2 VSPH 184/2018-A
č. j. MSPH 94 INS 19278/2017 2 VSPH 184/2018-A 19

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Lišky a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Petra Vaňouse v insolvenční věci navrhovatelek: a) Monika anonymizovano , anonymizovano bytem Třebovská 946/10, 789 85 Mohelnice b) EVROmat, a. 5., IČO 25448455 sídlem Tovární 1932/30, 400 01 Ustí nad Labem c) PRESBETON Nova, s. r. 0., IČO 47152532 sídlem U Panelárný 594/6c, Chválkovice 779 00 Olomouc zastoupená advokátem JUDr. Martinem Slavíčkem sídlem Koněvova 2596 / 21 1 , Praha 3 dlužnice: DUMPRocz, s. r. 0., IČO 24156001 sídlem Neumannova 1453/28, 156 00 Praha

0 odvolání navrhovatelký b) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. listopadu 2017, č. j.MSPH 94 INS 19278/2017-Aw9 takto: Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. listopadu 2017, č. j. MSPH 94 INS 19278 / 2017-A-9 se v bodě I. výroku měni tak, že se insolvenční řízení zastavuje pouze ve vztahu knavthovatelce a); vbodě II. výroku se potvrzuje ve znění, že ve vztahu mezi dlužníci a navrhovatelkou a) nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Městský soud v Praze shora označeným usnesením v bodě I. výroku zastavil insolvenční řízení zahájené na základě insolvenčního návrhu navrhovatelký a) Moniky anonymizovano /dále jen navrhovatelka a) / ze dne 17. 10. 2017 s poukazem na to, že jej podáním ze dne 14. 11. 2017 vzala zpět, a v bodech II. a III. výroku rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, a navrhovatelce a) uložil zaplatit soudní poplatek za řízení ve výši 2.000 Kč do tří dnů od právní moci tohoto bodu výroku usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 17. 10. 2017 insolvenčním návrhem navrhovatelký a), jež však podáním ze dne 14. 11. 2017 vzala svůj návrh zpět a navrhla, aby insolvenční soud řízení zastavil, nebot) dlužníce DUMPROCZ, s. r. 0. (dále jen dlužnice) její pohledávku uhradila. S poukazem na tom že v insolvenčním řízení nezůstal žádný jiný navrhovatel, o jehož návrhu by mělo být rozhodnuto, postupoval soud podle ust. Š 129 odst. 1 a Š 130 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a insolvenční řízení zastavil. O nákladech řízení rozhodl podle ust. Š 146 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu (dále jen o. s .ř.) a dle ust. $ 4 odst. 1 písm. e) zákona o soudních poplatcích uložil navrhovatelce a) zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000 Kč.

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.3. Proti tomuto usnesení podala navrhovatelka b) EVROmat, a. s., / dále jen navrhovatelka b)/ včasné odvolání, jež směřuj proti bodům I. a II. výroku, a současně podala insolvenční návrh, jímž přistoupila k řízení. V odvolání navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že insolvenční řízení se zastavuje toliko ve vztahu k navrhovatelce a) a toliko ve vztahu mezi dlužníci a navrhovatelkou a) nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Odvolací soud nejprve zkoumal, zda odvolání bylo podáno osobou k tomu oprávněnou, a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. Š 130 IZ je li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. ]e li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí dosud není v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí (odst. 1). ]e-li insolvenčních navrhovatelů více a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, insolvenční soud řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpět (odst. 2). Byl li insolvenční návrh vzat zpět až po vydání rozhodnutí o úpadku nebo poté, co jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu již nabylo právní moci, insolvenční soud rozhodne, že zpětvzetí insolvenčního návrhu není účinné (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavců 1 až 3 doručí insolvenční soud zvláště insolvenčnímu navrhovateli a dlužníku; osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze insolvenční navrhovatel (odst. 4).

Podle ust. Š 107 odst. 4 IZ byl li další insolvenční návrh podán v době, kdy insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku, avšak toto rozhodnutí dosud nedoručil účastníkům insolvenčního řízení, insolvenční soud vydané rozhodnutí doručí i dalšímu insolvenčnímu navrhovateli. Došel-li další insolvenční návrh insolvenčnímu soudu až po doručení rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu, avšak předtím, než toto rozhodnutí nabylo právní moci, může další insolvencní navrhovatel podat proti takovému rozhodnutí odvolání ve lhůtě počítané od jeho doručení poslednímu z těch účastníků, kteří jsou oprávněni podat proti rozhodnutí odvolání; to neplatí, jestliže rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu bylo dalšímu insolvenčnímu navrhovateli již dříve doručeno.

V dané věci zobsahu spisu vyplývá, že soudu prvého stupně byl dne 8.12.2017 doručen insolvenční návrh navrhovatelky b), jež podle ust. Š 107 IZ tímto okamžikem jako další insolvenční navrhovatelka přistoupila k dříve zahájenému insolvenčnímu řízení. Proto pro ni platí stav řízení v době jejího přistoupení k řízení (viz ust. Š 107 odst. 2 IZ). V tomto okamžiku se stala účastníkem insolvenčního řízení se všemi procesními právy a povinnostmi příslušejícími insolvenčnírnu navrhovateli, včetně práva podat proti již vydanému rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu odvolání, a její insolvenční návrh se stal spolu s původním návrhem procesním podkladem ke zkoumání podmínek pro rozhodnutí o úpadku dlužnice.

Výše citované ust. Š 130 odst. 2 IZ přitom dopadá i na případ, kdy další insolvenční návrh byl podán až pote, kdy insolvenční soud rozhodl o zastavení řízení, a to za předpokladu, že nový navrhovatel podal včasné odvolání ve smyslu ust. 5107 odst. 4 IZ / jako je tomu vpřípadě navrhovatelky b), neboť napadené rozhodnutí bylo doručeno dlužníci dne 3. 12. 2017 a navrhovatelce a) dne 11. 12. 2017/ . Pro výsledek odvolacího řízení je tak v dané věci rozhodující stav v době rozhodování odvolacího soudu, kdy není pochyb o tom, že navrhovatelka b) stejně jako navrhovatelka c)- jsou účastníky insolvenčního řízení v postavení dalších navrhovatelů, a proto je namístě zastavit řízení jen ve vztahu k navrhovatelce a), jež vzala svůj návrh zpět (viz podání ze dne 14. 11. 2017, č. d. A 8). Obdobně považoval odvolací soud za nutné upřesnit bod II. výroku týkající se náhrady nákladů řízení, jenž byt) věcně správný-ve světle shora popsaných skutečností dopadá toliko na vztah mezi dlužnicí a navrhovatelkou a).

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

2 VSPH 184 / 2018

9. Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení v bodě I. výroku podle ust. Š 220 odst. 1 za použití ust. Š 167 odst. 2 o. s. ř. změnil tak, že se insolvenční řízení zastavuje pouze ve vztahu k navrhovatelce a), a bod ll. výroku podle ust. Š 219 o. s. .ř. potvrdil v upřesňujícím znění. Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto

. rozhodnutí prostřednictvím Městského soudu v Praze k Nejvyššímu soudu CR.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 7. února 2018

Mgr. Martin Liška v. r. předseda senátu___/ ,

\:

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.