2 VSPH 1849/2013-P33-10
KSPH 36 INS 25895/2012 2 VSPH 1849/2013-P33-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve vČci dlužník Vladimíra Kettnera a Jaroslavy Kettnerové, bytem Borek 3, o odvolání UniCredit Leasing CZ, a.s., sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, zast. advokátem Mgr. Petrem Šabatkou, sídlem Václavské nám. 33, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 36 INS 25895/2012-P33-2 ze dne 22. b ezna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 36 INS 25895/2012-P33-2 ze dne 22. b ezna 2013 se m Č n í tak, že se p ihláška pohledávky vČ itele UniCredit Leasing CZ, a.s., neodmítá a jeho úast v insolvenním ízení nekoní.

Od vodnČní:

Krajský soud v Praze usnesením .j. KSPH 36 INS 25895/2012-P33-2 ze dne 22.3.2013 odmítl p ihlášku pohledávky UniCredit Leasing CZ, a.s. (dále jen odvolatel) do insolvenního ízení týkajícího se Vladimíra Kettnera a Jaroslavy Kettnerové (dále jen dlužník a dlužnice, pop . dlužníci) a rozhodl o tom, že úast odvolatele v insolvenním ízení koní právní mocí tohoto usnesení.

V od vodnČní usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 31.1.2013 rozhodl o úpadku dlužník a vyzval vČ itele, kte í dosud nep ihlásili pohledávky do insolvenního ízení, aby tak uinili do 30 dn ode dne rozhodnutí o úpadku. Konec lh ty pro p ihlášení pohledávek p ipadl v daném p ípadČ na den 4.3.2013. Protože odvolatel podal p ihlášku pohledávky ve výši 226.524,30 K v i dlužníkovi do insolvenního ízení elektronicky do elektronické podatelny soudu až dne 15.3.2013, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatel vas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a vČc vrátil soudu prvního stupnČ k dalšímu ízení. V odvolání namítal, že p ihlášku podal vas vzhledem k tomu, že v rozporu s ust. § 420 insolvenního zákona není v insolvenním rejst íku vyznaeno identifikaní íslo dlužníka. Vyjád il p esvČdení, že tato skutenost nem že jít k jeho tíži.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenního zákona podávají vČ itelé p ihlášky pohledávek u insolvenního soudu od zahájení insolvenního ízení až do uplynutí lh ty stanovené rozhodnutím o úpadku. K p ihláškám, které jsou podány pozdČji, insolvenní soud nep ihlíží a takto uplatnČné pohledávky se v insolvenním ízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku vyzve insolvenní soud podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenního zákona vČ itele, kte í dosud nep ihlásili své pohledávky, aby tak uinili ve stanovené lh tČ, a pouí je o následcích jejího zmeškání dle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Stanovená lh ta k p ihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dn a delší 2 mČsíc , a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, iní tato lh ta 30 dn .

Podle ust. § 185 insolvenního zákona nastala-li v pr bČhu insolvenního ízení skutenost, na základČ které se podle tohoto zákona k p ihlášce pohledávky nebo k p ihlášené pohledávce nep ihlíží, insolvenní soud odmítne p ihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání p ípustné a které se doruuje zvláš p ihlášenému vČ iteli, dlužníku a insolvennímu správci; odvolání proti nČmu m že podat jen p ihlášený vČ itel. Právní mocí takového rozhodnutí úast tohoto vČ itele v insolvenním ízení koní; o tom insolvenní soud p ihlášeného vČ itele uvČdomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že koncepce insolvenního zákona je založena na informovanosti úastník a dalších osob o pr bČhu insolvenního ízení prost ednictvím insolvenního rejst íku. Rejst ík je podle ust. § 419 odst. 1 insolvenního zákona informaním systémem ve ejné správy ve ejnČ p ístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenním spisu. Jeho správcem je ministerstvo spravedlnosti. Na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti je jako souást tohoto informaního systému ve ejnosti nabízena webová služba aplikace ISIR, která poskytuje podobné informace jako webové rozhraní aplikace ISIR p izp sobené pro automatickou strojovou komunikaci. Podle bodu 1. podmínek této služby je urena pro subjekty, které pot ebují automatické zpracování informací, zpoátku p edevším pro banky. SouasnČ se v podmínkách uvádí, že služba p edpokládá vytvo ení vlastních kopií databází na stranČ uživatel . Jako p íklad typické akce se v bodu 1.5.1 podmínek uvádí druhá akce, která nese informace o dlužníkovi. Podmínky služby provozované v rámci informaního systému ve ejné správy vycházejí z údaj , které se povinnČ zapisují do insolvenního rejst íku, jmenovitČ do seznamu dlužník (ust. § 420 insolvenního zákona). Je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužník jeho jméno, p íjmení, rodné íslo, a nemá-li rodné íslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobu, která má podle zvláštního právního p edpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužník i její sídlo; je-li dlužník podnikatelem, zapisuje se též dodatek odlišující jeho firmu, používá-li jej p i svém podnikání, a identifikaní íslo. Jinými slovy, insolvenní soud je povinen zapsat do seznamu dlužník veškeré údaje, jež se v nČm zve ej ují podle ust. § 420 odst. 1 až 3 insolvenního zákona, jakmile nastanou úinky spojené se zahájením insolvenního ízení, nejpozdČji však do 7 dn po tomto okamžiku (ust. § 420 odst. 4 insolvenního zákona), i když se z obsahu insolvenního návrhu nepodávají; v takovém p ípadČ je insolvenní soud vyhledá v p íslušných informaních registrech. VČ itelé, kte í zpracovávají data svých klient v automatizovaných systémech, tak mohou porovnáváním údaj ve svých klientských databázích s údaji v systému ISIR pravidelnČ zjiš ovat, zda ohlednČ klienta bylo zahájeno insolvenní ízení, a posléze sledovat jeho pr bČh.

Z obsahu spisu plyne, že dlužník podal insolvenní návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení na p edepsaném formulá i, v nČmž v položce 1 uvedl požadované osobní údaje nezbytné pro identifikaci vyjma identifikaního ísla. Z insolvenního rejst íku odvolací soud ovČ il, že identifikaní íslo dlužníka v nČm není zapsáno dosud, p estože mu dle údaj získaných odvolacím soudem z databáze informaního systému ARES vedeného Ministerstvem financí ýR ke dni 8.4.1993 vzniklo živnostenské oprávnČní k výkonu živnostenského podnikání v oboru výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3 živnostenského zákona, k témuž dni mu vzniklo živnostenské oprávnČní ke koupi zboží za úelem jeho dalšího prodeje a ke dni 24.1.2000 mu vzniklo živnostenské oprávnČní k výkonu podnikatelské innosti v oboru silniní motorová doprava-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o nejvČtší povolené hmotnosti nep esahující 3,5 tuny, jsou-li ureny k p epravČ zví at nebo vČcí, pod identifikaním íslem 45899096.

Tento údaj si mČl soud prvního stupnČ obstarat z ú ední povinnosti a mČl ho též zve ejnit v insolvenním rejst íku nejpozdČji do 7 dn od zahájení insolvenního ízení. V rozporu s tím však identifikaní íslo dlužníka do systému ISIR stále nezapsal, akoliv lh ta pro p ihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku mČla skonit dne 4.3.2013. Do uplynutí této lh ty (resp. ani dosud) však nebylo možné vyhledat dlužníka podle jeho identifikaního ísla porovnáním klientské databáze odvolatele s údaji v systému ISIR.

Protože odvolatel nemá v dané vČci postavení osoby, jíž se doruuje zvláš , je zcela odkázán na informace zve ejnČné v insolvenním rejst íku. Pak ovšem platí, že mu lh ta k podání p ihlášky pohledávky pone bČžet jedinČ za p edpokladu, že informace o dlužníkovi byla v systému ISIR ádnČ zve ejnČna tak, aby mohla být odvolatelem zjištČna prost ednictvím automatického vyhledávání, jež je-jak vysvČtleno výše ve smyslu ust. § 420 odst. 1 insolvenního zákona souástí informaního systému spravovaného ministerstvem spravedlnosti. To se ovšem dosud nestalo a lh ta stanovená k p ihlašování pohledávek v rozhodnutí o úpadku v d sledku tohoto pochybení insolvenního soudu dosud odvolateli bČžet nepoala. Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele d vodným a napadené usnesení podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 2 obanského soudního ádu zmČnil tak, že rozhodl o tom, že se p ihláška odvolatele neodmítá a jeho úast v insolvenním ízení nekoní.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 7. ledna 2014

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva