2 VSPH 1901/2014-A-15
KSUL 69 INS 7661/2014 2 VSPH 1901/2014-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníků Vojtěcha Kerula, a Matyldy Kerulové, obou bytem Štúrova 671/7, Teplice, zahájené na návrh dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 69 INS 7661/2014-A-10 ze dne 9. září 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 69 INS 7661/2014-A-10 ze dne 9. září 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 69 INS 7661/2014-A-10 ze dne 9.9.2014 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh Vojtěcha Kerula a Matyldy Kerulové (dále jen dlužník a dlužnice , popř. dlužníci ), jenž se domáhali vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona pro nezaplacení zálohy, již měli dlužníci uhradit do 5.9.2014. S poukazem na ust. § 169 odst. 2 občanského soudního řádu je soud neodůvodnil.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se dlužníci včas odvolali a požadovali, aby je odvolací soud zrušil, řízení pokračovalo a jim bylo povoleno oddlužení. V odvolání uvedli, že si výzvu soudu k zaplacení zálohy přečetli až v září, neboť v srpnu nebyli doma, že hodlají řešit své dluhy splátkami a že nemají dostatek finančních prostředků na zaplacení zálohy.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že se dlužníci společným návrhem doručeným soudu prvního stupně dne 20.3.2014 domáhali vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení a soud prvního stupně jim usnesením ze dne 13.8.2014 (č.d. A-9) uložil, aby do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč s tím, že jejich úpadek bude řešen konkursem, neboť nejsou schopni uspokojit 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů (dlužník je nezaměstnaný a nemá žádný příjem a příjem dlužnice tvoří pouze dávky sociální podpory, jež nepodléhají výkonu rozhodnutí), přičemž je poučil o následcích v případě nesplnění uložené povinnosti. Usnesení bylo dlužníkovi i dlužnici doručeno dne 19.8.2014 vložením do domovní schránky a právní moci nabylo dne 4.9.2014. Dlužníci, ač řádně poučeni o možných následcích, povinnost uloženou pravomocným soudním rozhodnutím do okamžiku vydání napadeného rozhodnutí nesplnili. Dlužno přitom poznamenat, že ji dle obsahu spisu neuhradili ani dodatečně po jeho vydání.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníků důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 25. září 2014

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová