2 VSPH 1868/2014-A-21
MSPH 96 INS 18386/2014 2 VSPH 1868/2014-A-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka tauCETI, s.r.o., sídlem Hlavní 2732/145, Praha 4, zast. advokátem JUDr. Jiřím Rubkem, sídlem Sukova 1307, Říčany, zahájené na návrh Martiny Urbanové, bytem Vlachova 1511, Praha 5, o odvolání podaném za dlužníka Kristinou Molíkovou, bytem Hackerova 791/1, Praha 8, a Irenou Hofmannovou, bytem Hlavní 2732/145, Praha 4, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 18386/2014-A-15 ze dne 28. srpna 2014

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 96 INS 18386/2014-A-15 ze dne 28.8.2014 rozhodl pod bodem I. výroku na návrh Martiny Urbanové (dále jen navrhovatelka) o zjištění úpadku tauCETI, s.r.o. (dále jen dlužník), prohlásil na jeho majetek konkurs (bod II. výroku), insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Radku Šimkovou (bod III. výroku), konstatoval, že účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají zveřejněním rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku), vyzval osoby, které mají vůči dlužníkovi závazky, aby plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci, a vyzval věřitele k přihlášení pohledávek za dlužníkem a ke sdělení zajišťovacích práv, jež uplatňují na jeho věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách (body V. až VII. výroku), na den 4.12.2014 nařídil přezkumné jednání, svolal schůzi věřitelů a stanovil její program (body VIII. a IX. výroku), insolvenčnímu správci uložil, aby mu předložil seznam přihlášených pohledávek, zprávu o své činnosti a zprávu o hospodářské situaci dlužníka a aby případným zahraničním věřitelům oznámil zahájení řízení a vyzval je k přihlášení pohledávek (body X., XII. a XIII. výroku), a dlužníkovi uložil, aby mu předložil seznamy svého majetku a závazků (bod XI. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že insolvenční správcem byl určen opatřením předsedy Městského soudu v Praze ze dne 26.8.2014 s tím, že ostatní výroky usnesení se neodůvodňují, neboť ve smyslu ust. § 169 odst. 2 občanského soudního řádu jimi bylo vyhověno insolvenčnímu návrhu, k němuž se dlužník připojil.

Toto usnesení Městského soudu v Praze napadly odvoláním podaným za dlužníka Kristina Molíková a Irenou Hofmannová s vysvětlením, že tak činí jakožto společnice dlužníka, jenž v současné době nemá statutární orgán. V odvolání uvedly, že stejně jako třetí společník Ing. Otto Hofmann mají jakožto dědičky původní společnice dlužníka PhDr. Ireny Hofmannové zemřelé dne 22.3.2013 padesátiprocentní obchodní podíl a vztah jmenovaného vůči nim je nepřátelský. Dne 27.6.2014 byl Ing. Otto Hofmann odvolán valnou hromadou z funkce jednatele dlužníka a nový jednatel nebyl valnou hromadou zvolen. Dne 25.8.2014 proto Kristina Molíková a Irena Hofmannová podaly podle ust. § 198 odst. 3 zákona o obchodních korporacích Městskému soudu v Praze návrh na jmenování jednatele na dobu, než bude řádně zvolen nový jednatel. V odvolání uvedly, že jim není známo, komu byla doručena výzva insolvenčního soudu k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu navrhovatelky, a vyjádřily pochybnost o oprávnění JUDr. Jiřího Rubka vyjadřovat se k němu v zastoupení dlužníka na základě plné moci, jíž ho v minulosti zmocnil k zastupování dlužníka tehdejší jednatel Ing. Otto Hoffman. Pro posouzení toho, zda je dlužník v úpadku, označily za podstatné to, že majetek dlužníka byl k datu úmrtí PhDr. Ireny Hofmannové ohodnocen částkou 4.809.000,-Kč, z níž podstatnou část tvořila budova čp. 468 v k.ú. Říčany-Radošovice oceněná částkou 4.350.000,-Kč. Až následně uplatnil Ing. Otto Hofmann vůči dlužníkovi pohledávku, již sám jako jednatel dlužníka uznal, a postoupil ji své družce Ing. Marii Rombaldové. Notářským zápisem svolil k vykonatelnosti dluhu a nemovitost byla v rámci exekuce převedena do vlastnictví Ing. Marie Rombaldové. Za pochybnou označily i pohledávku navrhovatelky, jež je dcerou Ing. Marie Rombaldové, neboť byl-li dlužník ve finančních problémech, nebyl podle nich důvod k uzavření dohody provedení práce s navrhovatelkou.

Podle ust. § 7 insolvenčního řízení nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Protože insolvenční zákona neobsahuje úpravu vymezující, kdo jedná za právnickou osobu v insolvenčním řízení, postupoval odvolací soud při posuzování oprávnění společnic dlužníka Kristiny Molíkové a Ireny Hofmannové k jednání za dlužníka v tomto řízení a potažmo k podání odvolání podle ust. § 21 občanského soudního řádu. Vzhledem k tomu, že toto ustanovení-na rozdíl od členů statutárního orgánu, zaměstnanců pověřených statutárním orgánem, vedoucích odštěpného závodu, jde-li o věci týkající se tohoto závod, a prokuristy, může-li podle udělené prokury jednat samostatně-neopravňuje k jednání za právnickou osobu její společníky, dovodil, že jmenované nebyly oprávněny podat za dlužníka odvolání. Neprokázaly přitom ani to, že by k zastupování dlužníka v občanském soudním řízení (v insolvenčním řízení) byly zmocněny. Dlužno přitom poznamenat, že vzhledem k tomu, že dlužník nemá statutární orgán, nelze jinak odstranitelný nedostatek podmínek řízení, ani dodatečným udělením zmocnění k zastupování dlužníka jmenovanými odstranit. Z tohoto důvodu rozhodl odvolací soud podle ust. § 104 odst. 2 občanského soudního řádu o zastavení odvolacího řízení.

Pouze pro úplnost považoval odvolací soud za nutné poznamenat, že v řízení před soudem prvního stupně byl dlužník zastoupen advokátem JUDr. Jiřím Rubkem na základě plné moci, již mu dne 9.4.2013 udělil tehdejší jednatel dlužníka Ing. Otto Hofmann. Z obsahu spisu přitom neplyne, že by plná moc byla odvolána dlužníkem či vypovězena zástupcem. Výzva k vyjádření k insolvenčnímu návrhu byla dlužníkovi doručena do datové schránky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 3. října 2014

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová