2 VSPH 1903/2016-B-77
MSPH 94 INS 8795/2011 2 VSPH 1903/2016-B-77

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Hany Homolové ve věci dlužníka JMPT, a.s., IČO: 28169824, sídlem Plečnikova 944, 149 00 Praha 4, o odvolání Tomáše Pavlíka, bytem Plečnikova 918, 149 00 Praha 4, zastoupeného advokátkou Mgr. Evou Tykalovou, sídlem Praha 1, Vodičkova 33, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 8795/2011-B-72 ze dne 29. srpna 2016

takto: Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením označeným shora v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka JMPT, a.s. potvrdil doplňující volbu Lasselsberger, s.r.o. třetím členem věřitelského výboru.

V odůvodnění usnesení soud mimo jiné uvedl, že dne 12. 9.2011 byl na schůzi věřitelů zvolen a soudem potvrzen věřitelský výbor ve složení LB IMMO, s.r.o., Ensora Services Limited a Tomáš Pavlík (jenž vstoupil do řízení za původního člena věřitelského výboru Českou spořitelnu, a. s.). Vzhledem k odstoupení Ensora Services Limited z funkce svolal soud na den 29.8.2016 schůzi věřitelů za účelem doplňující volby. Této schůze se zúčastnili LB IMMO, s.r.o. (nezajištěný věřitel) a Tomáš Pavlík (zajištěný věřitel) jako zbylí členové věřitelského výboru a Lasselsberger, s.r.o. (nezajištěný věřitel), jenž projevil o členství ve věřitelském výboru zájem. Při hlasování byl nezajištěný věřitel Lasselsberger, s.r.o. zvolen všemi hlasy přítomných nezajištěných věřitelů třetím členem věřitelského výboru. Soud doplňující volbu potvrdil usnesením vyhlášeným v průběhu schůze věřitelů.

Proti tomuto rozhodnutí se odvolal zajištěný věřitel Tomáš Pavlík a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Namítal, že nově zvolený člen věřitelského výboru Lasserberger, s.r.o. je spřízněn s dalším členem věřitelského výboru LB IMMO, s.r.o., přičemž tento věřitel uplatňuje v insolvenčním řízení pohledávku za podstatou a jejich propojení by mohlo mít zásadní vliv na rozhodování věřitelského výboru spojené s vedením sporů a rozhodováním o této pohledávce.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda je v daném případě podání odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není. isir.justi ce.cz

Podle ust. § 57 odst. 3 IZ potvrzuje insolvenční soud volbu členů a náhradníků věřitelského výboru; jeho rozhodnutí se nedoručuje.

Podle ust. § 59 odst. 3 IZ nepotvrdí insolvenční soud volbu člena nebo náhradníka věřitelského výboru, je-li tu důvod pochybovat o jejich důvěryhodnosti nebo o tom, že budou k výkonu funkce způsobilí. Toto rozhodnutí musí insolvenční soud vyhlásit do skončení schůze věřitelů, na které k volbě došlo. Podle § 59 odst. 4 téhož zákona vyzve insolvenční soud po vyhlášení rozhodnutí podle odstavce 3 každého z přítomných věřitelů, kteří hlasovali pro zvolení, aby uvedl, zda se vzdává odvolání, a současně je poučí, že odvolání, které nebude podáno do skončení schůze věřitelů, již nelze podat. Vyjádření věřitelů a jejich poučení se uvede v protokolu o jednání. Rozhodnutí doručí insolvenční soud pouze osobám, které proti němu podaly odvolání.

Podle ust. § 11 odst. 1 IZ rozhoduje insolvenční soud při výkonu dohlédací činnosti o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

Podle ust. § 91 IZ není proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

Z citovaných ustanovení vyplývá, že rozhodnutí, jímž je potvrzena volba (doplňující volba) člena nebo náhradníka věřitelského výboru (ust. § 57 odst. 3 IZ), má povahu rozhodnutí vydaného v rámci výkonu dohlédací činnosti (ust. § 11 odst. 1 IZ) a nelze je napadnout odvoláním (ust. § 91 IZ), na rozdíl od rozhodnutí, jímž insolvenční soud nepotvrdí volbu člena nebo náhradníka věřitelského výboru (ust. § 59 odst. 3 IZ), proti němuž je odvolání podle platné zákonné úpravy přípustné (ust. § 59 odst. 4 IZ); tento závěr vyslovil Vrchní soud v Praze již v usnesení sp. zn. KSPH 37 INS 1460/2009, 2 VSPH 367/2009 ze dne 30.11.2009, přičemž od uvedeného závěru není žádný důvod se odchylovat ani v posuzované věci.

Vzhledem k tomu, že odvoláním bylo napadeno rozhodnutí o potvrzení volby člena věřitelského výboru, odvolací soud je jako nepřípustné podle ust. § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 8. listopadu 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu Za správnost: J. Vlasáková