nebyli pozváni. Poukazovali rovněž na to, že jim napadené usnesení nebylo doručeno do vlastních rukou, resp. že jej našli po dovolené v domovní schránce v Talíně, přestože má Odvolatel b) trvalé bydliště na adrese Písek-Drlíčov, Fráni Šrámka 156. Závěrem zdůraznili, že Pohledávku přihlásili prostřednictvím firmy pana Jiřího Brejchy, správa pohledávek , který se jim sám přihlásil s tím, že Pohledávka byla poslána jako datová zpráva dne 9.7.2014.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (ust. § 94 odst. 2 písm. c/ IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející dle ust. § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá.

Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 věty před středníkem IZ v insolvenčním řízení přípustné.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle ust. § 173 odst. 1 IZ. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, jako tomu bylo v tomto případě, činí tato lhůta 30 dnů (ust. § 136 odst. 3 IZ).

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 9.6.2014 v 7 hod. 25 min. bylo u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod č.j. KSCB 27 INS 11354/2014-A-11 zveřejněno Rozhodnutí o úpadku, jež nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 IZ na 30 dnů ode dne tohoto rozhodnutí, a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec této lhůty, jež začala plynout dne 9.6.2014, tak v dané věci vskutku připadl na čtvrtek 9.7.2014.

Do insolvenčního řízení dlužnice Odvolatelé přihlásili dne 10.7.2014 nezajištěnou pohledávku ve výši 100.000,-Kč (č.d. P2-1) představující dluh na nájemném (na energiích, za odběr vody, nájem kotle a domu) za restauraci TAMPICO, kterou dlužník provozoval, jež je vykonatelná na základě usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci č.j. 3 Nc 1401/2008-9 ze dne 21.4.2004 (dále jen pohledávka P2). Přihláška Pohledávky představující dluh na nájemném za restauraci TAMPICO pro částku 104.544,36 Kč (vykonatelná dle platebního rozkazu č.j. 18 Ro 437/2007-7) a pro částku 30.362,80 Kč (vykonatelná dle platebního rozkazu č.j. 19 Ro 969/2007-5) byla doručena do datové schránky soudu až dne 22.7.2014, a Odvolatelé se mýlí, uvádějí-li v odvolání jinak.

Soud prvního stupně proto nepochybil, když o přihlášce Pohledávky rozhodl podle ust. § 185 IZ, neboť Odvolatelé jí přihlásili do insolvenčního řízení opožděně (lhůta k podání přihlášky je lhůtou procesní, a proto pro její zachování postačuje, je-li poslední den lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost ji doručit-k tomu viz např. usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn. 29 NSČR 4/2008 ze dne 4.9.2008 uveřejněné pod č. 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), tedy po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek.

K odvolací argumentaci, že Odvolatelé nebyli o Rozhodnutí o úpadku (jehož součástí bylo rovněž svolání a stanovení termínu přezkumného jednání a schůze věřitelů) informováni, je třeba v první řadě uvést, že judikatura prezentovaná např. usnesením Nejvyššího soudu ČR sen. zn. 29 NSČR 3/2012 ze dne 29.2.2012 uveřejněném pod číslem 84/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek vychází z toho, že nezbytným institutem stávající úpravy insolvenčního práva je veřejně přístupný insolvenční rejstřík, jehož prostřednictvím je zajištěna informovanost účastníků a třetích osob o průběhu jednotlivých řízení. Součástí insolvenčního rejstříku je nejen seznam dlužníků, z něhož lze zjistil informaci o insolvenčním řízení konkrétního dlužníka, ale též jednotlivé insolvenční spisy, jež obsahují údaje, z nichž je zřejmé, u kterého soudu je insolvenční řízení vedeno a v jaké fázi se nachází. Podstatné údaje pro řádné uplatnění pohledávek věřitelů se přitom podávají především z usnesení o úpadku.

K námitce ohledně vadného doručení napadeného usnesení je třeba uvést, že adresou pro doručování je v prvé řadě ve smyslu ust. § 46b o.s.ř. adresa, jíž uvedl adresát ve svém podání-v daném případě v přihlášce Pohledávky (Tálín 24, 298 15 Tálín)-a není-li takové adresy, resp. neuvede-li ji adresát v podání nebo jiném úkonu vůči soudu, doručuje soud fyzické osobě na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel (ust. § 46b písm. a/ o.s.ř.) Judikatura prezentovaná např. usnesením Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 202/2003 ze dne 30.6.2004 je přitom ustálena v tom, že závada v doručení se stává právně nevýznamnou, jestliže rozhodnutí soudu prvního stupně bylo doručeno účastníku řízení způsobem, který nedokládá jeho řádné doručení, a ten je přesto v plném rozsahu napadl odvoláním (jako tomu bylo v této věci).

Je sice pravdou, že Odvolatelé již dne 9.7.2014 udělili plnou moc k přihlášení Pohledávky obecnému zmocněnci Jiřímu Brejchovi (dále jen Zmocněnec), nicméně to nic nemění na tom, že lhůta pro podání přihlášek pohledávek byla stanovena na 30 dnů od Rozhodnutí o úpadku. Jestliže tedy Odvolatelé sami nebo prostřednictvím Zmocněnce nepodali včas přihlášku Pohledávky, stalo se tak jen v důsledku jejich nedbalého postupu.

Soud prvního stupně tedy podmínky pro odmítnutí přihlášky Pohledávky posoudil správně, nicméně přehlédl, že Odvolatelé včas (již dne 10.7.2014) přihlásili do insolvenčního řízení pohledávku P2, nebylo proto namístě, aby rozhodl o ukončení jejich účasti v insolvenčním řízení. Odvolací soud proto napadené usnesení v bodě I. výroku podle ust. § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil a v bodě II. výroku je podle ust. § 220 odst. 1 a § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil tak, že účast Odvolatelů v insolvenčním řízení nekončí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 9. července 2015

Mgr. Tomáš B r a u n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková