2 VSPH 192/2015-A-21
MSPH 91 INS 18196/2014 2 VSPH 192/2015-A-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Ivany Mlejnkové a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Irini Moisidu, bytem Nábřeží Kapitána Jaroše 1001/7, Praha 7, adresa pro doručování: Komunardů 431/12, 170 00 Praha 7, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 18196/2014-A-16 ze dne 2. ledna 2015

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 18196/2014-A-16 ze dne 2. ledna 2015 se m ě n í tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 91 INS 18196/2014-A-16 ze dne 2.1.2015 odmítl insolvenční návrh, jímž se Irini Moisidu (dále jen dlužnice) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dlužnici, která k insolvenčnímu návrhu podanému dne 16.6.2014 nepřipojila úplný seznam závazků, vyzval usnesením ze dne 8.12.2014 (č.d. A-14), aby do 10 dnů od doručení výzvy doplnila návrh předložením seznamu závazků, leč dlužnice tak neučinila. Nevyhověl přitom její žádosti o prodloužení lhůty, neboť ji již usnesením ze dne 29.7.2014 (č.d. A-6) vyzval k doplnění seznamu závazků o údaje ohledně jejího závazku vůči Ivu Schovancovi, leč dlužnice nebyla schopna zjistit její výši. Protože dlužnice nedoplnila ve stanovené lhůtě insolvenční návrh o řádný seznam závazků, soud dle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a umožnil soudu prvního stupně rozhodnout o jejím úpadku a o povolení oddlužení. V odvolání uvedla, že již dne 18.11.2014 zaslala soudnímu exekutorovi Mgr. Jiřímu Nevřelovi žádost o sdělení, kolik činí aktuálně její závazek vůči Ivu Schovancovi. Po obdržení výzvy soudu kontaktovala dne 19.12.2014 jmenovaného telefonicky a ten jí slíbil, že jí vyčíslení zašle poštou nejpozději do 23.12.2014, ale neučinil tak. V mezidobí o tom informovala soud a požádala ho prodloužení lhůty k předložení seznamu. Protože jí Mgr. Jiří Nevřela požadované údaje nezaslal, kontaktovala ho opětovně telefonicky dne 6.1.2015 a přemluvila ho, aby jí je zaslal emailem. Až poté, kdy tak učinil, mohla seznam závazků, jenž k odvolání připojila, doplnit o požadovaný údaj: z vyčíslení zpracovaného Mgr. Ivem Nevřelou pověřeného soudním exekutorem Mgr. Jiřím Nevřelou dne 5.1.2015 plyne, že by v rámci exekuce mělo být na pohledávku oprávněného Iva Schovance vymoženo ještě 14.591,44 Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ust. § 104 téhož zákona totiž ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek). Dle odst. 2 je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí. V odstavci 3 je vymezen obsah seznamu závazků, přičemž výslovně vyžaduje, aby dlužník uvedl v seznamu údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznamů) podepsal a aby v nich výslovně uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby skutečnost, že žádné dlužníky nebo zaměstnance nemá, v těchto seznamech uvedl.

Z insolvenčního návrhu a jeho příloh odvolací soud zjistil, že dne 16.6.2014 došel Městskému soudu v Praze insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení, jenž k němu dlužnice podala nesprávně prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 1. V insolvenčním návrhu tvrdila, že vůči pěti věřitelům (Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, Secapital SARL, Tessile ditta services, a.s., AQ fin, s.r.o. a České televizi) má závazky, jež se staly splatnými v období od 24.10.2008 do 24.3.2014 v celkové výši 95.145,33 Kč nepocházející z podnikání, jež není schopna splácet. K návrhu připojila mimo jiné seznam závazků, v němž tyto věřitele označila názvem, adresou sídla a uvedla právní důvod závazků, jejich výši a datum splatnosti. Seznam podepsala a výslovně v něm prohlásila, že je správný a úplný. Protože k návrhu připojila svoje oznámení ze dne 30.10.2013 adresované soudnímu exekutorovi Mgr. Jiřímu Nevřelovi, v němž vyjádřila přesvědčení, že čtyřmi srážkami z jejího bankovního účtu již byla zcela zapravena pohledávka Iva Schovance, vyzval ji soud usnesením ze dne 29.7.2014 (č.d. A-6), aby předložila nový (aktualizovaný) seznam závazků a listiny, které osvědčují její úpadek, a aby mu sdělila, zda již uhradila závazek vůči Ivu Schovancovi a zda je schopna navýšit své příjmy. Na tuto výzvu reagovala dlužnice podáním ze dne 7.8.2014, jímž soudu sdělila, že Iva Schovance požádala o vyčíslení pohledávky vůči ní, a vzhledem k období dovolených požádala o prodloužení lhůty k jejímu splnění. Usnesením ze dne 13.8.2014 (č.d. A-8) odmítl soud insolvenční návrh dle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona s odůvodněním, že dlužnice přes výzvu k doplnění insolvenčního návrhu nepředložila řádný seznam závazků ani listiny osvědčující její úpadek. Na podání ze dne 13.8.2014 a ze dne 14.8.2014 (č.d. A-9 a A-10), jimiž mu dlužnice předložila aktualizovaný seznam závazků, smlouvu o důchodu, již dne 18.7.2014 uzavřela s Jiřím Brousilem, a listiny týkající se exekučních řízení, jež proti ní byla vedena, a sdělila mu, že dosud neobdržela vyčíslení pohledávky Iva Schovance a soudu je předloží, jakmile jím bude disponovat, reagoval soud usnesením ze dne 30.9.2014 (č.d. A-11), jímž změnil usnesení ze dne 13.8.2014 (č.d. A-8) a rozhodl o tom, že se insolvenční návrh dlužnice neodmítá. V odůvodnění usnesení uvedl, že se dlužnice včas odvolala proti usnesení ze dne 13.8.2014 (č.d. A-8), v odvolání namítala, že podáním ze dne 7.8.2014 požádala o prodloužení lhůty k doplnění návrhu, a následně insolvenční návrh skutečně doplnila. Usnesením ze dne 8.12.2014 (č.d. A-14) soud opětovně dlužnici vyzval k doplnění insolvenčního návrhu, přičemž tentokrát požadoval, aby mu předložila aktualizovaný seznam závazků, jenž podepíše a opatří doložkou o správnosti a úplnosti, s uvedením závazku vůči Ivu Schovancovi. Poté, kdy ho dlužnice podáním ze dne 17.12.2014 informovala o tom, že jí soudní exekutor Mgr. Jiří Nevřel přislíbil, že jí údaje o pohledávce Iva Schovance poskytne, a požadovala proto, aby jí soud prodloužil lhůtu ke splnění uložené povinnosti, vydal soud napadené usnesení.

Přestože je pro rozhodnutí o odvolání dlužnice podstatné, že-byť až s odvoláním-předložila dlužnice vyčíslení dosud neuhrazené pohledávky Iva Schovance, tím vyhověla požadavku soudu obsaženému v usnesení ze dne 8.12.2014 (č.d. A-14) a odstranila jím vytčený nedostatek insolvenčního návrhu, je odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně toho názoru, že za situace popsané shora, tj. s přihlédnutím k průběhu celého řízení, nebylo odmítnutí insolvenčního návrhu napadeným usnesením namístě. V prvé řadě proto, že dlužnice připojila k insolvenčnímu návrhu řádný seznam závazků, jehož obsah korespondoval s popisem rozhodujících skutečností obsaženým v insolvenčním návrhu. Na tom nic nemění skutečnost, že podezření soudu o nesprávnosti či neúplnosti seznamu předloženého dlužnicí vyvolal obsah listiny ze dne 30.10.2013 adresované soudnímu exekutorovi Mgr. Jiřímu Nevřelovi, již připojila k návrhu a v níž vyjádřila přesvědčení, že v exekuci již byla zcela zapravena pohledávka Iva Schovance. Pokud by totiž v průběhu insolvenčního řízení bylo zjištěno, že tím dlužnice hodlala vyvolat dojem, že má splatné závazky v objemu menším, než tomu je ve skutečnosti, aby splnila zákonem stanovené podmínky oddlužení, mohl soud kvalifikovat její jednání jako nepoctivý záměr, ale závěr, že nepředložila zákonem vyžadovaný seznam závazků, z toho dovodit nelze. Současně nelze pominout, že soud prvního stupně sám v usnesení ze dne 30.9.2014 (č.d. A-11) konstatoval, že dlužnice vytčené vady insolvenčního návrhu (mezi něž podle něj náleželo i nepředložení řádného seznamu závazků) již odstranila, přesto ji k odstranění téhož nedostatku návrhu vyzval usnesením ze dne 8.12.2014 (č.d. A-14).

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným, napadené usnesení podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil a rozhodl o tom, že se insolvenční návrh dlužnice neodmítá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Městského soudu v Praze k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 20. srpna 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková